Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4725. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 9142.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 10. in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št. 85/97, 101/99 in 2/01), 2. in 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Tržič na 1. izredni seji dne 7. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št. 85/97, 101/99 in 2/01) se za 12. členom doda nov 12.a člen, ki se glasi:
‘’12.a člen
Novi investitor, to je pravna oseba ali podjetnik (v nadaljevanju: gospodarski subjekt), ki na območju Občine Tržič zgradi ali odkupi in obnovi zapuščene objekte in pridobi novo uporabno dovoljenje ter v teh objektih zaposli nove delavce, je za odprtje novih delovnih mest za določeno časovno obdobje upravičen do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar je odvisno od števila novih delovnih mest, ki jih je odprl, in sicer:
– od 11 do 20 novih delovnih mest    1 leto
– od 21 do 40 novih delovnih mest    2 leti
– od 41 do 60 novih delovnih mest    3 leta
– od 61 do 80 novih delovnih mest    4 leta
– od 81 do 100 novih delovnih mest   5 let
– od 101 delovnega mesta dalje     6 let
Obdobje oprostitve nastopi z dnem dokončnosti odločbe.
Do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča niso upravičeni investitorji, ki odkupijo oziroma pridobijo le del kapitalskih oziroma poslovnih deležev pravne osebe in nadaljujejo obstoječo dejavnost.
Novi investitor ne sme zmanjšati števila novo zaposlenih delavcev v nadaljnjih treh letih po izteku obdobja oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča iz tega člena.
V primeru začetka stečajnega postopka zoper pravno osebo ali podjetnika, ki je z odločbo oproščen plačila za uporabo stavbnega zemljišča, pristojni organ Občine Tržič prijavi terjatev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v stečajno maso.
V primeru delne realizacije odprtja novih delovnih mest, se upošteva zgoraj navedena tabela z razredi in leti oprostitve.
Gospodarski subjekt mora zaradi pridobitve odločbe o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pri Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občine Tržič vložiti vlogo in ji priložiti redni izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 60 dni ali obrtno dovoljenje, podatke in dokazila o številu novih delovnih mest, ki jih bo gospodarski subjekt odprl in novo uporabno dovoljenje.
Vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča obravnava posebna petčlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Tržič skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Komisija izda odločbo, ki jo podpiše predsednik komisije. Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v 15 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan Občine Tržič. Dokončno odločbo se posreduje Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Davčni upravi Republike Slovenije, in sicer davčnemu uradu, ki je pristojen za območje Občine Tržič (v nadaljevanju: davčni urad).
Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občine Tržič spremlja realizacijo nove investicije z vidika odpiranja novih delovnih mest. Če Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe po izteku dobe, v kateri je gospodarski subjekt oproščen plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ugotovi, da nova delovna mesta niso odprta, mora to sporočiti komisiji, ki izda odločbo na podlagi katere mora investitor v določenem roku plačati celotni znesek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z zakonskimi zamudnimi obresti, katerega je bil oproščen. To odločbo se posreduje davčnemu uradu. Davčni urad mora iz tega razloga za investitorja, ki je z odločbo oproščen plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vsako leto izdati odmerno odločbo in v njej navesti znesek oprostitve.”
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-017/00-05
Tržič, dne 7. novembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost