Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4700. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika, stran 9115.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odločba US), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94) in 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet občine Metlika na 22. seji dne 29. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda ter pravice, dolžnosti in odgovornosti lastnika, upravljavca in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode.
2. člen
Lastnik infrastrukturnih objektov in naprav je občina Metlika.
3. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična in pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: uporabnik).
4. člen
Upravljavec objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo v Občini Metlika je pooblaščen izvajalec javne službe za oskrbo s pitno vodo, ki mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te dejavnosti (v nadaljevanju: upravljavec).
Upravljavec je uporabnikom dolžan zagotavljati stalno oskrbo s pitno vodo, ki je higiensko neoporečna za pitje in za ostale potrebe. V primeru, ko ni možno zadovoljiti vseh potreb, ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred uporabo vode za druge potrebe.
5. člen
Izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo obsega:
– oskrbo s pitno vodo,
– gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnični tehnoloških izboljšav, izvajanje meritev in monitoringa,
– izdajanje mnenj.
6. člen
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami.
7. člen
Upravljavec je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje javnega vodovoda, oskrbo s pitno vodo in razširitev vodovodnega omrežja v skladu s sprejetim programom Občine Metlika.
Upravljavec je ob stavki dolžan zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.
II. VODOVODNO OMREŽJE IN NAPRAVE
8. člen
Primarno vodovodno omrežje in naprave sestavljajo:
– omrežje in naprave, ki služijo za oskrbovanje vode dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja, kot so vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju,
– vodohrami,
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohramov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja.
Sekundarno omrežje in naprave sestavljajo:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju,
– omrežje in naprave za preprečevanje požara – hidrantna mreža,
– omrežja za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dvigovanje ali redukciranje tlaka vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju.
Vodovodni priključek je spojna cev od primarnega ali sekundarnega vodovodnega omrežja do objekta, vključno z vodomerom.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
9. člen
Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljavec, so:
– primarni objekti in naprave,
– sekundarni objekti in naprave,
– vodovodni priključki z vodomeri.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se delijo na objekte in naprave individualne rabe in objekte in naprave skupne rabe. Objekti in naprave skupne rabe so objekti in naprave za oskrbo prebivalstva s požarno vodo, ter omrežje za vzdrževanje javnih površin.
10. člen
Objekti in naprave, za katere so odgovorni uporabniki, so:
– interno vodovodno in hindrantno omrežje, ki ga od javnega omrežja ločuje merilno obračunsko mesto,
– vodomerni jaški,
– objekti in naprave, montirane za obračunskim vodomerom, interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dvigovanje tlaka vode, vodohrami za sanitarno vodo ali požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in podobne naprave.
Objekti in naprave so last oziroma osnovno sredstvo uporabnika, ki z njimi upravlja in razpolaga.
11. člen
Upravljavec je dolžan voditi kataster vodovodnega omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 9. člena tega odloka.
Upravljavec je dolžan voditi register vodovodnih priključkov in hidrantnih mest.
IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
12. člen
Priključitev na javni vodovod mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami projektne dokumentacije.
13. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključitev ali zagotoviti povečan odjem, če uporabnik vloži vlogo z veljavno tehnično dokumentacijo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in zmogljivosti javnega vodovoda, na katerega se uporabnik priključuje.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev ali povečanja odjema, je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.
14. člen
Upravljavec izdaja mnenja:
– k osnutkom prostorskih izvedbenih aktov,
– k lokacijski dokumentaciji,
– k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– k priključitvi zgradb na vodovodno omrežje,
– k drugim posegom v prostor.
Upravljavec izda mnenje po postopku in obliki, kakor določa pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda.
Na osnovi pridobljenega mnenja izda pristojni upravni organ Občinske uprave občine Metlika ustrezno soglasje.
15. člen
Uporabnik predloži upravljavcu k vlogi za pridobitev mnenja iz 14. člena tega odloka ali pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje naslednjo dokumentacijo:
a) za pridobitev mnenja k osnutkom prostorsko izvedbenim aktom:
– predlog prostorsko izvedbenega akta z izračunom potrebnih količin pitne vode,
b) za pridobitev mnenja k lokacijski dokumentaciji:
– situacijski načrt objekta in predvidene lokacije trase priključka v merili 1:1000 ali 1:500,
– opis specifičnosti objekta, zlasti glede predvidene porabe vode,
– uradno kopijo katastrskega načrta,
– situacijo z vrisanimi komunalnimi vodi,
c) za pridobitev mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– projekt izvedbe priključka.
d) za pridobitev mnenja za priključitev stavb na javno vodovodno omrežje:
– gradbeno dovoljenje,
– projekti izvedbe priključka,
e) za pridobitev mnenje k drugim posegom v prostor, ki niso vezani na priključitev na javni vodovod:
– ustrezen projekt, iz katerega je razviden predviden poseg v prostor.
Uporabnik predloži pristojnemu upravnemu organu Občinske uprave občine Metlika k vlogi za pridobitev soglasja iz 14. člena tega odloka dokumentacijo, navedeno v prvem odstavku tega člena in ustrezno mnenje upravljavca.
16. člen
Pri izdaji mnenja iz prvega odstavka 15. člena tega odloka mora upravljavec določiti:
– minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje,
– profil in tip vodomera,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali predvidenih območjih za zajem pitne vode, določenih z odloki o varstvu vodnih virov vodovodnih sistemov,
– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omrežjem,
– mesto priključitve na objekte in naprave, za katere je odgovoren upravljavec,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa priključka.
Upravljavec lahko izda negativno mnenje iz prejšnjega odstavka, če predložena dokumentacija ni v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo priključitev na vodovodno omrežje.
Upravljavec je dolžan izvesti priključitev v obliki in po postopku, ki je obdelan v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi naprav, ki jih upravlja, najkasneje v roku 30 dni po izdaji soglasja za priključitev, če je uporabnik izpolnil vse pogoje soglasja, poravnal vse obveznosti in predložil vso potrebno dokumentacijo.
V primeru, da uporabnik zaprosi Občino Metlika za izdajo soglasja iz drugega odstavka 15. člena tega odloka in predloži vlogi mnenje upravljavca, iz katerega je razvidno, da ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, izda pristojni upravni organ Občinske uprave občine Metlika o tem zavrnilno odločbo.
Obveznosti, ki jih je dolžan uporabnik poravnati pred uporabo posameznega priključka so:
– stroški izdaje mnenja upravljavca,
– plačilo prispevka za priklop na obstoječe vodovodno omrežje,
– dejanski stroški izvedbe priključka.
Višino stroškov izdaje mnenja določi upravljavec. Višina prispevka za priklop na obstoječe vodovodno omrežje je določena v odloku o prispevku za razširjeno reprodukcijo pri vodooskrbi in povračilu za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije.
17. člen
Pri gradnji novega vodovodnega omrežja in pri opravljanju vzdrževalnih del na objektih in napravah iz 9. člena tega odloka je uporabnik upravičen do odškodnine za nastalo škodo na njegovem zemljišču in kulturi ter vzpostavitve zemljišča v prejšnje stanje.
18. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
Priključek je stalen ali začasen. Pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljavec pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka. Upravljavec je dolžan izvesti na zahtevo uporabnika začasni priključek za potrebe graditve objekta v roku 30 dni od prejema zahteve. Zahtevi mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO
19. člen
Javna služba se financira iz cene storitev, ki mora biti oblikovana v skladu z veljavno vladno uredbo o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev tako, da v celoti zagotavlja enostavno reprodukcijo.
Ceno storitve oblikuje upravljavec v skladu z veljavno zakonodajo in soglasjem lastnika.
20. člen
Investicijsko vzdrževanje se financira iz amortizacije in sredstev proračuna občine, na podlagi letnega plana, ki ga sprejme občinski svet.
21. člen
Širitev vodovodnega omrežja se financira iz sredstev občinskega proračuna, kreditov in prispevkov fizičnih in pravnih oseb.
VI. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
22. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. S porabniki vode, ki porabijo več kot 3000 m3 vode mesečno lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi in dobavi vode. Posebne pogodbe se sklenejo tudi z uporabniki s pavšalnim odjemom, kadar meritev ni možna ali je začasno vodomer v okvari.
23. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda glavni obračunski vodomer. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera. Vodomer mora biti pregledan in žigosan ob pristojnega urada za kontrolo meril. Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove redne preglede in menjavo.
Osnova za obračun je odčitek obračunskega vodomera.
24. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje za obračun stroškov, razen če skleneta upravljavec javnega vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem posebno pogodbo.
25.člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti dostopen delavcem in pooblaščenim osebam upravljavca za kontrolo in vzdrževanje.
26.člen
Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera gredo v breme upravljavca. Vse okvare, ki so nastale na vodomeru ali priključki po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika.
27.člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru je uporabnik dolžan prijaviti upravljavcu.
Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz 23. člena pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.
28. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na priključku.
Pri fizičnih osebah opravi upravljavec odčitavanje najmanj dva krat letno. Pri pravnih osebah opravi upravljavec odčitavanje najmanj enkrat mesečno z upoštevanjem ostalih odčitkov zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera. Na posebne zahteve uporabnika se lahko odčitavanje opravi tudi večkrat, stroški pa bremenijo uporabnika.
29. člen
Uporabnik plačuje porabljeno vodo na podlagi izdanih računov.
Znesek plačila po računu se izračuna na podlagi dejanske porabe v preteklem obračunskem obdobju ali ocenjene porabe v prihodnjem obračunskem obdobju, ki temelji na porabi v preteklem obračunskem obdobju in veljavne cene. Obračun se opravi na podlagi odčitane dejanske porabe in veljavne cene in prispevkov najmanj dvakrat letno.
30. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka, le-ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo v objektu.
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznih uporabnikov ni obveznost upravljavca.
V objektih, kjer je poleg gospodinjstev tudi sedež gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika in izveden samo en priključek, se obračunava poraba vode za gospodarske družbe in samostojne podjetnike po ceni, določeni za gospodarske družbe in samostojne podjetnike sorazmerno po deležih porabe vode.
V vseh novozgrajenih objektih v katerih je več stanovanjskih ali poslovnih enot priključenih na isti vodovodni priključek, mora imeti vsaka enota svoj obračunski vodomer za odčitavanje porabe vode.
31. člen
V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitavati vodomera, se obračuna pavšalna poraba vode na podlagi povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.
32. člen
Uporabnik plačuje porabo vode na podlagi izstavljenega računa upravljavca. Uporabnik mora plačati račun najpozneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi.
V primeru, da uporabnik ne poravna računa za porabo v roku 60 dni po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok plačila 15 dni in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu, mora upravljavec prekiniti dobavo vode.
33. člen
Uporabnik, ki mu je bila odmerjena poraba vode, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži dokazljivi pisni ugovor upravljavcu vodovoda, če meni, da mu količina porabljene vode ni bila pravilno odmerjena.
Upravljavec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15 dneh.
VII. PREKINITVE DOBAVE VODE
34. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, vendar po predhodnem obvestilu, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
– če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno odpove ali zahteva zaporo vode,
– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu,
– če je priključek na vodovod izveden brez mnenja upravljavca in soglasja lastnika,
– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega noče preprečiti,
– če uporabnik brez mnenja upravljavca in soglasja lastnika dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno inštalacijo ali spremeni namembnost,
– če uporabnik onemogoča delavcu ali pooblaščenemu upravljavcu odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in notranjih instalacij v skladu z določili tega odloka,
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v objekte in naprave, ki so v upravljanju upravljavca,
– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
– če uporabnik ne plača računa v plačilnem roku, niti v 15 dneh po izstavitvi pisnega opomina,
– če uporabnik ni plačal stroškov odvajanja odpadnih in padavinskih voda v skladu z veljavnim odlokom o odvajanju in prečiščevanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Metlika.
Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
Upravljavec je dolžan opraviti ponovno priključitev v največ treh delovnih dneh po tem, ko uporabnik plača stroške prekinitve in ponovne priključitve.
35. člen
Upravljavec lahko prekine dobavo vode za krajši čas zaradi:
– planiranih vzdrževalnih del na napeljavah oziroma objektih in napravah,
– okvar na napeljavah oziroma objektih in napravah.
O vzroku za prekinitev mora uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja ali direktno; za predvidena vzdrževalna dela pred začetkom del, ob okvarah pa takoj ob nastanku dogodka.
VIII. IZREDNE RAZMERE IN VARČEVANJE Z VODO
36. člen
V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaževanje virov, izpad energije, velike okvare) in v skladu z zakonom lahko upravljavec brez nadomestila škode prekine ali zmanjša dobavo vode, vendar, mora o tem takoj obvestiti uporabnike in postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov za take primere. Skrbeti mora predvsem za prednostno oskrbo za osnovne življenjske potrebe občanov in za požarno varnost.
37. člen
Upravljavec je dolžan:
– sistematično in strokovno zmanjševati količino neregistrirane vode (redna sanacija vodovodnega omrežja in redna zamenjava vodomerov),
– predlagati spremembe odlokov o varstvenih pasovih vodnih virov.
IX. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
38. člen
Lastnik ima pri oskrbi s pitno vodo naslednje obveznosti:
– z izgradnjo vodovodnega omrežja zagotavljati oskrbo s pitno vodo,
– zagotavljati ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja,
– obravnavati poročilo upravljavca o stanju vodooskrbe in predlogih za njeno izboljšanje,
– izdajati soglasja, na osnovi pridobljenega mnenja upravljavca,
– izdajati mnenja k ceni vode, ki jo oblikuje in predlaga upravljavec,
– seznanjati uporabnike z določili tega odloka na krajevno ustrezen način.
39. člen
Upravljavec ima pri preskrbi z vodo zlasti naslednje obveznosti:
– skrbeti za normalno obratovanje vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati plane enostavne in razširjene reprodukcije ter pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda ter z njimi seznaniti uporabnike,
– redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega vodovoda,
– vzdrževati priključke na svoje stroške, razen v primeru, če okvara na priključku nastane po krivdi uporabnika,
– redno pregledovati, preizkušati in menjati vodomere v skladu z zakonom o merilih ali na zahtevo uporabnika v skladu s 27. in 28. členom tega odloka,
– redno kontrolirati kvaliteto vode v sklad s pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode in ostalimi predpisi,
– obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode,
– voditi kataster vodovodnih instalacij in ostale evidence,
– redno odčitavati vodomere in skrbeti za obračun porabljene vode,
– ažurno izdajati mnenja in izdajati priključitve na vodovod,
– organizirati preskrbo v izrednih razmerah in ažurno poročati o nastopu izrednih razmer ustreznim organom občine,
– obračunavati amortizacijo in voditi ostale poslovne knjige,
– sistematično pregledovati omrežje in ugotavljati izgube ter skrbeti za avtomatizacijo,
– organizirati zaščito vodovodnih objektov (zajetje, črpališče, vodohram, razbremenilnik),
– po naročilu občine, lastnika infrastrukture, skrbeti za pravilno obratovanje in vzdrževanje požarnega omrežja in hidrantov,
– kontrolirati stvarno porabo vode glede na dovoljeno ob priključitvi.
40. člen
Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:
– redno vzdrževati interno instalacijo, vodomerni jašek ali nišo in interne hidrante, le-te zaščititi pred zmrzovanjem in na dostopih čistiti sneg, led in ostali material ter s tem zaščititi pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
– omogočiti dostop do obračunskega vodomera in internih hidrantov,
– nemudoma javljati upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu, vodomerih in odjem vode iz hidrantov,
– s pisnim obvestilom upravljavcu javiti lastninske, namembnostne, ali ostale spremembe pri uporabniku,
– redno plačevati vodo na osnovi izdanih računov v plačilnem roku,
– urejati medsebojno delitev stroškov kadar ima več uporabnikov obračun preko enega obračunskega vodomera,
– izvajati varčevalne in ostale ukrepe v izrednih razmerah ali ob prekinitvi dobave vode,
– varčevati z vodo v skladu s priporočili in kriteriji, ki jih poda lastnik.
41. člen
Upravljavci oziroma izvajalci drugih infrastrukturnih objektov in naprav (cest, ulic, trgov, kanalizacijskega, elektro, telefonskega, toplovodnega, plinskega omrežja itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane. Za vse posege v območju vodovodnih napeljav morajo predhodno pridobiti mnenje upravljavca in soglasje lastnika vodovoda.
X. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV
42. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnostni in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati voda brez soglasja upravljavca le za gašenje požarov. Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode je potrebno o odvzemu vode iz hidrantov v roku 7 dni obvestiti upravljavca vodovoda. Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč za javne prireditve, za polnjenje cistern za prevoz vode, ter za druge utemeljene potrebe se sme koristiti le s soglasjem upravljavca in ob dogovoru o poravnavi stroškov za vodo na podlagi pogodbe.
43. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju in nosi vse stroške popravila za okvare, ki jih je povzročil.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje upravljavec javnega vodovoda:
– če izvede priključitev brez predhodnega soglasja (16. člen),
– če ne izvede priključitve najkasneje v roku 30 dni po izdaji soglasja za priključitev (16. člen),
– če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (34. člen),
– če ne izvaja prekinitve dobave vode v primerih, kot jih določa 34. člen,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 39. člena.
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prve alinee tega člena tudi odgovorna oseba upravljavca vodovoda.
45. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba:
– če se priključi na vodovod ali poveča odjem brez soglasja (13. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 40. člena,
– če odvzemna vodo iz hidranta v nasprotju z 42. členom.
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 1. točke tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
46. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:
– če se priključi na vodovod brez soglasja (13. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 40. člena,
– če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 42. členom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Uporabniki, ki so priključeni na vodovodno omrežje v nasprotju s tem odlokom, so dolžni urediti priključek v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
48. člen
Priključitev objektov na javni vodovod je obvezna na celotnem območju Občine Metlika, kjer je javni vodovod že zgrajen se gradi ali rekonstruira.
49. člen
Pri izvajanju tega odloka se morajo upoštevati tudi določila veljavnih odlokov o varstvu vodnih virov.
50. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, upravljavec vodovodih objektov in naprav, ter pristojni upravni organ Občinske uprave občine Metlika.
51. člen
Upravljavec je dolžan v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda.
52. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno vodo v Občini Metlika (SDL, št. 18/88).
53. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-11/01
Metlika, dne 29. oktobra 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti