Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4701. Program priprave za lokacijski načrt reorganizacije deponije odpadkov Bočka, stran 9120.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 11., 12. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet občine Metlika na 22. redni seji dne 29. 10. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave za lokacijski načrt reorganizacije deponije odpadkov Bočka
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je treba opraviti v postopku priprave in sprejemanja s tem programom določenega akta, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, roki za posamezne faze naloge ter sredstva potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilce aktivnosti v postopku sprejemanja.
II. PRIPRAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Obstoječa deponija odpadkov Bočka se ukine in zapre, na sanirani in razširjeni lokaciji pa se predvidi kompostarna s potrebnimi ureditvami, organizira prostor za odlaganje odslužene bele tehnike in sekundarnih surovin z občasnim stiskanjem in odvozom ter izvede še druge ureditve, ki so potrebne za normalno obratovanje predvidenega programa.
3. člen
Osnova za pripravo lokacijskega načrta je Primerjalna študija različnih variant gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Beli krajini ter na tej osnovi izdelane idejne rešitve predvidenih posegov.
4. člen
Za območje lokacijskega načrta je veljavna naslednja občinska planska dokumentacija, ki bo v postopku priprave lokacijskega načrta preverjena in po potrebi spremenjena in dopolnjena s programsko zasnovo:
– dolgoročni plan Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/93) in v letu 1998 (Uradni list RS, št. 50/98),
– srednjeročni družbeni plan Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/93) in v letu 1998 (Uradni list RS, št. 50/98).
5. člen
Lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
Lokacijski načrt obsega:
a) Tekstualni del
I. Odlok o lokacijskem načrtu
II. Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
III. Pogoji organov in organizacij določenih v 8. členu tega programa
IV. Soglasja in mnenja organov in organizacij določenih v 8. členu tega programa
b) Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in družbenega plana za obravnavano območje v merilu 1:5000,
– ureditvena situacija v merilu 1:500, kjer so prikazane tehnične rešitve, iz katerih so razvidni funkcija in položaj naprav in vplivi na okolje,
– rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in omrežja zvez, ki je potrebno za delovanje predvidene ureditve,
– druge rešitve in prilagoditve, ki so potrebne za realizacijo in funkcioniranje predvidenega posega,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– faznost izgradnje,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnični elementi za zakoličenje.
III. STROKOVNE PODLAGE
6. člen
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati že izdelane strokovne podlage oziroma pridobiti še druge potrebne strokovne podlage in študije predvsem pa:
– ustrezne geodetske podlage,
– idejni projekt vseh predvidenih objektov,
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je potrebno za delovanje predvidene ureditve,
– idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne za realizacijo predvidenega posega,
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja z ukrepi za preprečitev in sanacijo,
– rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin,
– drugo, po potrebi oziroma na zahtevo soglasodajalcev.
IV. SOGLASODAJALCI IN MNENJEDAJALCI
7. člen
V postopku izdelave lokacijskega načrta se od soglasodajalcev in mnenjedajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektorskih zakonov in se nanašajo na obravnavano območje. Posredovani pogoji se upoštevajo v celoti, v primeru različnih interesov in neuspešnega usklajevanja se v tem delu osnutek izvedbenega načrta pripravi variantno.
Soglasodajalci in mnenjedajalci morajo v tridesetih dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje oziroma mnenje ni potrebno.
8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, področje varstva okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, področje voda,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, področje varstva naravne dediščine,
– Elektro Novo mesto,
– Komunala Metlika,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
– Občina Metlika.
9. člen
Na izdelan osnutek izvedbenega načrta morajo soglasjedajalci in mnenjedajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje, sicer se šteje, da je soglasje oziroma mnenje dano.
Pri izdaji soglasja oziroma mnenja se preverja upoštevanje postavljenih pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti.
V. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
10. člen
Občinska uprava občine Metlika vodi postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta.
Naročnik lokacijskega načrta je: Občina Metlika.
Investitor posega v prostor je: J.P. Komunala Metlika, Cesta XV. brigade 4, Metlika.
Izdelovalec lokacijskega načrta se izbere na osnovi predhodno zbranih ponudb.
Naloga izdelovalca lokacijskega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela lokacijskega načrta v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetim programom priprave,
– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag,
– pridobivanje predhodnih pogojev in soglasij,
– priprava gradiva za javno razgrnitev,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
VI. TERMINSKI PLAN
11. člen
Postopek se začne s sprejemom tega programa nakar si sledijo faze izdelave, katerih trajanje zavisi od pogodbeno dogovorjenih rokov in zakonsko določenih postopkov:
– izdelava osnutka lokacijskega načrta, ki je vezana na pridobitev pogojev,
– sočasno se po potrebi pripravi tudi presoja vplivov na okolje,
– Občinski svet občine Metlika obravnava osnutek lokacijskega načrta in sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta,
– javna razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni od dneva objave,
– javna obravnava se izvede v času javne razgrnitve,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah in predlogih iz javne razgrnitve in obravnave,
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– po prejemu stališč se pripravi usklajen osnutek oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere se nanašajo utemeljene pripombe in predlogi,
– župan Občine Metlika posreduje usklajen predlog lokacijskega načrta s stališči do pripomb občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
VII. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Za pripravo naloge zagotovi sredstva Občina Metlika.
13. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-9/01
Metlika, dne 29. oktobra 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost