Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4711. Odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono "LIP" Slovenske Konjice, stran 9132.

Na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 26. seji dne 8. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono “LIP” Slovenske Konjice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono “LIP” Slovenske Konjice, ki ga je izdelal IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica pod št. projekta 2/213/01. Projekt je sestavni del tega odloka in vsebuje:
– tekstualni del
– grafične priloge
– soglasja in mnenja.
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta meri 41.865 m2 in obsega celotne parcele št.:
osnovno območje, vse k.o. Konjice: 12/2, 12/5, 12/6, 14/1, 16/6, 16/7, 16/14, 16/15, 16/16, 16/19, 16/21, 16/28, 16/29, 16/30, 16/37, 16/38 1325/1, 1325/2, 1325/3;
razširjeno območje, vse k.o. Konjice: 14/3, 14/4, 16/18, 16/22, 16/23, 19/2, 19/3, 1315/2, 1448.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Celotno območje je namenjeno obrtno-proizvodni, servisni, skladiščni, trgovski dejavnosti in stanovanjem. Objekti so locirani ob servisnih cestah, ki potekajo po sredi območja.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
4. člen
Zazidalni načrt je zasnovan na obstoječi in deloma novi parcelaciji.
Novi objekti so zasnovani ob servisnih cestah. Objekti so v načelu locirani 3m od roba parkirišč. Prostor med parkiriščem za stranke in objektom mora biti tlakovan in služi za dostop strankam in zaposlenim. Kjer je možno so objekti locirani na parcelah tako, da omogočajo obvozno pot oziroma zagotavljajo manipulacijske površine okrog objekta.
Oblikovanje objektov:
Objekti so oblikovani tako, da imajo ob servisnih cestah poslovne, trgovske in pisarniške prostore. Poslovni deli objektov so pritlični z etažo. V nadaljevanju objektov so predvideni trgovski, skladiščno proizvodni prostori, ki so načeloma pritlični. Gradnja objektov je lahko predfabricirana betonska, kovinska ali klasična gradnja. Strehe so vtopljene za venčnimi zidovi. Objekti so predvidene višine 7–8 m. Fasade poslovnih delov objektov so predvidene transparentno, kot steklo ali drugi sodobni materiali. Vhodi za stranke naj bodo poudarjeni oziroma izpostavljeni po potrebi z nadstreški. Proizvodno skladiščni deli objektov morajo biti obdelani enostavno s funkcionalno potrebno osvetlitvijo prostorov. Strehe so vtopljene za venčno masko in so temno rdeče barve.
Okolje:
Vse proste površine, ki niso tlakovane, je potrebno v kar največji meri zazeleniti in zasaditi z nizkoraslim drevjem in grmovnicami. Dovozne ceste morajo imeti javno razsvetljavo.
Zaželeno je enotno označevanje celotne cone. Za napise in reklame je predviden venčni del objekta. Pred objekti se določi mesto za postavitev reklamnih stebrov in drogov za zastave.
5. člen
Tolerance – namembnost
Zazidalni načrt določa okvirne namembnosti, tlorisne in višinske gabarite objektov.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzij objektov v skladu s potrebami tehnoloških postopkov posameznih investitorjev znotraj regulacijskih linij ±1 m v tlorisnih velikostih in ±0,5 m po višini,
– ureditve parkirnih površin za zaposlene in za dostavo na dvoriščni strani objektov se izvedejo skladno s potrebami investitorjev.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta. Spremembe morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Namembnost po posameznih objektih:
OBJ-1 – pritlični objekt: trgovine, banka, skladišča, gostinski lokal, pisarne
OBJ-2 – pritlični objekt: proizvodnja pol in končnih kovinskih izdelkov, skladišča, pisarne
OBJ-3 – pritličje, etaža: trgovina, avtomehanska delavnica, skladišča, pisarne
OBJ-4 – pritličje, etaža: odkup in predelava divjačine, skladišče, trgovina, pisarne
OBJ-5 – pritličje, etaža: proizvodnja in predelava živil ali drugih izdelkov, trgovina, skladišča, pisarne
OBJ-6 – pritličje, etaža: trgovina, skladišča, pisarne
OBJ-7 – pritličje, etaža: proizvodnja kovinskih ali lesnih pol in končnih izdelkov, skladišča, pisarne
OBJ-8 – pritličje, etaža, mansarda: storitvena dejavnost, trgovine, stanovanja v etaži ali mansardi
OBJ-9 – pritličje, etaža, mansarda: storitvena dejavnost, trgovine, stanovanja v etaži ali mansardi
OBJ-10 – pritličje, etaža: obrtna dejavnost, proizvodnja kovinskih in lesenih pol in končnih izdelkov, skladišča, trgovina, pisarne.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA
6. člen
Prometno omrežje
Cestno omrežje znotraj obravnavanega območja se izgradi v celoti na novo. Omogočen mora biti tovorni in osebni promet ter možnost intervencije. Predvidene so površine za parkirna mesta za stranke in zaposlene.
Za dovoz do kompleksa, ki ga obravnava zazidalni načrt je predvidena rekonstrukcija obstoječega križišča Liptovske in Šolske ulice z ustrezno razširitvijo uvoza v obravnavano področje ter izvedbo predinstalacije za možno semaforizacijo križišča.
Iz Liptovske ceste se izvede nov začasni priključek na parkirišče prodajnega centra z možnostjo desnega uvoza in desnega izvoza. Priključek je začasen do dokončanja križišča po CMC 940/98 ali krožišča.
V primeru spremembe projekta križišča v krožišče je potrebno ponovno pridobiti soglasje na projektno ureditev dostopov do kompleksa, ki ga obravnava zazidalni načrt.
Iz ceste proti kopališču se izvedeta dva uvoza preko mostov, od katerih je prvi namenjen za osebni promet in drugi preko razširjenega obstoječega mostu za tovorni in osebni promet.
Po obravnavanem področju se izvede nova cesta širine 6 m, ki omogoča tovorni promet. Ob osrednji dovozni cesti so predvideni pločniki z zelenico in drevoredom.
Vsak investitor mora zagotoviti dovoljšnje število parkirnih mest za stranke in zaposlene, kakor tudi tlakovane ali asfaltirane površine za dostavo, manipulacijo ali intervencijo. Parkirna mesta pred trgovskimi objekti ali deli objektov, ki imajo trgovsko ali storitveno dejavnost ne smejo biti ograjena ali z rampo zaprta.
Ob vodotoku Dravinja in Koprivnica je rezerviran pas širine 3 m, ki je možna izvedba sprehajalne in kolesarske poti.
7. člen
Vodovodno in hidrantno omrežje
Ob Liptovski cesti in cesti proti kopališču je že izveden cevovod vodovodnega omrežja. Za zadovoljivo oskrbo z vodo za potrebe hidrantnega omrežja in oskrbe s pitno vodo je načrtovana izvedba zanke okoli celotnega področja z dvema prečnima cevovodoma. Izvede se 8 hidrantov, ki zadovoljivo pokrivajo področje za potrebe gašenja.
Posamezni vodovodni priključki se izvedejo iz osnovnega omrežja ločeno glede na predvidene potrebe investitorjev posameznih objektov. V področju ni predvidene dejavnosti, ki bi potrebovala večje količine tehnološke vode.
Za izvedbo vodovodnega omrežja, lokacijo ter izvedbo hidrantov in posameznih priključkov do vsakega odjemnega mesta posebej je potrebno izdelati izvedbeno dokumentacijo.
Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacija je predvidena kot ločena.
Meteorna kanalizacija – strehe:
Meteorna kanalizacija se preko zbiralnega jaška na vsaki parceli posebej odvede v vodotok Koprivnica ali Dravinja.
Meteorno kanalizacijo rešuje vsak investitor ločeno.
Meteorna kanalizacija – tlakovane površine:
Odvodnjavanje tlakovanih in asfaltiranih površin se odvodnjava v vodotok Koprivnica in Dravinja preko usedalnikov, lovilcev bencina in koalescentnih lovilnikov maščob.
Kot samostojna enota se izvede odvodnjavanje skupne dovozne ceste.
Odvodnjavanje tlakovanih površin okoli posameznih objektov izvede vsak investitor ločeno. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izpustom v vodotok, ki naj združujejo čim več posameznih odvodnjavanj. Izpusti morajo biti primerno oblikovani in utrjeni da ni možna erozija brežin.
Fekalna kanalizacija:
Ob vodotoku Dravinja in Koprivnica je predvidena izgradnja kolektorja, ki je deloma že izveden.
S tem zazidalnim načrtom se razveljavi del odloka o lokacijskem načrtu za I. fazo izgradnje centralne čistilne naprave, kanalizacijskega kolektorja in regulacijo Dravinje v Slovenskih Konjicah (Uradni list SRS, št. 30/87), ki predvideva izvedbo priklopa fekalne kanalizacije kompleksa obrtno proizvodne cone »LIP« Slovenske Konjice na levobrežni kolektor.
Predvidi se priklop na desnobrežni kolektor za katerega je izdelana dokumentacija IEI Celje št. 6.KL.81 – Podaljšanje desnobrežnega kolektorja do struge Polenščice. Iz objektov se preko dvoprekatnih greznic izvedejo iztoki v kolektor. Greznice in odvod v kolektor izvaja vsak investitor ločeno.
Za izvedbo kanalizacijskega omrežja, lokacijo ter izvedbo iztokov in posameznih priključkov na kolektor je potrebno izdelati izvedbeno dokumentacijo.
Električno omrežje – javna razsvetljava
Zazidalni načrt predvideva osnovni razvod elektrike, ki je v koridorju osrednje ceste skupen in od katerega so izvedene posamezne ločene veje do vsakega objekta posebej, kjer se izvedejo predpisane omarice za priklop, glavne varovalke in števci.
Na področju obravnavanem v zazidalnem načrtu je že postavljena transformatorska postaja Lip 2 iz katere je možna izvedba glavnega napajalnega zemeljskega kabla v koridorju ob glavni povezovalni cesti. Za priključitev posameznih porabnikov so načrtovani betonski jaški, kjer je možna lokacija zank in priklopnih mest za posamezne odjemalce.
Izjema sta objekta OBJ 2 in OBJ 3, ki imata že izveden ločen zemeljski kabel.
Za izvedbo skupnega energetskega kabla, lokacijo ter izvedbo jaškov in povezav do vsakega odjemnega mesta posebej je potrebno izdelati izvedbeno dokumentacijo.
Telekomunikacijsko in CATV omrežje
V koridorju povezovalne ceste je predvidena izvedba PTT in CATV razvoda z zemeljskimi kabli in betonskimi jaški iz katerih se izvedejo posamezni priklopi do vsakega objekta posebej.
Za izvedbo PTT in CATV omrežja, lokacijo in izvedbo jaškov in povezav do vsakega odjemnega mesta posebej je potrebno izdelati izvedbeno dokumentacijo.
Ogrevanje
V objektih se predvidijo individualna kurišča na kurilno olje ali utekočinjen naftni plin. Predvidena je možnost priključitve na plinovod v primeru izvedbe le-tega.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz zazidalnega načrta v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma presoje vplivov na okolje, kadar so obvezne po uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96 in 12/00), ker v fazi izdelave zazidalnega načrta natančne dejavnosti niso znane.
Hrup
V področju, ki ga obravnava zazidalni načrt ni predvidenih objektov z tehnologijami, ki bi povzročale prekomerni hrup. Za področje zazidalnega načrta se upošteva IV. stopnja zahtevnosti maksimalne vrednosti hrupa.
Zrak
Predvidena dejavnost v objektih ne sme prekomerno onesnaževati zraka. Kot energetski vir je predvideno kurilno olje ali plin. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno z veljavnimi predpisi.
Vode
Pred izpustom meteornih vod v vodotok jih je potrebno očistiti skladno z veljavnimi predpisi. Meteorne vode z manipulacijskih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih usedalnikov, koalescentnih lovilcev maščob in lovilcev bencina.
Fekalne odpadne vode iz predvidenih objektov je potrebno speljati preko greznic v kolektor.
Tehnološke odpadne vode je potrebno očistiti do take mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v kanalizacijo. Za posamezne dejavnosti si morajo investitorji pridobiti ločene vodnogospodarske pogoje.
Odpadki
Po odloku o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu odpadkov v Občini Slovenske Konjice je obvezen odvoz smeti na centralno deponijo komunalnih odpadkov.
Vsak objekt na območju mora biti opremljen z zabojnikom za komunalne odpadke v montažnih objektih, ki zakrivajo pogled na zabojnike in onemogočajo nepooblaščen dostop.
Posebne odpadke, ki nastajajo pri tehnologiji proizvodenj, je potrebno zbirati ločeno in odvažati na deponijo posebnih odpadkov.
Požarna varnost
V zazidalnem načrtu so upoštevani pogoji 22. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) Upoštevan je tudi pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Dovozi do posameznih objektov na območju zazidave so urejeni tako, da omogočajo dovoz gasilskim in interventnim vozilom in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti, obstoječimi in predvidenimi, zagotavljajo požarno varnost.
Požarno vodo je potrebno zagotoviti z izgradnjo nadzemnih hidrantov na novozgrajenem vodovodnem omrežju.
VII. ETAPNOST GRADITVE
9. člen
Zazidalni načrt omogoča etapno izvajanje primarne prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter izgradnjo posameznih objektov v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi posameznih investitorjev.
Površine, ki ne bodo realizirane v predvideni fazi, morajo biti vizualno urejene.
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
10. člen
Graditelji na območju zazidave morajo obvezno naročiti geološke preiskave terena zaradi nosilnosti tal in višine talne vode.
Pri izvajanju posegov v prostor se morajo upoštevati pogoji soglasij, ki so sestavni del tega zazidalnega načrta.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
11. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci zazidalnega načrta upoštevati:
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec upoštevati določila zazidalnega načrta.
Pred pričetkom del mora investitor in izvajalec preveriti lego obstoječih komunalnih in energetskih naprav, jih po potrebi zavarovati, zaščititi ali premestiti pod pogoji upravljavcev.
Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja zazidalnega načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili zazidalnega načrta, je potrebno le-tega novelirati.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
X. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Občini Slovenske Konjice.
13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-6/01-9204
Slovenske Konjice, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost