Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4703. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota, stran 9122.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 29. 10. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v mestni občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so registrirani vsaj dve leti,
– da imajo urejeno evidenco članstva in plačano članarino (velja le za klube in društva).
Nosilci in izvajalci prikažejo svoje pogoje na posebnih obrazcih.
3. člen
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva ali klubi za posamezna območja,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje zveze športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih programov,
– informatika v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– založniška dejavnost v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize, svetovanja,
– eksperimentalni programi v športu in
– mednarodna dejavnost v športu.
5. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v 4. členu tega pravilnika se zagotavljajo sredstva za delovanje Športne zveze – strokovne institucije, ki povezuje in usklajuje programe izvajalcev.
Medsebojne obveznosti med mestno občino in Športno zvezo se uredijo z ustrezno pogodbo.
6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih obveščanja, zbrane predloge obdela Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti mestne uprave, ter pripravi izbor programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun mestne občine. Sklep o delitvi sredstev sprejme župan. Upoštevajo se naslednja merila:
– razvrstitev športnih društev, klubov in drugih nosilcev športne dejavnosti v razrede, upoštevajoč razširjenost in uspešnost, ki se po potrebi dopolnjuje z novimi,
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg.
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
Razvrstitev športnih panog:
– v I. skupino spadajo kolektivne športne panoge s športnimi igrami, katerih ekipa lahko osvoji naslov državnega prvaka,
– v II. skupino spadajo individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka,
– v III. skupino spadajo miselne športne igre.
7. člen
Župan v skladu z 11. členom zakona o športu, sklene pogodbe z izvajalci športnih programov. Pogodba opredeljuje: vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, obseg zagotovljenih sredstev in način nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim ukinejo finančna sredstva.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem začetka veljave tega pravilnika za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota preneha veljati pravilnik za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/00).
Št. 650-13/01
Murska Sobota, dne 29. oktobra 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
      POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE
            ŠPORTNIH PROGRAMOV


1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

· Zlati sonček,

· Naučimo se plavati,

· Ciciban planinec,

· Športne dejavnosti v organizaciji društev in drugih izvajalcev -
60 ur.

- izvajanje programa Športne značke - Zlati sonček, zagotavljajo
se priročniki, športne knjižice in kolajne,

- izvajanje akcije naučimo se plavati, zagotavlja se propagandni
material, značke in priponke, diplome.

2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:

· Zlati sonček,

· Krpan,

· Naučimo se plavati,

· Drugi 80-urni programi.

Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

· Cicibani, cicibanke,

· Mlajši dečki, deklice,

· Starejši dečki, deklice.

Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami:

· 80-urni programi

- za izvajanje programa Športne značke - se zagotavljajo
priročniki, športne knjižice in kolajne,

- za izvajanje akcije Naučimo se plavati se zagotavlja propagandni
material, značke, priponke in diplome,

- za izvedbo šolskih športnih tekmovanj po programu: atletika,
mali nogomet, košarka, odbojka, šah, streljanje, odbojka na mivki,
rokomet, se zagotavljajo pokali, oziroma kolajne in diplome.
Pokrivajo se stroški organizacije, sodniški stroški, najem objekta
po merilih, ki jih določi Odbor za šolska športna tekmovanja pri
MŠŠ za osnovne in srednje šole.

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE

Interesna športna vzgoja mladine - 80-urni programi,

Športna vzgoja mladine usmerjena v kakovostni in vrhunski šport

· Mlajši mladinci in mladinke,

· Starejši mladinci in mladinke

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami - 80-urni programi.

Šport mladih zajema naslednje kategorije:

- mlajši dečki in deklice.

- starejši dečki in deklice,

- mlajše mladinke in mladinci,

- starejši mladinci in mladinke.

Točkovni sistem:

Cicibani-ke

__________________________________________________________________
      Predš.  Ml.    St.    Ml.     St.
      otroci  dečki-ce dečki-ce mladinci-ke mladinci-ke
__________________________________________________________________
I. nivo     50     200    200     500     500

II. nivo    50     100    200     250     300

III. nivo    50     100    200     150     200

IV. nivo          50    50      50     100
__________________________________________________________________

Upošteva se številčnost članstva v športni panogi, tekmovalni
sistem in redno število letnih vadbenih ur.

Elementi sofinanciranja:

- za športno vzgojo otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport se sofinancira: objekt, strokovni kader, materialni stroški
programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje,

- za športno vzgojo mladine se sofinancira strokovni kader za
izvedbo 80-urnega programa na skupino, v kateri je največ 10
otrok,

- za športno vzgojo mladine, usmerjeno v kakovostni in vrhunski
šport, se sofinancira strokovni kader in objekt.

4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV:

- 80-urni programi v izbranih športnih programih,

- odpravljanje plavalne nepismenost.

5. KAKOVOSTNI ŠPORT

- kategorije članov in članic,

- upoštevajo se tekmovalni sistemi,

- upošteva se dodatek točk za kategorizirane športnike,

- razširjenost športne panoge in uspešnost.

Kakovostni šport - moštveni športi

I. nivo           število športnikov x 200 točk

II. nivo           število športnikov x 100 točk

III. nivo          število športnikov x 70 točk

IV. nivo           število športnikov x 30 točk

Kakovostni šport - posamični športi

I. nivo           število športnikov x 200 točk

II. nivo           število športnikov x 100 točk

III. nivo          število športnikov x 70 točk

IV. nivo           število športnikov x 30 točk

(I. nivo - I. državne lige in državna članska prvenstva, II. nivo
- IB. Državne lige in članska prvenstva v manj razvitih športih,
III. nivo - III. državna liga in II. državna liga, IV. nivo:
medobčinska tekmovanja.)

6. VRHUNSKI ŠPORT

Za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah in v
kolektivnih športnih panogah, katere člani so vrhunski športniki,
se sofinancira največ 1200 ur programa.

Vrhunski šport, športniki po kategorizaciji

perspektivni razred 20% dodatnih točk

mednarodni razred 25% dodatnih točk

svetovni razred 40% dodatnih točk

Športni dodatek kategoriziranim športnikom

mladinski razred 60 točk

državni razred 80 točk

perspektivni razred 100 točk

mednarodni razred 120 točk

svetovni razred 200 točk

7. ŠPORT INVALIDOV

· 80-urni program za skupino v kateri je največ 10 invalidov,

· sofinanciranje uporabe objekta in strokovnega kadra.

8. ŠPORTNA REKREACIJA

- 80-urni program vadbe za skupino, ki šteje 20 članov v različnih
športnih panogah

- zajete so vse športne panoge in dejavnosti, ki nimajo kot
primarni cilj tekmovalni dosežek, svoje programe pa ponujajo
občanom

- sofinancira se strokovno delo za starejše od 65 let in uporabo
športnega objekta za socialno in zdravstveno ogrožene občane.

9. SOFINANCIRANJE DRUGIH OBLIK DEJAVNOSTI

- vzdrževanje doma Partizan - delno pokrivanje stroškov
vzdrževanja, elektrike, kurjave, komunalnih storitev in
zavarovanja,

- pokrivanje stroškov šolskih športnih tekmovanj iz 2. točke,

- pokrivanje stroškov drugih oblik športne rekreacije - trimske
akcije, soboški športni dan, delavskih športnih iger, akcij hoje,
teka, plavanja, streljanja in iger z žogo,

- informacijski sistem o športni dejavnosti v mestni občini in
spletne strani,

- igre šolarjev - vsakoletna udeležba na igrah,

- zamejski šport - sodelovanje z obmejnimi društvi in klubi.

10. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV

Skrb za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov različnih
nazivov. Krije se polovica stroškov šolanja, za katerega se
pridobi ustrezni naziv institucije za šolanje. Šolanje mora
potekati po verificiranih programih in na takih oblikah, da se
pridobi ustrezna licenca.

11. ŠPORTNE PRIREDITVE

Sofinancirajo se večje prireditve, tekmovanja in akcije v
organizaciji naših klubov in društev ter udeležba na evropskih in
svetovnih prvenstvih - postavka drugi stroški na področju športa.

12. ZALOŽNIŠTVO

Sofinancirajo se izdaje o zgodovini športa v naši sredini, ali
strokovna literatura, ki izhajajo v zbirki Športna knjižnica.

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Investicije uvršča v svoj program mestni svet. Investicijsko
vzdrževanje se odobrava kot dodatno ovrednotenje programa klubov,
društev in drugih nosilcev športne dejavnosti v višini od 20-50%
predračunske vrednosti, vendar po predložitvi potrebne
dokumentacije.

14. NAJEMNINE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Sofinanciranje najemnin za dogovorjene športne objekte: športnih
dvoran pri OŠ I in OŠ III, dvorane Srednje strojne in poklicne
šole, telovadnice OŠ II M. Sobota, v Krogu in Bakovcih po določeni
kvoti ur za posameznega izvajalca, sofinancira se najem drugih
notranjih in zunanjih športnih objektov po predložitvi programov
izvajalcev športne dejavnosti v višini od 30 do 50%.


AAA Zlata odličnost