Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4565. Odlok o komunalnih taksah v Občini Hajdina, stran 8942.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99 in 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 23. redni seji dne 29. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Hajdina
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
Odlok predpisuje vrste in višino komunalnih taks na območju Občine Hajdina.
V Občini Hajdina so predpisane komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za reklamne objekte, napise, objave in razglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
2. za uporabo javnega prostora za druge začasne namene (postavljanje kioskov, stojnic, opravljanje trgovske in gostinske dejavnosti zunaj poslovnih prostorov).
2. člen
Takse se določajo v točkah. Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Spremembo vrednosti točke določi s sklepom na podlagi gibanja rasti drobnoprodajnih cen življenjskih potrebščin enkrat letno Občinski svet občine Hajdina do konca meseca decembra, za naslednje leto.
3. člen
Taksni zavezanec je pravna oseba ali posameznik oziroma fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. Takso odmerja in pobira Občinska uprava občine Hajdina.
4. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Občinsko upravo občine Hajdina o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti Občinski upravi občine Hajdina pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta v 15 dneh pred njenim nastankom, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).
Taksni zavezanec je dolžan Občinski upravi občine Hajdina prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje oziroma dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotovi organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izda.
6. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le-ta prisilno izterja.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
7. člen
Takso za pravne in fizične osebe odmerja in pobira Občinska uprava občine Hajdina, izterjuje pa jo Davčna uprava Republike Slovenije – Davčni urad Ptuj, izpostava Ptuj, na podlagi posebne pogodbe.
S posebno pogodbo se na davčni urad lahko prenese tudi odmera, obračun, pobiranje in nadzor nad pobiranjem komunalne takse.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravi po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, prisilna izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih oseb.
Pravica do izterjave neplačane in povrnitve preveč plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti plačana oziroma je bila plačana, če gre za vračilo.
9. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci v enkratnem ali dnevnem znesku, ali v letnem znesku, kakor je določeno v tarifi.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku jo taksni zavezanec plača vnaprej, oziroma pred izdajo ustreznega dovoljenja. Takse, ki so določene v letnih zneskih, pa se plačajo prvič ob izdaji ustreznega dovoljenja do konca polletja v katerem je nastala taksna obveznost, vnaprej se plačujejo polletno in zapadejo v plačilo 1. 1. in 1. 7. v letu, z rokom plačila 30 dni.
Okoliščine, da takšnega predmeta zavezanec ni mogel uporabljati ne vpliva na taksno obveznost.
10. člen
Komunalne takse se odmerjajo, pobirajo in izterjujejo na podlagi prijav taksnih zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav inšpekcijske službe ter prijav Občinske uprave občine Hajdina.
Služba občinske uprave na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev takšnega predmete prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in nima ustreznih soglasij se predmet odstrani na stroške taksnega zavezanca.
Taksno obveznost predpiše Občinska uprava občine Hajdina s posebno odločbo.
11. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Hajdina.
II. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene takšne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti Občinski upravi občine Hajdina najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo v Občini Hajdina uporabljati določila odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/96).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. POSEBNI DEL
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih se plača letna taksa:
– do 2 m2                        za 20 točk
– od 2 m2 do 4 m2                    za 40 točk
– jumbo plakati 12 m2 enostranski           za 70 točk
– jumbo plakati 12 m2 dvostranski           za 110 točk
Pojasnila:
a) smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine, na katerih je taksni predmet nameščen;
b) taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov – objektov oziroma površin, na katerih je taksni predmet;
c) plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov Občine Hajdina, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev, kakor tudi reklamnih panojih na športnih igriščih, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v občini Hajdina, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij;
d) za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, na zgradbi firme ali na zemljišču, kjer je sedež firme in ena izven tega območja. Za taksni predmet se po tem odloku ne šteje označba firme na predstavitvenem panoju, ki se postavlja v okviru turistično promotivne dejavnosti v občini in katerega lastnik je občina.
Tarifna številka 2
Za uporabo javnega prostora za druge začasne namene, razen pločnikov (postavitev kioskov, stojnic, opravljanje trgovske in gostinske dejavnosti zunaj poslovnih prostorov) se plača dnevna taksa:
– do 5 m2 zavzete površine                za 5 točk
– od 5 m2 do 10 m2 zavzete površine           za 15 točk
– nad 10 m2 zavzete površine              za 30 točk
Pojasnila:
a) za javne površine se štejejo pločniki, ceste, zelenice, parkirišča ter druge vzdrževane in nevzdrževane površine na območju Občine Hajdina;
b) taksni zavezanec je uporabnik prostora.
Št. 423-04/01
Hajdina, dne 29. oktobra 2001.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost