Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2001 z dne 27. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2001 z dne 27. 11. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4738. Sklep o nadaljevanju postopka za ustanovitev občin, za določitev njihovih območij, za spremembo območij občin ter za spremembo imen in sedežev občin po zakonu o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (ZPUODO)

MINISTRSTVA

4739. Odredba o priglasitvi posebnih linijskih prevozov
4740. Navodilo o ravnanju s kemikalijami v tekočem stanju ter nafto in njenimi derivati v tovornem pristanišču Koper
4741. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge
4742. Seznam zdravil, za katera je bilo od 28. 7. 2001 do 12. 11. 2001 izdano dovoljenje za promet
4743. Seznam zdravil, za katera je od 28. 7. 2001 do 12. 11. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
4744. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo v času od 26. julija 2001 do 15. novembra 2001 izdano podaljšanje odločbe o registraciji oziroma sprememba odločbe o registraciji v Republiki Sloveniji
4745. Seznam aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo kot fitofarmacevtska sredstva v državah članicah EU in RS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4746. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

OBČINE

Beltinci

4747. Odlok o ravnanju s plodno zemljo na območju Občine Beltinci

Brežice

4748. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice - del kareja C

Dobrna

4749. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni

Ljutomer

4750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih Občine Ljutomer
4751. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer

Škocjan

4752. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan - dopolnitev 2000

Tržič

4753. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda
AAA Zlata odličnost