Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4705. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2001, stran 9125.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 20. redni seji dne 6. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2001 (Uradni list RS, št. 24/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
2. člen
-------------------------------------------------------------
I. Bilanca prihodkov in odhodkov        Znesek v SIT
-------------------------------------------------------------
1. Prihodki                   454,647.400
2. Odhodki                    486,695.800
3. Proračunski primanjkljaj (1–2)         32,048.400
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
  kapitalskih deležev               3,000.000
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih
  deležev                         –
6. Prejeta minus dana posojila in spremembe
  kapitalskih deležev (4–5)            3,000.000
II. Račun financiranja
 7. Zadolževanje proračuna             13,648.400
 8. Odplačilo dolga                     –
 9. Neto zadolževanje (7–8)            13,648.400
10. Zmanjšanje sredstev na računih         15,400.000
-------------------------------------------------------------
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/004/01
Polzela, dne 7. novembra 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost