Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4635. Zakon o dopolnitvi zakona o policiji (ZPol-A)
4636. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-I)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4637. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Cogetinci-Vučja vas
4733. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
4734. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
4735. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
4736. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti
4737. Uredba o spremembi uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije

MINISTRSTVA

4638. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi obrazca podpora volivca
4639. Odredba o spremembah odredbe o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol
4640. Pravilnik o veterinarsko-sanitarnih pogojih za predelavo živil živalskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji
4641. Pravilnik o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji
4642. Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov
4643. Sklep o veljavnosti četrte izdaje Evropske farmakopeje
4644. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
4645. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture

BANKA SLOVENIJE

4646. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 26. 11. do 2. 12. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4647. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NARAVA IN DRUŽBA, 1. zvezek, delovni učbenik za spoznavanje narave in družbe v 1. razredu osnovne šole
4648. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NARAVA IN DRUŽBA, 2. zvezek, delovni učbenik za spoznavanje narave in družbe v 1. razredu osnovne šole
4649. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NARAVA IN DRUŽBA 2, delovni zvezek za spoznavanje narave in družbe v 2. razredu osemletne osnovne šole
4650. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo JAZ PA BEREM 3, delovni zvezek za pouk književnosti pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole
4651. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC-HÁZ, KEREK EGY ESZTENDÖ, Olvasókönyv 2. osztály, berilo za pouk madžarščine kot materinščine v 3. razredu devetletne osnovne šole
4652. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC-HÁZ, BESZÉD, OLVASÁS, Munkafüzet 2. osztály, delovni zvezek za pouk madžarščine kot materinščine v 3. razredu devetletne osnovne šole
4653. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo COME UN NUOVO GIOCO 3, LIBRO DI LETTURA E LABORATORIO LINGUISTICO, berilo za pouk italijanščine kot materinščine v 3. razredu devetletne osnovne šole
4654. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo METODO 3, APPRENDIMENTO LOGICO - LINGUISTICO CLASSE TERZA, delovni zvezek za pouk italijanščine kot materinščine v 3. razredu devetletne osnovne šole
4655. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v 1. razredu devetletne osnovne šole
4656. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNE IGRARIJE, priročnik za učitelja k učbeniku za likovno vzgojo v 1. razredu devetletne osnovne šole
4657. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, Didaktična izhodišča za pouk likovne vzgoje, priročnik za učitelja
4658. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BIOLOGIJA 8, delovni zvezek za biologijo v 8. razredu devetletne osnovne šole
4659. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED, učbenik za geografijo v 8. razredu devetletne osnovne šole
4660. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek in gradiva za pouk tehnike in tehnologije v 8. razredu devetletne osnovne šole
4661. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA 1, delovni učbenik za pouk glasbene vzgoje v 1. razredu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
4662. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA 1, priročnik za učitelja s prosojnicami in plakati, z videokaseto, mavričnim trakom in zvenečima ploščicama k učbeniku za pouk glasbene vzgoje v 1. razredu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
4663. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA 2, delovni zvezek za pouk glasbene vzgoje v 2. razredu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
4664. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s prilagojenim programom GLASBENA MAVRICA 2, priročnik za učitelja z videokaseto, mavričnim trakom in zvenečima ploščicama k učbeniku za pouk glasbene vzgoje v 2. razredu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
4665. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole KEMIJA 2000, Delovni zvezek 2
4666. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGODOVINA 2, delovni zvezek za zgodovino v 2. letniku gimnazije
4667. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGODOVINA 4, učbenik za zgodovino v 4. letniku gimnazije
4668. Sklep o potrditvi učnega sredstva ŽAREK V BESEDI, učno sredstvo za pouk slovenskega jezika
4669. Sklep o potrditvi učnega sredstva ŽAREK V BESEDI, priročnik za učitelje
4670. Sklep o potrditvi učnega sredstva KORAKI V ČASU - 20. STOLETJE, prosojnice za zgodovino
4671. Sklep o potrditvi učnega sredstva CEPLJIVKE: BAKTERIJE IN MODROZELENE CEPLJIVKE, 1. in 2. del, videokaseti
4672. Sklep o potrditvi učnega sredstva GENSKI INŽENIRING BELJAKOVIN, videokaseta
4673. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVI POGLED, učno sredstvo za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole
4674. Sklep o potrditvi učnega sredstva OD PRVIH KORAKOV NA SNEGU DO ZAVOJEV PO PARALELNI POTI, videokaseta
4675. Sklep o potrditvi učnega sredstva OD PRVIH KORAKOV NA SNEGU DO ZAVOJEV PO PARALELNI POTI, priročnik za učitelja
4676. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA NA MATURI, Odgovori na vprašanja in zbirka nalog na osnovni ravni maturitetnega kataloga, učno sredstvo
4677. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA, Priprava na maturo in zaključni izpit, učno sredstvo
4678. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA, Priprava na maturo, učno sredstvo
4679. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije
4680. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik za pouk biologije
4681. Poročilo o gibanju plač za september 2001

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4682. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
4683. Sklep o vrnitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
4684. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4685. Odlok o občinskih cestah v Občini Bistrica ob Sotli

Celje

4686. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4687. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Gornji Petrovci

4688. Odlok o podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci
4689. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci

Kidričevo

4690. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001

Komen

4691. Sklep o začasnem financiranju
4692. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v Občini Komen
4693. Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Komen

Markovci

4694. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci
4695. Sklep o določitvi cene vzgojnovarstvenih programov v vrtcu v Občini Markovci
4696. Sklep o ceni priključnine na KTV sistem Markovci in vzdrževalnine kabelske televizije za leto 2002
4697. Sklep o višini letne najemnine za najete grobove za leto 2002
4698. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2002

Metlika

4699. Odlok o povračilu za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije
4700. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika
4701. Program priprave za lokacijski načrt reorganizacije deponije odpadkov Bočka

Murska Sobota

4702. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
4703. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

4704. Sklep o povišanju cen osnovnih komunalnih storitev v Mestni občini Novo mesto

Polzela

4705. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2001

Ravne na Koroškem

4706. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podgora

Rogaška Slatina

4707. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Rogaška Slatina

Slovenj Gradec

4708. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001

Slovenska Bistrica

4709. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

4710. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2001
4711. Odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono "LIP" Slovenske Konjice
4712. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za zagotovitev sredstev za odpravo posledic toče v letu 2001
4713. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
4714. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

4715. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001
4716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Šalovci

4717. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci

Škocjan

4718. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan - dopolnjene 2001

Škofja Loka

4719. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2000
4720. Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka
4721. Sprememba sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
4722. Sklep o javni razgrnitvi programske zasnove in osnutka zazidalnega načrta stanovanjsko obrtne cone Virmaše (SO1)
4723. Program priprave programskih zasnov in ureditvenega načrta za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki

Tabor

4724. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2001

Tržič

4725. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4726. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4727. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002

Velike Lašče

4728. Spremembe statuta Občine Velike Lašče

Veržej

4729. Odlok o vodovarstvenem območju vodnega vira Bunčani
4730. Sprememba sklepa št. 900 09/01 o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej

Zagorje ob Savi

4731. Pravilnik o štipendiranju

Zreče

4732. Sklep o znižanju cene toplotne energije

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tržič v letu 1999
2. Popravek odloka o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti