Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4692. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v Občini Komen, stran 9107.

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 3. in 4. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 24. redni seji dne 27. 11. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v Občini Komen
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofinanciranje programov kulturne in ljubiteljske dejavnosti v Občini Komen.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za kulturno in ljubiteljsko dejavnost.
2. člen
Občina Komen sofinancira delovanje kulturne in ljubiteljske dejavnosti, ki jo opravljajo posamezniki ali pravne osebe kot pridobitno ali nepridobitno dejavnost.
Za kulturne dejavnosti se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju knjižne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske, video dejavnosti in zbiranje in ohranjanje ljudskega blaga, varstva kulturne in naravne dediščine, razstave in knjižnične dejavnosti ter založništvo, kinematografija, radio in TV in na drugih področjih.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov kulturne in ljubiteljske dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki so registrirani za področje kulturne ter ljubiteljske dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini oziroma ali, da opravljajo dejavnost v Občini Komen,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulturne in ljubiteljske dejavnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so organizirani,
– da imajo urejeno evidenco članstva.
4. člen
Sredstva se dodelijo za delovanje in nastopanje:
– na lokalni ravni,
– na medobčinski ravni,
– republiški ravni,
– na mednarodni ravni oziroma v tujini.
5. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Postopek javnega razpisa vodi in predlog delitve finančnih sredstev opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija je sestavljena iz predstavnika občinske uprave, odbora za negospodarstvo, zdravstvo, kulturo, šolstvo in šport in poznavalca kulturne dejavnosti.
Pripravljen predlog razdelitve sredstev, komisija predloži v potrditev in izdajo sklepov županu občine. Na podlagi sklepa župana, občinska uprava pripravi pogodbo v kateri se opredelijo vsebina, obseg in čas realizacije programa, pričakovani dosežki, obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna, način nadzora ter druge medsebojne pravice in obveznosti. Pogodbo podpišeta župan in pooblaščeni predstavnik izvajalca kulturne dejavnosti.
6. člen
Predlagatelj vloge, ki meni da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri občini vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa. O zahtevku oziroma pritožbi odloča župan.
7. člen
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznostih. Kolikor izvajalci ne izpolnijo obveznosti, se jim ukinejo finančna sredstva.
Prejemniki sredstev podajo vsako leto poročilo o porabi dodeljenih sredstev ob zaključnem računu.
8. člen
Merila za vrednotenje programov kulturne in ljubiteljske dejavnosti, ki so zajete v tabeli št. 1 in je sestavni del tega pravilnika, se določajo na podlagi velikosti skupine, strokovnega kadra, priznanih vaj in materialnih stroškov.
9. člen
Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi kulturni programi, če pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto.
Tovrstne programe lahko prijavijo vsi v pravilniku že navedeni izvajalci, samostojni kulturni delavci ali posamezniki, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo. Izjemoma lahko prijavijo program tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine, v primeru, da se program izvaja na območju Občine Komen.
10. člen
Višino sofinanciranja drugih kulturnih in ljubiteljskih prireditev se določi po oceni in izboru prispelih prijav.
Za te namene se nameni 20% proračunskih sredstev namenjenih za kulturno in ljubiteljsko dejavnost.
11. člen
Do poteka mandata delovnim telesom Občinskega sveta občine Komen, na podlagi sklepov št. 06202-026/98-1 z dne 21. 12. 1998 in št. 06202-01/99-3 z dne 2. 2. 1999 se v komisijo, ki jo določa 5. člen tega pravilnika imenuje enega člana iz Odbora za kulturo, šolstvo in šport.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-03/01-4
Komen, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost