Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4723. Program priprave programskih zasnov in ureditvenega načrta za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki, stran 9140.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. in 98. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 20. redni seji dne 8. 11. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave programskih zasnov in ureditvenega načrta za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki
IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMSKIH ZASNOV UREDITVENEGA NAČRTA
1. člen
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 in 28/01) je predvidena širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki.
2. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema programskih zasnov in ureditvenega načrta za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki.
Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri sprejemu programskih zasnov in ureditvenega načrta, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, rok za programske zasnove in roki za posamezne faze izdelave ureditvenega načrta ter sredstva potrebna za njegovo pripravo.
3. člen
Programske zasnove in Ureditveni načrt morata biti pripravljena tako, da bo njun tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov ter zakonom o varstvu okolja.
PRIPRAVA PROGRAMSKIH ZASNOV IN UREDITVENEGA NAČRTA
1. Obseg in meja območja
4. člen
Programske zasnove in Ureditveni načrt (obseg in območje urejanja) vključuje parcele po katastrskih občinah, kot sledi: k.o. Suha: 475/1, 475/2, 473/2, 473/3, 473/4, 473/5, 473/8, 471/1, 472/1, 472/2, 1206/5, del 1265, 471/5, 471/2, 470/1, 391/1, 392/1, del 1205/1, 382, 381/2, 380.
2. Strokovne podlage
5. člen
Pri izdelavi obravnavanega ureditvenega načrta se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo planskih aktov občine in za prostorske ureditvene pogoje Občine Škofja Loka, podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih podatkih o naravnih lastnostih prostora in strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine. Obstoječe strokovne podlage se dopolni z ažurnimi podatki in študijami.
6. člen
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegih v prostor in s podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), se za izdelavo programskih zasnov in ureditvenega načrta pripravijo posebne strokovne podlage, kjer se upošteva pogoje in omejitve, ki so predpisani za urejanje prostora v obravnavanem območju in zahteve organov, organizacij in skupnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov.
Za obravnavano območje so bile leta 1991 izdelane strokovne podlage v okviru priprave programske zasnove. Za pripravo ureditvenega načrta bo izdelan idejni projekt krajinsko arhitekturne rešitve ožjega območja pokopališča, ki zajema obstoječe pokopališče in razširitev preko potoka do južnega roba območja urejanja.
Kolikor se na podlagi mnenja soglasjedajalcev ugotovi, da so potrebne morebitne dodatne strokovne podlage, bodo te izdelane naknadno.
NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
7. člen
Investitor in koordinator izdelave programskih zasnov in ureditvenega načrta je Občina Škofja Loka.
Izdelovalca programskih zasnov in ureditvenega načrta bo v skladu s predpisi izbral investitor.
SOGLASJEDAJALCI
8. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter soglasja in mnenja za pripravo programskih zasnov in osnutka ureditvenega načrta so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Kranj
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS, za okolje, Območna pisarna Kranj
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana
– Elektro Gorenjska javno podjetje za distribucijo električne energije d.d, PE Kranj
– Telekom Slovenije, PE Kranj
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj
– Loška komunala d.d. (vodovod, kanalizacija, plinovod)
– pristojni soglasjedajalec za ceste (državne in občinske)
– Občina Škofja Loka.
Če se v postopku priprave programskih zasnov in ureditvenega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku. Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave načrta gradnje pogoje, ki jih mora pripravljavec programskih zasnov in ureditvenega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
9. člen
Soglasjedajalci morajo posredovati svoje pogoje v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev, sicer se šteje, da pogojev nimajo in njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
Na izdelani osnutek ureditvenega načrta pa morajo v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, koliko je izdelovalec ureditvenega načrta upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
TERMINSKI PLAN
10. člen
Terminski plan:
– osnutek ureditvenega načrta se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programa priprave;
– osnutek ureditvenega načrta se dostavi občinskemu svetu po pridobitvi pogojev soglasjedajalcev in pridobitvi in dopolnitvi posebnih strokovnih podlag.
– Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee;
– javna obravnava se izvede na sedežu Občine Škofja Loka v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ureditvenega načrta;
– po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Škofja Loka zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve;
– po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee izdelovalec ureditvenega načrta izdela dopolnjen osnutek v skladu s sprejetimi stališči občinskega sveta;
– župan Občine Škofja Loka posreduje predlog ureditvenega načrta občinskemu svetu v obravnavo in predlaga sprejem zazidalnega načrta z odlokom;
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Sredstva za pripravo programskih zasnov in ureditvenega načrta in spremljajoče potrebne dokumentacije se zagotovijo v proračunu Občine Škofja Loka.
12. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-111/99
Škofja Loka, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost