Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4710. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2001, stran 9132.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 26. seji dne 8. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2001 (Uradni list RS, št. 125/00) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
Proračun Občine Slovenske Konjice za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov          v tisočih tolarjev
-----------------------------------------------------------------------
I.  prihodki                         1,361.000
II. odhodki                         1,352.616
III. proračunski presežek ( primanjkljaj) (I.–II.)        8.384
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                     5.000
V.  dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        5.000
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.–V.)                   –
VII. skupni presežek (primanjkljaj)
   prihodki minus odhodki ter saldo prejetih
   in danih posojil (I.+IV.)–(II.+V.)              8.384
C ) Račun financiranja
VII. zadolževanje                           –
IX. odplačila dolga                       10.139
X.  neto zadolževanje (VIII.–IX.)               –10.139
XI. povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
   (III. + VI. + X.) = (I. + IV. + VIII.) – (II. + V. + IX.)  –1.755
-----------------------------------------------------------------------
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se doda šesta alinea, ki se glasi:
– da odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, ter konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2001 in njegovi realizaciji.
3. člen
Doda se novi 9. člen, ki se glasi:
Občina izda v letu 2001 poroštva pravnim osebam, v katerih ima odločujoči vpliv na upravljanje, za izpolnitev obveznosti iz naslova zadolžitve za vodooskrbo do višine 50,000.000 tolarjev.
Dosedanji 9. člen postane 10. člen.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-10/01-9201
Slovenske Konjice, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost