Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4688. Odlok o podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci, stran 9103.

Na podlagi 6. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 39/98), ter 7. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 19. redni seji dne 26. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet koncesije, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, izbor koncesionarja in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebne storitve (v nadaljevanju: pogrebna dejavnost).
3. člen
Pogrebna dejavnost se opravlja na naslednjih pokopališčih:
1. Gornji Petrovci - evangeličansko, katoliško pri Nedeli
2. Stanjevci,
3. Peskovci,
4. Adrijanci,
5. Lucova,
6. Ženavlje,
7. Boreča - evangeličansko, katoliško pri Sv. Ani
8. Šulinci,
9. Neradnovci,
10. Križevci,
11. Košarovci.
Za pokopališče Martinje-Trdkova velja:
Za vaščane vasi Martinja velja sprejeti odlok o podelitvi koncesije “Urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci”.
Za vaščane vasi Trdkova, kateri imajo skupno pokopališče v k.o. Martinje na območju Občine Gornji Petrovci velja sprejeti odlok Občine Kuzma “Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Kuzma”.
Za urejanje in vzdrževanje pokopališča bo skrbel po dogovoru med vasjo Martinje in Trdkova izbrani vzdrževalec. Izbrani vzdrževalec bo urejanje in vzdrževanje opravljal za obdobje 5 let. Če dogovora med vasema ne bo, bo za urejanje in vzdrževanje poskrbela po dogovoru med občinama Kuzma in Gornji Petrovci ena od občin.
Nadzor nad urejanjem in vzdrževanjem pokopališč bo izvajala Občina Gornji Petrovci.
Ob morebitnem sprejetju odloka Občine Kuzma o podelitvi koncesije “Urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Kuzma”, obvesti Občina Kuzma Občino Gornji Petrovci o sprejetju omenjenega odloka.
Za pokopališče Kančevci velja:
Občani vasi Kukeč in Panovci imajo skupno evangeličansko in katoliško pokopališče v k.o. Kančevci na območju Občine Moravske Toplice.
Za urejanje in vzdrževanje pokopališča skrbi KS Ratkovci.
Nadzor nad urejanjem in vzdrževanjem pokopališč bo izvajala Občina Gornji Petrovci.
Ob morebitnem sprejetju odloka Občine Moravske Toplice o podelitvi koncesije “Urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Moravske Toplice”, obvesti Občina Moravske Toplice Občino Gornji Petrovci o sprejetju omenjenega odloka.
4. člen
Vzdrževanje in urejanje pokopališč obsega:
1. prekope grobov in opustitev grobov,
2. čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
3. urejanje in košnja zelenic,
4. urejanje in obrezovanje žive meje,
5. urejanje in vzdrževanje poti,
6. tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah.
5. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
1. zagotovitev uporabe mrliške vežice, ureditev vežice pred in po pogrebni svečanosti,
2. izvajanje pogrebnih svečanosti,
3. izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
4. prva ureditev groba.
6. člen
Izvajanje pogrebne dejavnosti izven pokopališča zajema:
1. urejanje dokumentacije,
2. ureditev pokojnika,
3. prevoz pokojnika in
4. druge sorodne dejavnosti.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
7. člen
Koncesija se izvaja na območju navedenem v 3. členu tega odloka, na območju določenim v katastru.
IV. POGOJI ZA IZVAJANJE IN PODELITEV KONCESIJE
8. člen
Koncesionar za opravljanje pogrebne dejavnosti mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. v primeru, da je koncesionar registriran kot družba predloži: sklep o vpisu družbe v sodni register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru, da je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
3. da ima poravnane davke in prispevke,
4. da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
5. da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
6. da predloži program izvajanja pogrebne dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti in
7. da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
9. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokaznih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
V. JAVNA POOBLASTILA
10. člen
Vrsta in obseg pooblastil se določi v koncesijski pogodbi.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
11. člen
Koncesija se podeli za obdobje najmanj 5 let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije.
VII. FINANCIRANJE
12. člen
Za izvajanje pokopališke dejavnosti koncesionar pridobiva finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih zaračunava neposredno občanom Občine Gornji Petrovci. Soglasje k predloženemu ceniku da Občinski svet občine Gornji Petrovci z odredbo o določitvi najvišjih cen za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve.
Za vzdrževanje in urejanje pokopališč iz 3. člena tega odloka se sredstva za plačilo zagotavljajo v proračunu koncedenta po sprejetem sklepu o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci razen za vas Gornji Petrovci in Peskovci, za kateri se zagotavljajo finančna sredstva za vzdrževanje in urejanje pokopališč iz računa KS Gornji Petrovci do izteka krajevnega samoprispevka leta 2004.
Za vsako posamezno vas se vodi dejansko stanje prihodkov in odhodkov.
VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
13. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Gornji Petrovci.
Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
14. člen
Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije do konca marca plačati koncedentu za izvajanje javne službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 5 odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanje pokopališč v preteklem letu.
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena so prihodek proračuna Občine Gornji Petrovci in se bodo namensko uporabljala za vzdrževanje in urejanje pokopališč.
IX. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST KONCESIONARJA
15. člen
Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo je pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročil koncedentu ali drugim pravnim oziroma fizičnim osebam.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, de ne ovira rednega izvajanja koncesije, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
17. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odvzemom koncesije,
3. z odkupom koncesije in
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijski obrat.
18. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena, če je pogodbeni stranki ne podaljšata,
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje, medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijski pogodbi.
19. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ali prevzame v režijo:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem koncesije v dogovorjenem roku,
– če koncesionar pri izvajanju koncesije koncedentu povzroča škodo zavestno ali z veliko malomarnostjo in
– če je izražen utemeljen javni interes, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba.
XII. JAVNI RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
20. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in razpiše strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Gornji Petrovci. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani.
Po končanem postopku pripravi komisija predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje občinskemu svetu, ta pa odloči z upravno odločbo.
21. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja in
10. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
22. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 20 dni.
Izbira najugodnejšega interesenta se lahko opravi, če se je na javni razpis prijavil vsaj en prijavitelj.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložene nobene veljavne prijave. Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave na razpis ali če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
23. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
XIII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
24. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan občine.
V primeru neskladja s tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
XIV. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1905/2001
Gornji Petrovci, dne 26. junija 2001.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost