Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4577. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kidričevo, stran 8958.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na 24. redni seji, dne 19. 10. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Kidričevo
1. člen
V statutu Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) se v 17. členu v drugem stavku za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
2. člen
V 26. členu se v drugem stavku za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
3. člen
V prvem odstavku 44. člena se v drugem stavku za besedo »občanov« črta pika in doda besedilo »najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
4. člen
V četrtem odstavku 45. člena se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
5. člen
V tretjem odstavku 80. člena se črta beseda »vseh«, za besedo »volivcev« pa se doda vejica in besedilo »ki so glasovali«.
6. člen
V prvem odstavku 90. člena se črta beseda »lahko«.
7. člen
V 95. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Za izdatke, ki v tekočem letu niso predvideni v proračunu občine, je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.«
8. člen
Prvi odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov.«
9. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/99-4-30-2
Kidričevo, dne 5. novembra 2001.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.