Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4715. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001, stran 9136.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 68/98, 74/98), ter 16. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 24. redni seji dne 26. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001 (Uradni list RS, št. 23/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:              v SIT
I. Prihodki skupaj                  176,204.337
II. Odhodki skupaj                  196,975.529
III. Proračunski presežek ali primanjkljaj      –20,771.192
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila
VII. Skupni presežek ali primanjkljaj
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Povečanje sredstev na računih
Stanje sredstev ob koncu preteklega leta 20,771.192 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/01-01
Vitomarci, dne 19. oktobra 2001.
Župan
Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah
Franc Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost