Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4635. Zakon o dopolnitvi zakona o policiji (ZPol-A), stran 9041.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o policiji (ZPol-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o policiji (ZPol-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. novembra 2001.
Št. 001-22-133/01
Ljubljana, dne 21. novembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POLICIJI (ZPol-A)
1. člen
V zakonu o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 in 66/98 – popravek) se za 126. členom doda 126.a člen, ki se glasi:
“126.a člen
(1) Do sprejema zakona, ki bo urejal parlamentarni nadzor nad delom nosilcev obveščevalno-varnostne dejavnosti, mora minister za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) omogočiti delovnemu telesu državnega zbora, pristojnemu za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb (v nadaljnjem besedilu: komisija za nadzor), stalen nadzor nad zakonitostjo dejavnosti policije pri izvajanju pooblastil določenih v 49. členu tega zakona in 150., 151., 152. in 155. členu zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popravek, 25/96 – odl. US, 5/98 – odl. US, 49/98 – ZPol, 72/98, 6/99 in 66/00) v skladu z določili tega člena.
(2) O izvrševanju dejavnosti policije glede uporabe pooblastil navedenih v prvem odstavku tega člena minister poroča komisiji za nadzor s polletnim in letnim poročilom, poročilo pa lahko kadarkoli zahteva tudi komisija.
(3) Poročila, določena v drugem odstavku tega člena vsebujejo navedbe o izvedenih ukrepih iz četrtega odstavka tega člena ter:
– število uporabljenih ukrepov po posameznem zakonskem pooblastilu;
– število uporabljenih ukrepov po posameznih kaznivih dejanjih;
– število uporabljenih ukrepov po posameznih območjih;
– število oseb zoper katere so bili izvedeni ukrepi in število podanih kazenskih ovadb.
(4) O uporabi ukrepov po 150., 151., 152. in 155. členu in načinu izvajanja ukrepov po drugem, tretjem in četrtem odstavku 152. člena zakona o kazenskem postopku lahko komisija za nadzor preveri skladnost števila izvajanih ukrepov s številom odredb preiskovalnega sodnika in skladnost izvedenih posameznih ukrepov z izrekom odredbe preiskovalnega sodnika. O izvrševanju dejavnosti policije glede uporabe pooblastil iz 49. člena tega zakona lahko komisija za nadzor preveri skladnost izdanih pisnih odobritev generalnega direktorja policije oziroma njegovega namestnika in državnega tožilca s številom izvajanih ukrepov po teh odobritvah ter preveri, če so bili izvedeni postopki skladni z določili šestega in sedmega odstavka 49. člena tega zakona.
(5) Člani komisije so dolžni varovati podatke zaupne narave, ki so jih izvedeli v zvezi z delom komisije. Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne preneha s prenehanjem članstva v komisiji oziroma s prenehanjem mandata.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/94-5/17
Ljubljana, dne 13. novembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost