Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4642. Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov, stran 9059.

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 43., 44., 45., 49. in 50. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K*
o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje pogoje za vpis v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin (v nadaljnjem besedilu: register); obrazce in vsebino vloge za vpis v register; vzpostavitev, vsebino in način vodenja registra; kriterije glede izjem za vpis v register; obveznosti registriranih imetnikov; pogoje, obrazce in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov; obliko, vsebino in vrste rastlinskih potnih listov ter postopek in pogoje pri njihovi izdaji in namestitvi; obveznosti kupcev tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih spremlja rastlinski potni list ter način inšpekcijskih pregledov pri registriranih imetnikih in pri izdajanju rastlinskih potnih listov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. seznami škodljivih organizmov ter seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov so seznami, katerih vsebina je določena s predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (v nadaljnjem besedilu: seznam);
2. imetniki rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (v nadaljnjem besedilu: imetniki) so fizične in pravne osebe, ki so njihovi lastniki oziroma se ukvarjajo z njihovo pridelavo, predelavo, uvozom, prodajo, distribucijo ali jih drugače uporabljajo;
3. mesto pridelave je posest ali skupina zemljišč, ki je posamezna pridelovalna enota z vsemi pripadajočimi objekti, stroji in opremo, ki ji ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), dodeli identifikacijsko številko KMG-MID v skladu s predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva. Mesto pridelave ima lahko več ločenih enot pridelave;
4. predelovalci so predelovalci rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama V.A, zlasti lesa;
5. tržni pridelovalci in tržni predelovalci so fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo rastlin in rastlinskih proizvodov, ki so namenjeni trženju.
3. člen
(register)
K vpisu v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, so zavezani tisti imetniki, ki opravljajo dejavnost iz 7. člena tega pravilnika na določenem mestu pridelave.
V registru se vodijo podatki o imetniku, odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin, mestu pridelave in vrsti pridelave oziroma druge dejavnosti, pridobljeni iz obrazcev 1 in 2 iz Priloge 1 in obrazcev 4, 5 in 6 iz Priloge 2. Prilogi 1 in 2 sta sestavni del tega pravilnika.
Register iz prvega odstavka tega člena se povezuje z zbirkami podatkov ministrstva v skladu s predpisi, ki te zbirke urejajo. Podatki o imetniku oziroma mestu pridelave se lahko letno ažurirajo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.
4. člen
(mesto pridelave)
Za mesto pridelave se šteje:
– kmetijsko gospodarstvo kot lokacijsko, organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki ima enotno vodstvo ter se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo;
– druge lokacije, kjer imetniki, kot pravne ali fizične osebe, vpisane v register, opravljajo vsaj eno izmed dejavnosti iz 7. člena tega pravilnika.
5. člen
(evidenca subjektov)
Imetniki morajo biti pred vpisom v register vpisani v evidenco subjektov, ki se vodi na ministrstvu.
Kolikor imetnik ob vpisu v register še ni vpisan v evidenco subjektov, ga ministrstvo vpiše na podlagi vloge iz 11. člena tega pravilnika in v skladu s predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva, če na mestu pridelave opravlja vsaj eno dejavnost iz 7. člena tega pravilnika. Dejavnost iz 7. člena tega pravilnika lahko opravlja nosilec kmetijskega gospodarstva ali druge osebe na kmetijskem gospodarstvu.
V evidenco subjektov ministrstvo vpiše tudi odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin.
6. člen
(odgovorna oseba)
Odgovorna oseba je fizična oseba, ki kot zakoniti zastopnik zastopa imetnika in se šteje za nosilca kmetijskega gospodarstva po tem pravilniku.
Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je fizična oseba s strokovnimi izkušnjami pri pridelavi in zdravstvenem varstvu rastlin, ki izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega pravilnika.
Fizična oseba iz prejšnjih dveh odstavkov je lahko hkrati odgovorna oseba in odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin.
II. REGISTER
7. člen
(dejavnosti za vpis v register)
K vpisu v register so zavezani imetniki, ki opravljajo vsaj eno od naslednjih dejavnosti:
1. pridelava, predelava, skladiščenje in distribucija rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznamov:
– V.A.I./1, kolikor le-te premeščajo,
– V.A.I./2, kolikor le-te premeščajo do tržnih pridelovalcev;
2. pridelava, predelava, skladiščenje in distribucija rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznamov:
– V.A.II./1, kolikor le-te premeščajo v varovano območje, priznano za določen škodljiv organizem,
– V.A.II./2, kolikor le-te premeščajo do tržnih pridelovalcev v varovano območje, priznano za določen škodljiv organizem;
3. uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznamov:
– V.B.I,
– V.B.II, kolikor se le-ti uvažajo v varovano območje, priznano za določen škodljiv organizem;
4. pridelava, odkup in zbiranje v skladišču na območju pridelave z namenom distribucije:
– gomoljev jedilnega krompirja Solanum tuberosum L.,
– plodov rastlin iz rodov Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovih križancev.
8. člen
(izjeme glede vpisa v register)
Od vpisa v register so lahko izvzeti imetniki, ki se ukvarjajo z distribucijo oziroma s prodajo na drobno ali skladiščenjem iz 1. in 2. točke prejšnjega člena, če naprej premeščajo rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki so že tako opremljeni z rastlinskimi potnimi listi, da so pripravljeni za prodajo končnemu uporabniku in jim zato ni potrebno izdajati rastlinskih potnih listov.
Od vpisa v register so lahko izvzeti imetniki, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo iz 1. točke in s pridelavo iz 4. točke prejšnjega člena, pod naslednjimi pogoji:
1. da gre za majhne pridelovalce oziroma predelovalce, katerih
– pridelava oziroma predelava iz dejavnosti po prejšnjem členu izhaja iz zemljišča manjšega od 100 m2 za pokrite oziroma 1000 m2 za nepokrite površine, ali
– dohodek iz dejavnosti po prejšnjem členu v gospodarskem letu ne presega 1/3 letne povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji,
2. da je celotna pridelava oziroma predelava in prodaja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov namenjena za samooskrbo oziroma končno uporabo fizičnih oseb, ki niso tržni pridelovalci.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se morajo zaradi nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov v register vpisati vsi pridelovalci semenskega krompirja in rastlin za saditev iz rodov: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Humulus L., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl. in Vitis L.
9. člen
(dodatne izjeme glede vpisa lastnikov gozdov v register)
Od vpisa v register so izvzeti lastniki gozdov, v katerih rastejo rastline kostanja in platane s Seznama V.A.I./1., točki 5 in 6, če je les ali lubje teh rastlin namenjen za:
– samooskrbo oziroma končno uporabo fizičnih oseb;
– premeščanje na območju Republike Slovenije z mesta pridelave do predelovalnih obratov, ki so vpisani v register po tem pravilniku in ki morajo za prejete pošiljke lesa ali lubja voditi evidenco o dobaviteljih oziroma poreklu.
10. člen
(pogoji za vpis v register)
Imetnik se lahko vpiše v register, če:
– zagotovi odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin; ta oseba je lahko imetnik sam ali oseba, ki je v rednem delovnem ali v pogodbenem razmerju pri njem in v njegovem imenu opravlja in izpolnjuje obveznosti, predpisane v 16. in 20. členu tega pravilnika,
– izpolni in podpiše izjavo na obrazcu 3 iz Priloge 1, ki je del vloge za vpis v register iz 11. člena tega pravilnika, da je pripravljen in sposoben izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz registracije, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon), in tem pravilnikom.
Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje glede strokovne usposobljenosti:
1. v primeru, da imetnik prideluje, predeluje, distribuira ali uvaža le rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, za katere se ne zahteva rastlinski potni list:
– srednješolska izobrazba kmetijske smeri ter eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ali
– 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin;
2. v primeru, da imetnik prideluje, predeluje, distribuira ali uvaža rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, za katere se zahteva rastlinski potni list in izdaja rastlinski potni list za svoje proizvode:
– višješolska ali visokošolska izobrazba, smer agronomija, ter eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ali
– srednješolska izobrazba kmetijske smeri ter 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ali
– 5 let delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
3. v primeru, da odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin zastopa imetnika in izdaja rastlinske potne liste v njegovem imenu:
– višješolska ali visokošolska izobrazba, smer agronomija, ter eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distibuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.
V primeru, da je odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin odgovorna za zdravstveno varstvo gozdnih rastlin ali lesa, se zanjo zahteva enaka stopnja izobrazbe kot v prejšnjem odstavku, vendar s področja gozdarstva.
11. člen
(vloga za vpis v register)
Vlogo za vpis v register mora imetnik vložiti pri Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Vloga se vloži na obrazcih 1, 2 in 3 iz Priloge 1.
Imetnik mora k vlogi za vpis v register priložiti:
1. dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin:
– kopijo diplome ali spričevala,
– kopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba in zaposlitve, oziroma potrdilo o statusu kmeta;
2. kopijo pogodbe, v primeru, da je odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin v pogodbenem razmerju z imetnikom; pogodba mora vsebovati natančno določene obveznosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin;
3. kopijo zakupne pogodbe za zemljišča, v primeru, da ima imetnik v zakupu kmetijska zemljišča.
12. člen
(odločba o vpisu v register)
Uprava vlogo evidentira in preveri v vlogi navedene podatke.
Ministrstvo imetniku, ki je zavezan k vpisu v register, dodeli neponovljivo registrsko številko v skladu s predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva.
Če se med postopkom za vpis v register ugotovi, da imetnik ne opravlja vsaj ene izmed dejavnosti iz 7. člena tega pravilnika ali da izpolnjuje določbe 8. ali 9. člena tega pravilnika, uprava s sklepom zavrže vlogo za vpis v register in imetnika obvesti, da ga bo vodila v evidenci zaradi morebitnih inšpekcijskih pregledov.
Če se med postopkom za vpis v register ugotovi, da je imetnik zavezan k vpisu v register v skladu s 7. členom tega pravilnika in izpolnjuje pogoje za vpis v register iz 10. člena tega pravilnika, mu uprava izda odločbo o vpisu v register najkasneje v roku treh mesecev od prejema popolne vloge.
Če v roku najmanj treh mesecev od prejema vloge ta ni popolna ali je iz nje razvidno, da pogoji iz 10. člena tega pravilnika niso izpolnjeni oziroma to ugotovi pristojni inšpektor, uprava vpis v register z odločbo zavrne in imetnika ne vpiše v register, dokler predpisani pogoji niso izpolnjeni.
13. člen
(izbris iz registra)
Registrirani imetnik mora v roku 30 dni po prenehanju opravljanja dejavnosti, za katere se je registriral, pri Upravi vložiti vlogo za izbris iz registra.
Uprava že registriranega imetnika po uradni dolžnosti izbriše iz registra, če se na podlagi inšpekcijskega pregleda ugotovi, da je prenehal izpolnjevati pogoje iz 10. člena tega pravilnika ali ne izpolnjuje obveznosti, predpisanih z zakonom in 16. členom tega pravilnika, za čas do ponovnega izpolnjevanja le-teh.
Ob ponovnem izpolnjevanju pogojev in obveznosti iz prejšnjega odstavka mora imetnik predložiti dokazila o ponovnem izpolnjevanju pogojev oziroma vložiti vlogo za vpis v register iz 11. člena tega pravilnika.
14. člen
(vsebina in način vodenja registra)
V register se vpišejo zlasti podatki iz obrazcev 1 in 2 iz Priloge 1, ter 4, 5 in 6 iz Priloge 2, lahko pa tudi drugi podatki o kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.
Register vzpostavi in vodi uprava. Register se vodi kot računalniška zbirka podatkov, ki se za potrebe informacijskega sistema imenuje FITO-register. Način vodenja in vzdrževanja FITO-registra določajo tudi predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva.
Kolikor se registrirani imetnik želi poleg ali namesto dejavnosti, za katere je bil prvotno registriran, registrirati za druge dejavnosti po tem pravilniku, mora pri upravi vložiti vlogo o dopolnitvi vpisa v register na obrazcih 1 in 2 iz Priloge 1, z oznako, da gre za dopolnitev vloge. Uprava izda imetniku odločbo o dopolnitvi vpisa v register najkasneje v roku treh mesecev od prejema popolne vloge.
15. člen
(evidenca odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin)
Uprava vzpostavi in vodi evidenco odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin. V evidenci se na enoten način vodijo podatki:
1. o odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin:
– ime in priimek,
– naslov s hišno številko,
– izobrazba,
– telefon/telefaks,
– davčna številka,
– enotna matična številka občana;
2. o imetniku:
– ime in priimek oziroma firma,
– naslov oziroma sedež s hišno številko,
– zakoniti zastopnik imetnika, kolikor to ni imetnik sam,
– datum sklenitve delovnega razmerja ali pogodbe z odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin,
– dodeljena registrska številka.
Podatki iz prvih štirih alinei 1. točke prejšnjega odstavka so dostopni vsem, ki izkažejo pravni interes.
16. člen
(obveznosti registriranih imetnikov)
Registrirani imetnik oziroma njegova odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je poleg obveznosti, določenih z zakonom, dolžan izpolnjevati še naslednje:
1. prijaviti upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, predvsem glede spremembe:
– vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (ter njihove vzgojne stopnje),
– odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin,
– mesta pridelave,
– statusa, imena, sedeža ali naslova pravne ali fizične osebe;
2. v času inšpekcijskega pregleda spremljati pristojnega inšpektorja na njegovo zahtevo in mu nuditi vse potrebne informacije;
3. opravljati redne vizualne zdravstvene preglede rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, za katere se je registriral v skladu s 7. členom tega pravilnika, vključno z njihovimi registriranimi mesti pridelave. Da so zdravstveni pregledi redni, se šteje takrat, ko so opravljeni v ustreznem času in ko njihova pogostnost omogoča pravočasno odkrivanje škodljivih organizmov in s tem povezano učinkovito preprečevanje njihovega širjenja, kar je odvisno od vrste rastlin, bližine potencialnih virov okužbe in številnih drugih faktorjev, ki vplivajo na povečano fitosanitarno tveganje. O teh pregledih mora voditi evidenco, ki naj za vsako vrsto rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zajema najmanj podatke o njihovem izvoru, o obsegu in času pregleda, ugotovljenem zdravstvenem stanju ter o uporabi fitofarmacevtskih sredstev.
III. RASTLINSKI POTNI LIST
A) Dovoljenje
17. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov)
Do dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov je upravičen le tisti imetnik (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima veljavno odločbo o vpisu v FITO-register in dodeljeno neponovljivo registrsko številko,
– da ima odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, ki izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega pravilnika,
– da je odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin pridobila potrdilo o temeljnem znanju o škodljivih organizmih, njihovem obvladovanju in predpisih o zdravstvenem varstvu rastlin (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o temeljnem znanju), pridobljeno na tečajih, za katere uprava potrdi izvajalca in program usposabljanja,
– da ima zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz registracije v skladu z zakonom, ter pogojev glede vrste, oblike in vsebine rastlinskih potnih listov iz 24., 25., 26., 27. in 28. člena tega pravilnika, katerih vzorce pristojnemu inšpektorju predloži na vpogled,
– da podpiše izjavo na vlogi za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov iz 18. člena tega pravilnika, da je pripravljen in sposoben izpolniti obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
Rastlinske potne liste lahko vnaprej natisne uprava oziroma od uprave pooblaščene pravne in fizične osebe.
Ne glede na tretjo alineo prvega odstavka tega člena lahko dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov pridobi tudi imetnik, ki ne predloži potrdila o temeljnem znanju za odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, če izpolnjuje druge predpisane pogoje iz prvega odstavka tega člena.
Imetnik iz prejšnjega odstavka mora potrdilo o temeljnem znanju za odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin predložiti v roku enega leta po pridobitvi dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov.
18. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov)
Vlogo za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov upravičenec vloži pri upravi na obrazcih 4 in 5 iz Priloge 2.
K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o temeljnem znanju iz tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena ter zapisnik pristojnega inšpektorja iz četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
19. člen
(dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov)
Dovoljenje izda uprava v upravnem postopku najkasneje v roku treh mesecev po prejemu popolne vloge, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena tega pravilnika.
Če se na podlagi inšpekcijskega pregleda ugotovi, da je upravičenec prenehal izpolnjevati pogoje iz 17. člena tega pravilnika ali ne izpolnjuje obveznosti, predpisanih z zakonom in 20. členom tega pravilnika, se dovoljenje po uradni dolžnosti razveljavi.
Dovoljenje se lahko razveljavi tudi na zahtevo upravičenca, če le-ta preneha pridelovati, predelovati ali distribuirati rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, za katere se zahteva rastlinski potni list.
Kolikor upravičenec želi razširiti dovoljenje na druge vrste rastlin, mora pri upravi vložiti dopolnilno vlogo na obrazcih 4 in 5 iz Priloge 2, z oznako, da gre za dopolnitev vloge. Uprava izda upravičencu odločbo o dopolnitvi dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov najkasneje v roku treh mesecev od prejema popolne vloge.
20. člen
(obveznosti upravičencev pri izdajanju rastlinskih potnih listov)
Upravičenec oziroma njegova odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je poleg obveznosti, določenih z zakonom, dolžan izpolnjevati še naslednje obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov:
– vsako leto do 30. aprila, oziroma za rastline, ki imajo več rastnih dob v enem letu, najmanj mesec dni pred začetkom pridelave, prijaviti pristojnemu inšpektorju podatke o predvideni letni pridelavi po vrstah rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter o nameravanem premeščanju teh v varovana območja. Prijavo vloži na obrazcu 6 iz Priloge 2;
– prijaviti pristojnemu inšpektorju vse spremembe glede vrste, oblike in vsebine rastlinskih potnih listov, najmanj 14 dni pred nameravano spremembo;
– najmanj eno leto hraniti listine in voditi evidenco glede izdaje vseh vrst rastlinskih potnih listov;
– v primeru odsotnosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin. Če gre za odsotnost, daljšo od enega tedna, mora odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin s pisnim pooblastilom imenovati drugo osebo, ki bo opravljala naloge v njenem imenu. Za odsotnost, daljšo od enega meseca, pa mora upravičenec zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, ki mora izpolnjevati vse predpisane pogoje, in o tem obvestiti pristojnega inšpektorja.
B) Postopek pri izdajanju
21. člen
(izdajanje rastlinskih potnih listov)
Rastlinski potni list se izda za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s Seznama V.A, kadar se le-te premeščajo, in sicer:
1. rastlinski potni list mora spremljati pošiljke do končnega prejemnika, če gre za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznamov:
– V.A.I./1 in
– V.A.II./1, če je pošiljka namenjena v varovano območje, priznano za določen škodljiv organizem;
2. rastlinski potni list mora spremljati pošiljke do tržnih pridelovalcev, če gre za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se premeščajo za namene nadaljnjega gojenja, s seznamov:
– V.A.I/.2 in
– V.A.II./2, če je pošiljka namenjena v varovano območje, priznano za določen škodljiv organizem.
Pri izdajanju rastlinskega potnega lista za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama V.A, ki se uvažajo, veljajo določbe, določene z zakonom.
Za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, ki niso razvrščeni na Seznam V.A, se rastlinski potni listi ne smejo izdajati.
22. člen
(izjeme pri izdajanju rastlinskih potnih listov)
Brez rastlinskega potnega lista se lahko premeščajo rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s Seznama V.A, ki jih premeščajo:
– pridelovalci oziroma predelovalci, za katere ni obvezen vpis v register v skladu z 8. in 9. členom tega pravilnika,
– registrirani imetniki, če le-te premeščajo na lokalnem trgu za končno uporabo fizičnih oseb, ki niso tržni pridelovalci ali predelovalci, razen v primerih iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika.
Za lokalni trg se šteje prodaja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na mestu pridelave ali na maloprodajni tržnici, razen v primeru premeščanja lesa in lubja, za katerega se kot lokalni trg šteje celotno ozemlje Republike Slovenije.
23. člen
(pogoji za izdajo rastlinskega potnega lista)
Rastlinski potni list se sme izdati pred premeščanjem rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za primere iz 21. člena tega pravilnika, če rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti ter njihov rastni substrat:
– niso okuženi s škodljivimi organizmi s Seznamov I.A in II.A ter
– izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s Seznama IV.A.
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti iz prejšnjega odstavka, ki so namenjeni premeščanju v varovano območje, ter njihov rastni substrat morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še naslednje:
– da niso okuženi s škodljivimi organizmi s seznamov I.B in II.B, za katere so bila posamezna varovana območja priznana ter
– da izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s Seznama IV.B, za katere so bila posamezna varovana območja priznana.
Za zagotavljanje pogojev iz prejšnjih dveh odstavkov morajo opravljati redne zdravstvene preglede rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov:
– registrirani imetniki v skladu s 3. točko 16. člena tega pravilnika in
– pristojni inšpektor v skladu s 33. členom tega pravilnika.
24. člen
(vrste rastlinskih potnih listov)
Vrste rastlinskih potnih listov so naslednje:
1. rastlinski potni list, ki se izda:
– ob premeščanju z mesta pridelave ali
– za uvoženo pošiljko rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama V.A v skladu z določbami zakona in drugega odstavka 21. člena tega pravilnika ali
– v primeru, da se pošiljka, ki jo že spremlja rastlinski potni list, zadržuje na mestu pridelave prejemnika pošiljke toliko časa, da je lahko prišlo do spremembe vzgojne stopnje rastlin oziroma se šteje, da gre za nadaljnje gojenje ali spremembo mesta pridelave;
2. nadomestni rastlinski potni list z oznako RP, ki se izda za premeščanje pošiljke, ki jo že spremlja rastlinski potni list:
– če se le-ta razdeli v ali sestavi iz več različnih posamičnih pošiljk ali
– če je prišlo do spremembe zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, pod pogojem, da je opravljen zdravstveni pregled v skladu s 34. členom tega pravilnika;
3. rastlinski potni list za varovana območja z oznako ZP, ki se izda za premeščanje pošiljke v varovano območje ali znotraj varovanega območja, priznanega za določen škodljivi organizem.
Ne glede na določbe prve alinee 2. točke prejšnjega odstavka se za namene varovanja poslovne tajnosti nadomestni rastlinski potni list lahko izda tudi v primeru, ko se pošiljka, ki jo že spremlja rastlinski potni list, premešča nespremenjena naprej.
Rastlinski potni list iz 1. točke prvega odstavka tega člena se izda tudi v primeru premeščanja pošiljke:
– skozi varovana območja, če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, ali
– iz varovanih območij.
Rastlinski potni list lahko združuje oznaki RP in ZP, kadar je to ustrezno.
25. člen
(oblika in namestitev rastlinskega potnega lista)
Rastlinski potni list predstavlja uradna etiketa ali pa je sestavljen iz uradne etikete in spremne listine.
Uradna etiketa je lahko nameščena bodisi na posamezno rastlino, rastlinski proizvod ali nadzorovan predmet, bodisi na njihovo embalažo ali prevozno sredstvo na način, ki onemogoča ponovno uporabo.
Uradna etiketa ne sme biti že uporabljena in mora biti izdelana iz primernega materiala glede trpežnosti, vodoodpornosti in drugih okoljskih vplivov.
Uporabo samolepilnih uradnih etiket mora predhodno odobriti uprava tako, da v dovoljenju za izdajo rastlinskih potnih listov iz 19. člena tega pravilnika določi pogoje za njihovo uporabo.
Spremna listina je lahko vsak dokument, ki se običajno uporablja v trgovske namene in je priložen prevoznemu sredstvu, pod pogojem, da vsebuje podatke iz 27. člena tega pravilnika.
26. člen
(posebna oblika in namestitev rastlinskega potnega lista za določene rastline)
Uprava lahko za posamezne skupine rastlin določi uporabo obvezne enotne namestitve in izgleda rastlinskega potnega lista glede oblike, velikosti in barve, v skladu s predpisi, ki urejajo promet semenskega in sadilnega materiala.
Ne glede na določbe drugega odstavka prejšnjega člena mora biti uradna etiketa za rastline s Seznama V.A.I/1 nameščena na vsako posamezno rastlino ali sveženj oziroma na najmanjšo možno enoto pakiranja, namenjeno prodaji na drobno.
27. člen
(vsebina rastlinskega potnega lista)
Rastlinski potni list mora vsebovati naslednje podatke, odvisno od vrste rastlinskega potnega lista oziroma porekla pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov:
1. oznako “Rastlinski potni list Republike Slovenije”;
2. oznako kode države “SI”;
3. oznako “Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano” ali njegovo razpoznavno kodo;
4. registrsko številko imetnika;
5. individualno serijsko ali tedensko ali zbirno številko;
6. botanično ime;
7. količino;
8. v primeru pošiljke, ki je namenjena v določeno varovano območje: razločno oznako “ZP” za rastlinski potni list, ki je veljaven za namembno varovano območje, in ime oziroma koda namembnega varovanega območja ali imena oziroma kode vseh tistih varovanih območij, za katera pošiljka izpolnjuje pogoje, ali zaporedne številke škodljivih organizmov s seznamov varovanih območij, za katere pošiljka izpolnjuje pogoje;
9. v primeru pošiljke, za katero je potrebno izdati nadomestni potni list: razločno oznako “RP” za nadomestni rastlinski potni list in registrsko številko izdajatelja prvotnega rastlinskega potnega lista; izdajatelj lahko za namene varovanja poslovne tajnosti namesto registrske številke izdajatelja prvotnega rastlinskega potnega lista uporabi svoje kodne oznake dobaviteljev, za katere vodi evidenco in kar mora predhodno odobriti uprava v dovoljenju za izdajo rastlinskih potnih listov iz 19. člena tega pravilnika;
10. v primeru, da je poreklo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v drugi državi: ime države porekla.
Če rastlinski potni list predstavlja samo uradna etiketa, morajo biti na njej navedeni vsi podatki iz prejšnjega odstavka oziroma se podatke iz 8. do 10. točke navede, kadar je to ustrezno; v tem primeru spremna listina ni potrebna.
Če je rastlinski potni list sestavljen iz uradne etikete in spremne listine, morajo biti na uradni etiketi navedeni vsaj podatki iz 1. do 5. točke iz prvega odstavka tega člena, v spremni listini pa vsi podatki iz prvega odstavka tega člena oziroma se podatke iz 8. do 10. točke navede, kadar je to ustrezno.
28. člen
(vpisovanje podatkov na rastlinski potni list)
Podatki se na rastlinski potni list lahko v celoti natisnejo. Če so uradne etikete vnaprej natisnjene, se manjkajoče podatke bodisi natisne ali vpiše ročno z velikimi tiskanimi črkami.
Botanična imena rastlin in rastlinskih proizvodov morajo biti natisnjena oziroma napisana z latinskimi (znanstvenimi) imeni.
Z vsako naknadno spremembo ali izbrisom podatkov iz rastlinskega potnega lista postane rastlinski potni list neveljaven.
29. člen
(posebni pogoji pri rastlinskem potnem listu za semenski krompir)
V primeru rastlinskega potnega lista za semenski krompir se morajo uporabljati uradne etikete, ki jih lahko izdaja samo imenovani organ in katerih oblika in vsebina ter postopek izdajanja in tiskanja kot tudi imenovanje organa so predpisani s predpisi, ki urejajo potrjevanje zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega krompirja ter promet s semenskim krompirjem.
V primeru vnosa oziroma premeščanja pošiljk semenskega krompirja v varovano območje oziroma znotraj varovanega območja, priznanega za določen škodljivi organizem v povezavi s semenskim krompirjem, mora biti na rastlinskem potnem listu navedena tudi usklajenost s pogoji vnosa oziroma premeščanja semenskega krompirja v to varovano območje oziroma znotraj tega varovanega območja v skladu z 8. točko 27. člena tega pravilnika.
30. člen
(obveznosti kupcev)
Kupci oziroma prejemniki, ki se ukvarjajo s tržno pridelavo oziroma predelavo ali nadaljnjo distribucijo prejetih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih spremljajo rastlinski potni listi, morajo hraniti vse vrste rastlinskih potnih listov najmanj eno leto. V primeru, da rastlinski potni list sestavljata uradna etiketa in spremna listina, je potrebno hraniti samo spremno listino.
IV. INŠPEKCIJSKI NADZOR
31. člen
(inšpekcijski pregledi)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja fitosanitarni oziroma gozdarski inšpektor. Inšpekcijski pregledi se opravljajo pri registriranih imetnikih redno, najmanj enkrat letno, razen za registrirane imetnike iz 4. točke 7. člena tega pravilnika, pri katerih se inšpekcijski pregledi opravljajo po potrebi. Inšpekcijski pregledi se opravljajo predvsem na mestih pridelave, v sodelovanju z imetnikom oziroma njegovo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin in obsegajo pregled listin, zdravstveni pregled, skladnost s fitosanitarnimi predpisi in sestavo zapisnika.
Podrobnejši obseg inšpekcijskih pregledov iz tega člena določi predstojnik Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo z navodili v obliki priročnika.
32. člen
(pregled listin)
S pregledom listin pristojni inšpektor preveri izpolnjevanje obveznosti registriranih imetnikov v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
Če se pri inšpekcijskem pregledu ugotovi, da obveznosti iz prejšnjega odstavka niso izpolnjene, lahko pristojni inšpektor upravi predlaga izbris imetnika iz registra v skladu z drugim odstavkom 13. člena tega pravilnika.
Pristojni inšpektor opravlja tudi nadzor nad izpolnjevanjem pogojev glede izjem pri vpisu v register iz 8. in 9. člena tega pravilnika ter glede izjem pri izdajanju rastlinskih potnih listov iz 22. člena tega pravilnika.
33. člen
(zdravstveni pregled)
Pristojni inšpektor v času pregleda listin iz prvega odstavka prejšnjega člena ali z enim ali več naknadnimi inšpekcijskimi pregledi opravi tudi zdravstveni pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, da preveri izpolnjevanje pogojev iz 23. člena tega pravilnika.
Zdravstveni pregledi iz prejšnjega odstavka se opravljajo vsaj vizualno in ne glede na določbe prvega odstavka 31. člena tega pravilnika najmanj tako pogosto kot je to določeno v Seznamu IV.A.II oziroma za naslednje vrste pridelave najmanj tako pogosto kot sledi:
– pridelava semen in semenskega materiala: dvakrat letno v času vegetacije;
– pridelava sadilnega materiala večletnih rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu in gozdarstvu ter večletnih okrasnih rastlin: dvakrat letno v času vegetacije;
– pridelava sadilnega materiala vrtnin in enoletnih okrasnih rastlin, vključno z okrasnimi čebulicami in gomolji: enkrat v pridelovalnem ciklusu.
Če se z zdravstvenim pregledom ugotovi, da pogoji iz 23. člena tega pravilnika niso izpolnjeni, pristojni inšpektor prepove premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov do izpolnjevanja pogojev in odredi predpisane ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov, ter o tem obvesti upravo.
34. člen
(izdaja rastlinskega potnega lista za neokužene rastline)
Če se z zdravstvenim pregledom iz prejšnjega člena ugotovi, da je del rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, kot tudi rastni substrat, ki se tam uporablja, okužen s škodljivimi organizmi s seznamov I.A in II.A, oziroma za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, namenjene v določeno varovano območje, tudi s seznamov I.B in II.B, se lahko dovoli izdaja rastlinskega potnega lista za preostale rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, če ni suma da so le-ti okuženi in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. Za okužene rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete pristojni inšpektor prepove premeščanje do izpolnjevanja pogojev in odredi predpisane ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov, ter o tem obvesti upravo.
35. člen
(zdravstveni pregled semenskega krompirja)
Zdravstvene preglede pri pridelavi semenskega krompirja kot tudi izdajanje rastlinskih potnih listov opravlja imenovani organ v skladu z določbami predpisov, ki urejajo potrjevanje zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega krompirja ter o prometu s semenskim krompirjem, in v skladu s tem pravilnikom.
36. člen
(inšpekcijsko spremljanje zdravstvenega stanja)
Za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin pristojni inšpektor opravlja redno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ne glede na določbe 31., 32., 33., 34. in 35. člena tega pravilnika. Za te namene se inšpekcijski pregledi opravljajo naključno in ne glede na poreklo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, kadarkoli in povsod tam, kjer se le-ti pridelujejo, predelujejo, skladiščijo, premeščajo ali na prodajnih mestih, kot tudi pri končnih kupcih.
Če se med inšpekcijskimi pregledi ugotovi, da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti pomenijo nevarnost za širjenje škodljivih organizmov oziroma da niso izpolnjeni predpisani pogoji za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, pristojni inšpektor odredi ukrepe v skladu z zakonom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(varovana območja)
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na varovana območja, se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
38. člen
(premeščanje)
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se šteje za premeščanje le premeščanje znotraj Republike Slovenije, po tem datumu pa znotraj držav članic Evropske unije.
39. člen
(rastlinski potni listi)
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na rastlinski potni list, se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2003.
Oznaka na rastlinskem potnem listu iz 1. točke 27. člena tega pravilnika se z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji glasi: “Rastlinski potni list EU”.
40. člen
(hramba uradnih etiket za semenski krompir)
Do začetka uporabljanja določb, ki se nanašajo na rastlinski potni list, je uradne etikete za semenski krompir iz 29. člena tega pravilnika potrebno hraniti v skladu s 30. členom tega pravilnika.
41. člen
(zdravstveni pregledi posevkov in objektov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se obvezni zdravstveni pregledi posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin opravljajo v skladu s tem pravilnikom in z določbami pravilnika o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86), kolikor niso v nasprotju z zakonom in tem pravilnikom.
Potrdilo o zdravstvenem stanju posevka ali objekta se izda, če rastline niso okužene s škodljivimi organizmi s seznamov I.A in II.A, izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s Seznama IV.A ter niso okužene z drugimi škodljivimi organizmi v odstotkih, večjih od določenih z merili za ugotavljanje zdravstvenega stanja posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala v pravilniku o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86).
Postopek obveznega zdravstvenega pregleda posevka ali objekta, ki je bil uveden pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljuje po določbah tega pravilnika.
S 1. januarjem 2003 je za opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin iz tega člena pristojna fitosanitarna oziroma gozdarska inšpekcija.
42. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86), ki se nanašajo na sezname karantenskih škodljivih organizmov.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odločba o pooblastitvi organizacij za spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza (Uradni list RS, št. 39/93, 82/94 in 45/01).
S 1. januarjem 2003 se prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
– odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije združenega dela za opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridelovanje semena, objektov za pridelovanje gozdnega semena in objektov za pridelovanje sadilnega materiala (Uradni list SRS, št. 4/78, 82/94 in 45/01),
– odločba o pooblastitvi določenih strokovnih organizacij združenega dela za opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridelovanje semena, objektov za pridelovanje gozdnega semena in objektov za pridelovanje sadilnega materiala (Uradni list SRS, št. 10/78).
S 1. januarjem 2003 prenehajo veljati 5., 52., 53. in 54. člen pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču (Uradni list RS, št. 38/96, 57/00, 45/01 in 69/01). Do tega datuma se določbe teh členov uporabljajo le za pošiljke rastlin za saditev iz rodov Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Erhr., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Fragaria L., Humulus lupulus L., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Rubus L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl. in Vitis L.
43. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-11/01
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
            Priloga 1: VLOGA ZA VPIS V FITO-REGISTER


Navodila za izpolnjevanje vloge za vpis v FITO-register

Obrazec mora biti natančno izpolnjen s tiskanimi črkami. V
primeru, da so podatki nepopolni ali napačni, bo vloga zavrnjena.


Obrazec 1: OSNOVNI PODATKI O IMETNIKU IN ODGOVORNI OSEBI

I. V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vaše enolične in
neponovljive registrske številke. Le-ta vam bo dodeljena na
podlagi na obrazcu navedenih podatkov in sporočena naknadno, zato
pustite to rubriko prazno.

II. Podatki o imetniku, ki je zavezanec za vpis v register

1. Vpišite naziv pravne osebe oziroma za fizične osebe ime in
priimek ter s križcem označite dejavnost in status; pri točki 1a
je možnih več odgovorov.

2. Fizična oseba, ki je nosilec dejavnosti za vpis v FITO-
register, vpiše enotno matično številko občana, oziroma če je
registriran kot samostojni podjetnik za to dejavnost, vpiše
enotno matično številko občana in podjetniško matično številko.

3. Vpišite davčno številko nosilca dejavnosti za vpis v FITO-
register oziroma davčno številko poslovnega subjekta.

4. Vpišite uradno veljaven naslov kmetijskega gospodarstva
oziroma sedež poslovnega subjekta. Če kmetijsko gospodarstvo nima
hišne številke, pri naslovu vpišite le občino in naselje.

5. Vpišite popolno številko telefona, na katerem je dosegljiv
nosilec dejavnosti za vpis v FITO-register oziroma odgovorna
oseba poslovnega subjekta.

6. Možen je en odgovor.

7. Možen je en odgovor.

Če je kmetijsko gospodarstvo kmetija, vpisujte ime in priimek ter
naslov nosilca dejavnosti za vpis v FITO register, pri tem
uporabite podatke iz uradnih evidenc npr. osebne izkaznice;
vpišite EMŠO, davčno številko in telefonsko številko.

Če je gospodarstvo registrirano kot poslovni subjekt (pravne
osebe in samostojni podjetniki posamezniki) vpišite uraden naziv
in naslov in priložite kopijo obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti.

Samostojni podjetniki posamezniki vpišejo vse podatke: EMŠO,
davčno in matično številko.

Ostali poslovni subjekti vpišejo davčno in matično številko.

III. Evidenčna številka odgovorne osebe za zdravstveno varstvo
rastlin

IV. Podatki o odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin

8. Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin -kolikor je to
imetnik sam, to označite, medtem ko polj od 10 do 12 ni potrebno
izpolniti.

9. Vpišite ime in priimek odgovorne osebe za zdravstveno varstvo
rastlin.

K vlogi za vpis v register je potrebno priložiti dokazila o
izobrazbi in delovnih izkušnjah odgovorne osebe za zdravstveno
varstvo rastlin in sicer kopijo diplome ali spričevala, oziroma
kopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba in
zaposlitve oziroma potrdilo o statusu kmeta.

Kolikor odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin ni imetnik
sam, označite poslovni odnos. Če je odgovorna oseba za
zdravstveno varstvo rastlin v pogodbenem delovnem razmerju,
priložite kopijo pogodbe ki mora vsebovati natančno določene
obveznosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin.

10. Vpišite davčno številko odgovorne osebe za zdravstveno
varstvo rastlin.

11. Vpišite uradno veljaven naslov odgovorne osebe za zdravstveno
varstvo rastlin.

12. Vpišite popolno številko telefona, na katerem je dosegljiva
odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin.


Obrazec 2: OSNOVNI PODATKI O MESTU PRIDELAVE

V. Identifikacijski podatki

Prostor za vpis vašega KMG-MID pustite prazen, saj vam bo
dodeljen na podlagi na obrazcu navedenih podatkov in sporočen
naknadno.

S križcem označite vrsto mesta pridelave oziroma predelave,
skladiščenja, distribucije ali prodaje.

1. Vpišite naslov mesta pridelave (naselje, ulica, hišna
številka) in telefonsko številko.

V primeru, da opravljate dejavnost pridelave, predelave,
skladiščenja ali prodaje na več ločenih enotah, mora biti za
vsako enoto izpolnjen svoj obrazec 2.

Kolikor mesto ali enota pridelave nima hišne številke, pri
naslovu vpišite le občino in naselje.

Kolikor imate mesto ali enoto pridelave v zakupu, vlogi priložite
kopijo zakupne pogodbe.

2. Površina pokritih prostorov, ki je na mestu pridelave
namenjena za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane
predmete s seznama V.A; vpišite površino pokritega prostora v
kvadratnih metrih. Kot pokriti prostori se štejejo rastlinjaki,
plastenjaki, skladišča, distribucijski centri in prodajna mesta.

3. Površina kmetijskih zemljišč, ki je na mestu pridelave
namenjena za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane
predmete s seznama V.A; vpišite površino kmetijskih zemljišč v
hektarjih in arih.

4. S križcem označite eno ali več skupina rastlin, rastlinskih
proizvodov ali nadzorovanih predmetov, na katero se nanaša
dejavnost.

VI. Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin za to mesto
pridelave

Če imate samo eno mesto pridelave oziroma je na vseh mestih
pridelave ena odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin, to
označite s križcem. Kolikor imate več mest pridelave, na njih pa
drugo odgovorno osebo, kot je navedena v točki IV, navedite
osebne podatke zanjo.

Vpišite datum izpolnjevanja obrazca.

S podpisom imetnik jamči za točnost podatkov.

Če imate še eno ali več enot pridelave oziroma še eno ali več
mest pridelave, za vsako enoto ali mesto pridelave izpolnite svoj
obrazec 2 in napišite njegovo zaporedno številko (kopirajte
obrazec 2).


Obrazec 3: IZJAVA IMETNIKA

I. Identifikacijski številki

V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vaše registrske
številke in številka(e) KMG-MID, ki vam bodo dodeljene na podlagi
na obrazcu 1 in 2 navedenih podatkov in sporočeni naknadno, zato
ob prvem vpisu v FITO-register pustite to rubriko prazno.

II. Izjava imetnika, ki je zavezanec za vpis v register

Besedilo izjave izhaja iz obveznosti, določenih z zakonom o
zdravstvenem varstvu rastlin. Izpišite ime in priimek s tiskanimi
črkami, napišite datum in se podpišite.

Izpolnjen obrazec kopirajte in kopijo shranite doma!

Originalni izpolnjen obrazec pošljite na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo

Dunajska 56, 1000 Ljubljana.

Priloga 2: VLOGA ZA IZDAJANJE RASTLINSKIH POTNIH LISTOV

Navodila za izpolnjevanje vloge za vpis v FITO-register

Obrazec mora biti natančno izpolnjen s tiskanimi črkami. V
primeru, da so podatki nepopolni ali napačni, bo vloga zavrnjena.


Obrazec 4: VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA

I. V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vaše registrske in
KMG-MID številke mesta pridelave. Obe številki sta vam dodeljeni
pri vpisu v register, zato pustite to rubriko ob prvi vlogi
prazno.


1. S križcem označite ali želite izdajati rastlinske potne liste.

Možnih je več odgovorov:

Če boste rastline ali rastlinske proizvode prodajali tudi v
varovana območja držav članic Evropske unije, to označite (ZP-
Zona protecta), saj morajo biti med pridelavo pregledana po
zahtevah teh območij.

V primeru, da vso proizvodnjo prodajate npr. preko kmetijske
zadruge in rastlinskih potnih listov ne želite izdajati sami,
pustite to rubriko prazno.

Če prosite za dovoljenje kot uvoznik ali distributer rastlin in
rastlinskih proizvodov, ki za premeščanje potrebujejo rastlinski
potni list, označite vlogo za izdajo nadomestnih potnih listov.

2. S križcem označite ali gre za prvo vlogo ali za dopolnitev
vloge za izdajo ali za razveljavitev dovoljenja.

II. Podatki o rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih
predmetih, ki jih pridelujete, predelujete, odkupujete, uvažate
ali distribuirate in za katere je potrebno izdajati rastlinske
potne liste. S križcem označite ustrezne kvadratke.


Obrazec 5: IZJAVA

Na prazno polje izjave vpišite naziv pravne osebe oziroma za
fizične osebe ime in priimek ter s križcem označite ustrezno pod
izjavo:

1.  Možnih je več odgovorov

2.a Možnih je več odgovorov

2.b Možen je en odgovor

2.c Možnih je več odgovorov

2.d Možnih je več odgovorov

3. Možnih je več odgovorov

4. Možen je en odgovor

K vlogi je potrebno priložiti zapisnik pristojnega inšpektorja o
izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz registracije v skladu z
zakonom, in ustreznosti vzorcev glede rastlinskih potnih listov
(vrsta, oblika in vsebina).

K vlogi, vloženi po 1. 1. 2003, je potrebno priložiti potrdilo o
opravljenem tečaju in izpitu iz zdravstvenega varstva rastlin
odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin.

Izpolnjen obrazec kopirajte in kopijo shranite doma!

Originalni izpolnjen obrazec pošljite na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo

Dunajska 56, 1000 Ljubljana.


Obrazec 6: LETNA PRIJAVA PRIDELAVE

I. V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vaše registrske
številke in KMG-MID številke mesta pridelave, ki sta vam bili
dodeljeni z odločbo o vpisu v register. V primeru, da imate
dodeljenih več KMG-MID številk, izpolnite toliko obrazcev, kot
imate KMG-MID številk (na vsak obrazec podatke o enem mestu ali
eni enoti pridelave).

Vpišite leto, za katero delate prijavo pridelave.

Podatke o kmetijskih zemljiščih v uporabi priložite prijavi
pridelave na obrazcu, predpisanem v predpisih, ki urejajo
izvajanje ukrepov kmetijske politike.

Razpredelnica:

Zaporedna številka enote rabe na obrazcu letne prijave pridelave
(6) mora biti enaka zaporedni številki. Enote rabe z obrazca (C)
o kmetijskih zemljiščih v uporabi (oziroma njen prepis).

Vpišite skupno površino enote dejanske rabe v hektarjih (ha) in
arih in enako površino posamezne vrste kmetijskih rastlin. Za
pokrite prostore (rastlinjaki...) navedite površino v arih na dve
decimalni mesti natančno (npr. 1 ar in 55 m2 vpišite kot 1,55
ara).

Navedite šifro rastline ali rastlinskega proizvoda v skladu s
predpisi, ki urejajo izvajanje ukrepov kmetijske politike.

Navedite ime rastlin oziroma vsaj rod glede na seznam V.A.

V primeru, da pridelujete rastline za varovano območje Evropske
unije, označite v vsaki vrstici vrsta potnega lista (ZP).

Navedite predvideno količino: število kosov ali teža (kg)
posameznih rastlin.

Če ste oddali vlogo na podlagi predpisov, ki urejajo izvajanje
ukrepov kmetijske politike, lahko vlogi priložite kopijo osnovnih
podatkov o kmetijskem gospodarstvu in podatkov o kmetijskih
zemljiščih v uporabi.

Vlogi obvezno priložite kopijo katastrskega načrta z vrisanimi
kmetijskimi zemljišči pod posameznimi kmetijskimi rastlinami
oziroma načrt pridelave v pokritem prostoru!

Izpolnjen obrazec kopirajte in kopijo shranite doma!

Originalni izpolnjen obrazec pošljite na naslov pristojnega
fitosanitarnega ali gozdarskega inšpektorja.

V izrednih primerih obrazec pošljite na sedež inšpektorata:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Parmova 33, 1000 Ljubljana.

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive št. 2000/29/EC, 92/90/EC, 93/50/EC in 92/105/EC.

AAA Zlata odličnost