Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4636. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-I), stran 9042.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-I)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. novembra 2001.
Št. 001-22-134/01
Ljubljana, dne 21. novembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-I)
1. člen
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 – prečiščeno besedilo in Uradni list RS št. 14/91, 38/96, 20/98, 50/98 – odl. US, 70/00 in 41/01) se v 2. točki 2. člena besedilo: “v izvršilnem postopku” nadomesti z besedilom: “v postopku izvršbe in zavarovanja”.
V 5. točki se na koncu doda besedilo “v postopku prisilne poravnave in v likvidacijskem postopku,”.
9. točka se črta.
Dosedanja 10. točka postane 9. točka.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se črta vejica in besedilo “za sodno poravnavo pa obe stranki”.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se črta 3. točka. Dosedanje 4. do 7. točka postanejo 3. do 6. točka.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni kolki), gotovini ali z uporabo informacijske tehnologije.”
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Za vloge strank ter odločbe, prepise, potrdila oziroma izpiske sodišča, ki so v skladu z zakonom ali mednarodno pogodbo posredovani z uporabo informacijske tehnologije, se taksa predpisana s taksno tarifo lahko zniža v odstotku oziroma številu točk, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.”
5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če taksa za vlogo, s katero se predlaga izdaja odločbe ali oprava dejanja ali za pravno sredstvo, niti po opominu ni v celoti plačana ali če vlogi ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse in niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, sodišče šteje vlogo za umaknjeno, če zakon ne določa drugače.”
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Če taksa za drugo vlogo ni plačana v celoti, to ni ovira za sodni postopek ali za opravo posameznega dejanja, če zakon ali taksna tarifa ne določa drugače.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se beseda “republike” nadomesti z besedama “Republike Slovenije”.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo “Rdeči križ Slovenije in druge”.
8. člen
V prvem odstavku 12. člena se prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
“ – za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske pravice na zgradbi ali posameznem delu zgradbe,
– za prijavo terjatev delavcev po zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96, 39/97 in 52/99).”
Na koncu druge alinee se pika nadomesti z vejico in dodajo nova tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:
“ – za vlogo o umiku in za odločbo o umiku tožbe, predloga, pravnega sredstva oziroma druge vloge,
– za poravnavo ter
– v postopku za odločanje o dodelitvi brezplačne pravne pomoči.”.
9. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo “196. člen” nadomesti z besedilom “191. člen”.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo “izvršilnem ali kazenskem postopku” nadomesti z besedilom: “kazenskem postopku ali postopku izvršbe in zavarovanja”.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
11. člen
20. člen se črta.
12. člen
23. člen se črta.
13. člen
Drugi odstavek 24. člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črtata besedi “in drugega”.
14. člen
V tretjem odstavku 29. člena se v zadnjem stavku beseda “tretjem” nadomesti z besedo “drugem”.
15. člen
V šestem odstavku 30. člena se beseda “republike” nadomesti z besedama “Republike Slovenije”.
16. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
“32.a člen
(1) Če sodišče vlogo, za katero je plačana taksa, zavrže, se stranki vrne polovico takse, ki je plačana v skladu s tem zakonom.
(2) Če stranka vlogo, za katero je plačala takso, umakne preden je sodišče razpisalo narok za obravnavo, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe ali če stranki pred izdajo odločbe skleneta sodno poravnavo, se stranki vrne polovico takse, ki je plačana v skladu s tem zakonom.
(3) Če se vloga šteje za umaknjeno, ker taksa ni bila plačana oziroma, ker ni bilo predloženo dokazilo o plačilu takse, je stranka dolžna za vlogo plačati četrtino takse, ki je določena s tem zakonom. V tem primeru se kazenska taksa ne plača.”
17. člen
V tarifni številki 1 taksne tarife se v tretjem odstavku besedi “izvršilnem postopku” nadomestita z besedami “izvršbi in zavarovanju”.
Peti in šesti odstavek se črtata.
18. člen
V tarifni številki 2 taksne tarife se v četrtem odstavku besedi “izvršilnem postopku” nadomestita z besedami “izvršbi in zavarovanju”.
Šesti in sedmi odstavek se črtata.
V pojasnilu k tarifni številki 2 taksne tarife se v prvem stavku pod opombo e) črta besedilo “oziroma v takso za poravnavo”, v drugem stavku pa besedi “oziroma poravnavo”.
19. člen
V tarifni številki 3 taksne tarife se črtata sedmi in osmi odstavek.
20. člen
V I. poglavju taksne tarife se črta oddelek “4. Poravnava” in tarifna številka 4 taksne tarife.
21. člen
V pojasnilu k tarifni številki 5 taksne tarife se pri opombi a) število “8” nadomesti s številom “7”.
Pri opombi b) se število “8” nadomesti s številom “7”.
22. člen
V II. poglavju taksne tarife se črta oddelek “4. Poravnava” in tarifna številka 8 taksne tarife.
23. člen
V tarifni številki 11 taksne tarife se črta četrti odstavek.
24. člen
V tarifni številki 11a taksne tarife se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V pojasnilu k tarifni številki 11a taksne tarife se besedilo pod opombo b) spremeni tako, da se glasi:
“b) Taksna obveznost po drugem odstavku te tarifne številke nastane z vložitvijo pritožbe.”
V pojasnilu k tarifni številki 11a taksne tarife se besedilo pod opombo c) spremeni tako, da se glasi:
“c) Taksni zavezanec v primerih iz prvega odstavka je udeleženec, ki mu je naloženo plačilo odškodnine, v primerih iz drugega odstavka pa vložnik pritožbe.”
25. člen
V tarifni številki 14 taksne tarife se v šestem odstavku črta točka 3). Dosedanja točka 4) postane točka 3).
26. člen
V tarifni številki 18 taksne tarife se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača takso 1.000 točk.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Za vknjižbo ali predznambo drugih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, se plača takso 500 točk.”
V pojasnilu k tarifni številki 18 taksne tarife se pri opombi b) besedilo: “ali izvršilnem postopku” nadomesti z besedilom “ali postopku izvršbe in zavarovanja”, črta se opomba c), pri opombi č) se točka 3) spremeni tako, da se glasi: “za vpis v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti”, pri točki 5) pa se besedilo “ali izvršilnega postopka” nadomesti z besedilom “ali postopka izvršbe in zavarovanja”.
27. člen
Naslov IV. poglavja taksne tarife se spremeni tako, da se glasi:
“IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU, POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE IN LIKVIDACIJE”.
28. člen
Prvi odstavek tarifne številke 19 taksne tarife se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Za predlog za začetek postopka za:
– stečaj se plača taksa 3.000 točk,
– prisilno poravnavo se plača taksa 2.000 točk,
– likvidacijo se plača taksa 1.000 točk.”.
V drugem odstavku se odstotek “5%” nadomesti z odstotkom “2%”, besedilo “največ do vrednosti 2.000 točk” pa se nadomesti z besedilom “najmanj 100 točk in največ 2.000 točk”.
V tretjem odstavku se število “10.000” nadomesti s številom “5.000”.
29. člen
V prvem odstavku tarifne številke 20 taksne tarife se pri 2. točki število “50.000” nadomesti s številom “20.000”.
30. člen
V prvem odstavku tarifne številke 21 taksne tarife se število “1.000” nadomesti s številom “500”.
31. člen
V tarifni številki 22 taksne tarife se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Za vpis ustanovitve delniške družbe in komanditne delniške družbe se plača taksa glede na število ustanoviteljev:
---------------------------------------------------------------
Število ustanoviteljev                Taksa
---------------------------------------------------------------
od 1 do 50                     5.000 točk
od 51 do 100                   10.000 točk
nad 100                      15.000 točk".
---------------------------------------------------------------
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo se plača taksa glede na število ustanoviteljev:
---------------------------------------------------------------
Število ustanoviteljev                Taksa
---------------------------------------------------------------
1                         1.000 točk
od 2 do 10                     2.000 točk.
nad 10                       3.000 točk".
---------------------------------------------------------------
V tretjem odstavku se število “3.000” nadomesti s številom “1.500”.
V četrtem odstavku se število “1.000” nadomesti s številom “500”.
V petem odstavku se število “500” nadomesti s številom “250”.
V šestem odstavku se število “3.000” nadomesti s številom “1.500”.
V pojasnilu k tarifni številki 22 se pri opombi b) besedi “tečajnim postopkom” nadomestita z besedilom “stečajnim postopkom, postopkom prisilne poravnave in likvidacije”.
32. člen
V tarifni številki 23 taksne tarife se v drugem odstavku število “1.000” nadomesti s številom “500”.
V četrtem odstavku se število “500” nadomesti s številom “250”.
V petem odstavku se število “1.000” nadomesti s številom “500”.
33. člen
Naslov VII. poglavja “Postopek v upravnih sporih in računskih upravnih sporih” se spremeni tako, da se glasi: “VII. Postopek v upravnih sporih in postopek za sodno varstvo po zakonu o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99), zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00 – popravek) in zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01)”.
V prvem odstavku tarifne številke 27 taksne tarife se za besedama “upravni spor” doda besedilo: “oziroma postopek za sodno varstvo po zakonu o trgu vrednostnih papirjev, zakonu o zavarovalništvu in zakonu o bančništvu”.
34. člen
Naslov VIII. poglavja “Zahteva za sodno varstvo v postopku o prekrških” in tarifna številka 29 taksne tarife se črtata.
35. člen
Naslov tarifne številke 31 taksne tarife se dopolni tako, da se glasi:
“2. Prepisi in preslikave”.
Prvi odstavek tarifne številke 31 taksne tarife se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Za prepisovanje listin iz sodnih spisov ali iz zbirke listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se plača od lista izvirnika takso 30 točk, za vsak nadaljnji izvod prepisa pa takso 5 točk. Če se opravi preslikava listine iz sodnega spisa ali iz zbirke listin s pomočjo tehničnih sredstev (fotokopirni stroj, osebni računalnik, tiskalnik in podobno), se plača od lista izvirnika takso 5 točk.”
V tretjem odstavku se za besedo “Prepis” dodata besedi “ali preslikava”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Za prepis sodnega zapisnika, ki se izdela na naroku, se taksa ne plača.”
36. člen
V IX. poglavju taksne tarife se črta oddelek “5. Protesti” in tarifna številka 34 taksne tarife.
37. člen
Tarifna številka 37 taksne tarife se spremeni tako, da se glasi:
“Za opomin za plačilo takse se plača taksa glede na vrednost neplačane takse:
---------------------------------------------------------------
Vrednost neplačane takse            Taksa za opomin
---------------------------------------------------------------
do 100 točk                      50 točk
od 100 do 500 točk                  100 točk
od 500 do 1.000 točk                 250 točk
nad 1.000 točk                    500 točk".
---------------------------------------------------------------
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Takse za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
39. člen
Takse, ki niso bile plačane zaradi sklepa Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja zakona o sodnih taksah (sklep Ustavnega sodišča, št. U-I-97/00 z dne 5. 4. 2001, Uradni list RS, št. 29/01 in 46/01 – popravek), se plačajo po določbah tega zakona, če so za taksnega zavezanca ugodnejše.
Določbe 5. člena tega zakona se uporabljajo za vloge, ki so izročene sodišču po uveljavitvi tega zakona.
40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-03/89-1/24
Ljubljana, dne 13. novembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost