Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2001 z dne 22. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2001 z dne 22. 11. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4598. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4599. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4600. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4601. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4602. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4603. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

4597. Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (NPZapos)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4604. Sklep, št. 1/99 Pridružitvenega sveta, o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, na eni strani, in Republiko Slovenijo, na drugi strani o določitvi svojega poslovnika
4605. Sklep, št. 1/99 Pridružitvenega sveta, o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, na eni strani, in Republiko Slovenijo, na drugi strani o sprejemu svojega poslovnika1
4606. Sklep, št. 4/2000 pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu potrebnih pravil za izvajanje člena 65(1)(i), (1)(ii) in (2) Evropskega sporazuma in pravil za izvajanje člena 7(1)(i), (1)(ii) in (2) Protokola 2 o izdelkih, ki jih vključuje Pogodba o ESPJ,
4607. Sklep, št. 1/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu določil in pogojev za sodelovanje Republike Slovenije pri finančnem instrumentu za okolje (LIFE)
4608. Sklep, št. 2/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu izvedbenih pravil za uporabo določb o državni pomoči, navedenih v točki iii) prvega odstavka in v drugem odstavku 65. člena skladno s tretjim odstavkom 65. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani ter Evropskimi skupnostmi in njenimi državami članicami na drugi strani, in v točki iii) prvega odstavka in v drugem odstavku 7. člena Protokola 2 o izdelkih ESPJ k temu Sporazumu
4609. Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanjev programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006
4610. Sklep, št. 4/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o podaljšanju obdobja, v katerem se vsaka državna pomoč, ki jo dodeljuje Republika Slovenija, ocenjuje glede na dejstvo, da Slovenija velja za območje, ki je enako območjem Skupnosti, opredeljenim v členu 87(3)(a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, za nadaljnja štiri leta
4611. Sklep, št. 6/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, s katerim se z ustanovitvijo Skupnega posvetovalnega odbora spremeni Sklep št. 1/1999 o določitvi poslovnika Pridružitvenega sveta

Drugi akti

4612. Odločba o imenovanju na funkcijo državnega tožilca na mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
4613. Odločba o imenovanju na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu, za dobo šestih let
4614. Odločba o imenovanju na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, za dobo šestih let
4615. Odločba o imenovanju na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, za dobo šestih let

MINISTRSTVA

4616. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobovec
4617. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje
4618. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnikov dovoljenj

BANKA SLOVENIJE

4619. Sklep o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini
4620. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji
4621. Sklep o višini dovoljenega vnosa in iznosa domače in tuje gotovine
4622. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu
4623. Sklep o spremembah sklepa o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic
4624. Sklep o dopolnitvi sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa o vplačilu tolarskega depozita za finančne kredite, najete pri tuji osebi

OBČINE

Braslovče

4625. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2001

Brežice

4626. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
4627. Program priprave za lokacijski načrt - čistilna naprava Brežice
4628. Program priprave zazidalnega načrta Čatež - Zadnje njive
4629. Program priprave ureditvenega načrta Čatež - Center

Cankova

4630. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2001
4631. Odlok o javnem redu in miru v Občini Cankova

Jesenice

4632. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest

Loški Potok

4633. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Loški Potok
4634. Pravilnik o odprodaji, oddaji za gradnjo, oddaji v najem ali zamenjavi nepremičnin ali premičnin v lasti Občine Loški Potok
AAA Zlata odličnost