Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4724. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2001, stran 9142.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 7. člena in 16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 8. izredni seji dne 12. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tabor za leto 2001 (Uradni list RS, št. 19/01) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
Proračun Občine Tabor za leto 2001 obsega:
----------------------------------------------------------------
                              v SIT
----------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                237,699.000
II.  Skupaj odhodki                237,699.000
III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.)            –
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
    kapitalskih deležev                   –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     –
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprem. kapit.
    deležev (IV.–V.)                    –
VII.  Skupni primanjkljaj (I.+IV.)–(II.+V.)          –
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                   190.000
IX.  Odplačilo dolga                     –
X.   Neto zadolževanje                 190.000
XI.  Zmanjšanje sredstev na računih 
    (I.+IV.+VIII.+II.-V.-IX.)             190.000
----------------------------------------------------------------
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031/01-2/2
Tabor, dne 13. novembra 2001.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost