Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4641. Pravilnik o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, stran 9057.

Na podlagi drugega odstavka 72. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1.člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa sanitarno-zdravstvene pogoje za predelavo živil rastlinskega izvora, ki morajo biti izpolnjeni glede prostorov, opreme, naprav, higiene, načina dela in osebja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
II. SPLOŠNI POGOJI
2. člen
(zdravstvena neoporečnost)
Pri predelavi živil rastlinskega izvora kot dopolnilni dejavnosti na kmetiji morajo živila rastlinskega izvora ustrezati pogojem, ki jih predpisuje ta pravilnik, in pogojem ki jih predpisujejo:
– zakon, ki ureja zdravstveno ustreznost živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,
– predpis, ki ureja pogoje, ki jim morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu,
– predpisi, izdani na podlagi zakona iz prve alinee tega odstavka.
3. člen
(prostori, oprema in transport)
Prostore in opremo za predelavo živil rastlinskega izvora se sme uporabljati izključno za obdelavo, predelavo in skladiščenje surovin in živil. Prostori morajo biti primerno zaščiteni pred vstopom glodalcev, mrčesa in drugih živali v prostore.
Prostori iz prejšnjega odstavka morajo biti priključeni na vir pitne vode iz javnega vodovoda ali lastnega vira, ki mora biti zaradi zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode pod stalnim zdravstvenim nadzorom.
Odvajanje odplak iz poslovnih prostorov in objekta mora biti urejeno v skladu s posebnimi predpisi. Kolikor je v kraju zgrajena in v uporabi kanalizacija, mora biti objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje.
Prostori za predelavo živil rastlinskega izvora morajo imeti ločen čisti in nečisti del ter v njih tekočo toplo in hladno vodo s posebnim umivalnikom za roke.
Delovni prostori, tla, stene, stropi, stroji in oprema morajo biti čisti in dobro vzdrževani. Tla v vseh prostorih morajo biti iz materialov, ki omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje, stene morajo biti iz takih materialov v vseh prostorih izdelane do višine 1,8 m. Stiki sten in tal morajo biti izvedeni z zaokrožnicami. Vsi talni odtoki morajo biti rešetkasti. Mokro čiščenje in razkuževanje morajo omogočati tudi materiali strojev, naprav in opreme.
V delovnih prostorih mora biti urejeno naravno prezračevanje, v območju termične obdelave živil pa tudi prisilno zračenje. Odprtine za naravno prezračevanje morajo biti zavarovane pred vdorom insektov, glodalcev in drugimi živalmi.
Delovni prostori morajo biti primerno osvetljeni.
Na voljo morajo biti zaprte posode za odpadke, izdelane iz materiala, ki omogoča mokro čiščenje in razkuževanje. Depo za odpadke mora biti urejen v posebnem, fizično ločenem in ustrezno vzdrževanem prostoru, v katerem morajo biti tla nagnjena proti talnem odtoku.
Prostori za skladiščenje oziroma shranjevanje (kratkotrajno skladiščenje) živil morajo imeti:
– naravno ali prisilno zračenje in osvetlitev;
– zaščito pred glodalci, mrčesom in drugimi živalmi.
Vsa živila oziroma surovine morajo biti skladiščena dvignjeno od tal.
Prostor pred objektom, kjer potekata dostava in izdaja surovin oziroma živil, mora biti protiprašno urejen. Vozilo za prevoz surovin in transportna posoda morata ustrezati predpisanim minimalnim higienskim pogojem.
4. člen
(delovna in osebna higiena)
Pred prostorom za predelavo živil rastlinskega izvora mora biti nameščena garderobna omara z delovno obleko.
Obvezna je uporaba delovne halje ali predpasnika in pokrivala ter obuvala samo za te namene. Osebe, ki delajo z živili, morajo stalno skrbeti za čisto delovno obleko in obutev. Delovna obleka mora biti iz materiala, ki se lahko prekuha in lika pri temperaturi nad 100 °C ali kemično čisti in mora biti bele ali druge svetle pastelne barve.
Osebe, ki žive na kmetiji, lahko uporabljajo sanitarije v stanovanjski hiši, v katerih morajo biti na voljo tekoča topla in hladna voda, tekoče milo, brisače za enkratno uporabo in dezinfekcijsko sredstvo ter koš za odpadke.
Za morebitno zaposleno osebje mora biti na razpolago dodaten sanitarno garderobni prostor z dvodelno garderobno omaro za vsakega zaposlenega.
Med delovnim procesom je potrebno zagotoviti čistočo delovnih prostorov, opreme in naprav. Po končanem delu je potrebno opraviti temeljito čiščenje. Za shranjevanje čistil in pripomočkov mora biti zagotovljen poseben prostor ali zračna omara iz materiala, ki omogoča mokro čiščenje.
5. člen
(osebe)
Osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji kot nosilci dopolnilne dejavnosti, in družinski člani, ki skupaj z nosilcem sodelujejo pri predelavi živil rastlinskega izvora kot dopolnilni dejavnosti na kmetiji, morajo imeti dokazilo o znanju s področja higiene živil in osebne higiene ter dokazilo o izpolnjevanju zdravstvenih zahtev za delo v proizvodnji živil.
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka imeti tudi ustrezno strokovno izobrazbo.
III. POSEBNI POGOJI
6. člen
(predelava sadja, zelenjave, gozdnih sadežev, začimb in zelišč)
Predelava sadja, zelenjave, gozdnih sadežev, začimb in zelišč obsega nečisti in čisti del proizvodnje.
V nečisti del sodita čiščenje in pranje sadja, zelenjave, gozdnih sadežev, začimb in zelišč. Oprema v nečistem delu mora obsegati: delovno površino, dvodelno pomivalno korito oziroma bazensko korito, tuš za pranje zelenjave in sadja ter odlagalno površino.
V čisti del sodijo postopki fine obdelave (npr. mletje, rezanje sadja, zelenjave, gozdnih sadežev, začimb in zelišč), postopki konzerviranja (pasterizacija, sterilizacija, fermentacija, zamrzovanje) ter polnjenje in pakiranje. V čistem delu proizvodnje je za različne tehnološke postopke potrebno urediti funkcionalno ločene prostore oziroma območja.
Za sušenje sadja je potrebna sušilnica ter prostor, v katerem je možno tudi skladiščenje manjših količin sadja.
Posebej je potrebno urediti prostor za žganjekuho, če se ta opravlja kot proizvod v predelavi sadja.
Če se pri predelavi sadja, zelenjave, gozdnih sadežev, začimb in zelišč opravlja tudi pakiranje in skladiščenje izdelkov, je za to potrebno imeti urejen poseben prostor v skladu s tem pravilnikom.
7. člen
(peka kruha, potic in peciva ter izdelava testenin na tradicionalni način)
Skladiščni prostor za surovine za peko kruha, potic in peciva ter za izdelavo testenin na tradicionalen način mora biti suh, zračen in zaščiten pred glodalci, mrčesom in drugimi živalmi.
Prostor za pripravo testa in oblikovanje izdelkov iz prejšnjega odstavka mora biti urejen in opremljen na naslednji način:
– delovne površine za oblikovanje izdelkov morajo biti izdelane iz materialov, ki omogočajo mokro čiščenje in morajo biti higiensko vzdrževane;
– imeti mora dvodelno pomivalno korito ali bazensko korito z ročnim tušem, s toplo in hladno vodo ter z odlagalno in odcejalno površino;
– v prostoru mora biti urejeno funkcionalno ločeno območje za ravnanje s svežimi jajci;
– v prostoru mora biti nameščen umivalnik za umivanje rok s tekočo toplo in hladno vodo, tekočim milom in z brisačami za enkratno uporabo.
Na kmetiji, kjer se opravlja peka kruha in ostalih izdelkov na tradicionalni način, lahko te izdelke pečejo v obstoječi krušni peči, ki mora biti kurjena z drvmi ali posredno ogrevana.
Prostori za shranjevanje končnih izdelkov morajo biti ustrezno prezračevani. Oprema v teh prostorih mora omogočati mokro čiščenje in razkuževanje.
IV. NADZOR
8. člen
(uradni inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo zdravstveni inšpektorji v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(rok za uskladitev)
Obstoječe kmetije, ki proizvajajo živila rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, morajo minimalne tehnične pogoje, za katere je potrebna gradbeno tehnična preureditev, uskladiti z določbami tega pravilnika v roku dveh let od njegove uveljavitve.
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321–160/01
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost