Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4731. Pravilnik o štipendiranju, stran 9148.

Na podlagi zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00), izvedbe programa ukrepov za razreševanje specifičnih problemov regije zaradi postopnega zapiranja RTH in razvojnega prestrukturiranja Zasavja ter pogodbe št. ZA-U3/01-29 o izvajanju štipendiranja na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjene med Ministrstvom za gospodarstvo in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o., je Regionalni center za razvoj d.o.o., Zagorje sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi pogodbe št. ZA-U3/01-29 o izvajanju štipendiranja na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče in Zagorje ob Savi, ki je sklenjena med Ministrstvom za gospodarstvo in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. (v nadaljevanju: pogodba), je naloga Regionalnega centra za razvoj d.o.o. izdelati analizo in ugotoviti deficitarnost poklicev v Zasavski regiji, pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi, izvesti javni razpis ter izvajati štipendiranje izbranih štipendistov.
2. člen
Po tem pravilniku je štipenditor Regionalni center za razvoj d.o.o., Zagorje, na podlagi pooblastila iz pogodbe, navedene v prejšnjem členu tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje za uveljavljanje pravice do štipendij, višine štipendij, način izplačevanja ter posledice v primeru, da štipendist ne izpolnjuje svojih obveznosti.
4. člen
Štipendije so namenjene rednim dodiplomskim in podiplomskim študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem študiju zaposlili v zasavskih organizacijah.
5. člen
Štipendije se prednostno podeljujejo za deficitarne poklice, glede na potrebe v zasavskih podjetjih in organizacijah, ki imajo sedež na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Potrebe po kadrih v zasavskih podjetjih in organizacijah, ki jih ni na trgu dela, natančno določa analiza zaposlovanja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendiranju v Zasavju.
II. MERILA IN POGOJI
6. člen
Pravico do štipendije lahko uveljavijo študentje višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov (univerzitetni in visoki strokovni programi), ki se izobražujejo po dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo doma ali v tujini, če se prijavijo na razpis in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Zasavju (občine Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Radeče, Litija, Laško),
– ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let (starost kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo za uveljavitev pravice do štipendije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja),
– nimajo republiške, Zoisove ali kadrovske štipendije,
– imajo ob vpisu na podiplomski študij javnoveljavno diplomo višješolskega ali visokošolskega zavoda in so dosegli med študijem najmanj povprečno oceno 7,5.
7. člen
Pravice do štipendije za dodiplomski študij ne more uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
– prejema drugo štipendijo.
8. člen
Višina osnovne štipendije po tem pravilniku znaša za dodiplomske študente 66% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
9. člen
Osnovna štipendija se v vsakem naslednjem letniku zviša za 3% zajamčene plače.
10. člen
Štipendisti so za uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji. Študentje s povprečno oceno:
– nad 7,5 do vključno 8,0   4% zajamčene plače,
– nad 8,0 do vključno 8,5   8% zajamčene plače,
– nad 8,5 do vključno 9,0  12% zajamčene plače,
– nad 9,0          16% zajamčene plače.
Uspeh študentov se ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, doseženih v preteklem študijskem letu.
Dodatek za uspeh ne pripada štipendistom v prvem letniku izobraževanja.
11. člen
Podiplomski študenti lahko prejemajo štipendijo dve leti za vsako stopnjo izobrazbe (VIII, IX), in sicer v višini 100% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
12. člen
Štipendija se lahko v primeru šolanja v tujini poveča do 50% zajamčene plače.
III. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
13. člen
Štipendije po tem pravilniku se podelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Regionalni center za razvoj d.o.o. do 15. septembra tekočega leta. Za študijsko leto 2001/2002 Regionalni center za razvoj d.o.o. izjemoma objavi razpis do 30. novembra 2001.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje število razpisanih štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat in roke za oddajo prijav ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
14. člen
Vloge, prispele po preteku razpisnega roka, se štejejo za zamujene, razen, če:
– je kandidat zamudil rok iz opravičljivih zdravstvenih razlogov,
– se je kandidat vrnil s služenja vojaškega roka,
– se je kandidat naknadno vpisal,
– kandidat do izteka razpisnega roka še ni prejel obvestila o negativni rešitvi vloge za kadrovsko, republiško ali Zoisovo štipendijo.
Vlogo iz prejšnjega odstavka mora kandidat podati najkasneje 15 dni po nastopu oziroma prenehanju razlogov iz prejšnjega odstavka, vendar najkasneje do 31. decembra.
IV. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ
15. člen
Štipendije se obračunajo z začetkom šolskega leta za vse kandidate, ki so oddali potrebno dokumentacijo v razpisnem roku in za kandidate, ki so zamudili rok zaradi razlogov, navedenih v 14. členu tega pravilnika.
Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec celotno študijsko leto.
16. člen
Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža, vendar največ eno leto.
17. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem študijskem letu, najkasneje do izteka razpisnega roka oziroma najkasneje 15 dni po zaključku izobraževalnega programa, predložiti štipenditorju dokazila o izpolnjevanju meril iz tega pravilnika.
18. člen
Štipendist je dolžan v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– sklenitev delovnega razmerja,
– spremembo stalnega prebivališča,
– diplomo, magisterij ali doktorat,
– odhod na služenje vojaškega roka,
– porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter
– druge spremembe.
V. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE
19. člen
Štipendija za tekoče študijsko leto miruje in se ne izplačuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali materinstva;
– če je štipendist izdelal letnik in v 15 dneh po zaključku študijskega leta ni predložil ustreznih dokazil iz 17. člena.
Štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandidat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim študijskim letom.
20. člen
Pogodba o štipendiranju preneha veljati pred potekom roka, dogovorjenega s pogodbo, če je štipendist:
– pridobil republiško, Zoisovo ali kadrovsko štipendijo,
– če mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu z določbami prejšnjega člena, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v tem šolske oziroma študijskem letu,
– če je po svoji volji ali krivdi izgubil status študenta,
– spremenil izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
– odšel na šolanje v tujino brez soglasja štipenditorja,
– navajal neresnične podatke ali
– ravnal v nasprotju s 17. in 18. členom tega pravilnika.
21. člen
Štipendist, ki mu je štipendija prenehala pred potekom roka, razen po določbi druge alinee prejšnjega člena, mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
22. člen
Štipendist se zavezuje, da bo po končanem študiju delal v eni izmed organizacij v zasavski regiji vsaj toliko časa, kolikor je dobival štipendijo. Kolikor štipendist zapusti organizacijo po lastni volji že prej, mora vrniti štipendijo za preostalo obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi tudi, če se po zaključenem izobraževanju zaposli izven zasavske regije.
23. člen
Štipenditor zagotovi štipendistu zaposlitev v roku 60 dni po končanem šolanju, skladno s pridobljeno izobrazbo oziroma potrebami v zasavskih podjetjih in organizacijah.
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če mu štipenditor v roku 6 mesecev po končanem šolanju ne zagotovi zaposlitve in ima zato pravico zaposlitve po lastni izbiri.
24. člen
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene poravnava. V primeru, da štipendist na to ne pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
Izjemoma lahko štipenditor iz utemeljenih razlogov štipendista delno, ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.
Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost I. kategorije štipendista, njegovih staršev oziroma vzdrževalcev ali otrok ter smrt staršev ali vzdrževalcev štipendistove družine, če je to vplivalo na opustitev izobraževanja.
VI. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
25. člen
Obrazce, s katerimi kandidati uveljavljajo pravico do štipendij, ki se podeljujejo na podlagi Izvedbe programa ukrepov za razreševanje specifičnih problemov regije zaradi postopnega zapiranja RTH in razvojnega prestrukturiranja Zasavja, je mogoče dvigniti na Regionalnem centru za razvoj, v lokalnih podjetniških centrih ali na Oddelkih za družbene dejavnosti občin Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Radeče, Litija in Laško.
26. člen
Odpiranje prejetih vlog za podelitev štipendij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za gospodarstvo. Člani komisije za izvedbo izbora štipendistov so predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za gospodarstvo, Agencije RS za regionalni razvoj in regionalne razvojne agencije.
Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv predlagateljev vlog,
– vrstni red odpiranja vlog, ugotovitev o popolnosti vlog z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsedniki in člani komisije.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste kandidate, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih kandidati v navedenem roku ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisu in tem pravilniku.
Če se za razpisane štipendije prijavi več kandidatov, kot je razpisanih štipendij, imajo prednost kandidati, ki se izobražujejo za poklice, ki se na podlagi izdelane Analize zaposlovanja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendiranju v Zasavju štejejo za deficitarne, glede na potrebe zasavskih organizacij.
Med kandidati, ki se izobražujejo za deficitarne poklice iz prejšnjega odstavka, imajo prednost tisti kandidati, ki so v preteklem študijskem letu dosegli višjo povprečno oceno.
Komisija lahko s sklepom določi dodatne kriterije za podelitev štipendij.
Komisija je dolžna v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse kandidate o svoji odločitvi glede podelitve štipendij.
27. člen
Kandidati bodo o rešitvi vlog za štipendiranje pisno obveščeni v 15 dneh od sprejema sklepa.
Zoper sklep ima neizbrani kandidat pravico do ugovora. Ugovor se vloži v 8 dneh od dne vročitve sklepa.
O ugovoru odloča strokovna komisija, ki je sprejela sklep, katere odločitev je dokončna.
28. člen
Po izvedenem javnem razpisu štipenditor in izbrani štipendisti sklenejo pogodbo o štipendiranju.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Zagorje ob Savi, dne 16. novembra 2001.
Direktor
Regionalnega centra za razvoj d.o.o.
Tomo Garantini l. r.

AAA Zlata odličnost