Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4720. Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka, stran 9138.

Na podlagi 18. in 89. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 20. redni seji dne 8. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka
I. UVOD
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci dodelitve denarne pomoči, pogoji in razlogi za dodelitev denarne pomoči, oblika denarne pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja in izplačevanja pomoči v Občini Škofja Loka.
2. člen
Sredstva za denarne pomoči se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Škofja Loka.
II. UPRAVIČENCI DO DENARNIH POMOČI
3. člen
Do denarne pomoči so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Škofja Loka ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Občini Škofja Loka, ki:
1. nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati,
2. se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajde v takšnem položaju, da ne more poravnati najnujnejših obveznosti,
3. imajo hudo bolnega otroka, katerega zdravljenje zahteva dodatne visoke stroške,
4. prosilec (družina) prejema denarno socialno pomoč,
5. presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči,
6. so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike socialne pomoči,
7. zaradi socialne nekomunikativnosti niso vložili prošnje za uveljavitev katere od socialnih pomoči, do katere bi bili sicer upravičeni,
8. je (so) otrok(ci), ki živi(jo) pri starih starših, ker njihovi starši ne skrbijo zanje in hkrati imajo stari starši nizke dohodke,
9. drugo, če komisija ugotovi utemeljenost.
III. NAMEN DENARNE POMOČI
4. člen
Denarna pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin,
– ozimnice ali kurjave,
– letovanja, šolo v naravi ter drugih stroškov vezanih na šolanje,
– hrano učencem in dijakom v času rednega šolanja,
– doplačila zdravstvenih storitev, ki niso nujno potrebne in jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– pomoč pri plačilu zdravil z negativne liste,
– nakup ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije,
– doplačilu stroškov zdravljenja odvisnosti enega ali več družinskih članov,
– topel obrok, prehrambeni paket,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
5. člen
Posamezni upravičenec ali družina lahko prejme v koledarskem letu pomoč največ do višine dveh bruto zajamčenih plač.
6. člen
Merilo za dodelitev občinske denarne pomoči je dohodek na posameznika, če njegov dohodek ne presega cenzusa za socialno denarno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več kot 100% oziroma družino, kjer dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za socialno denarno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več kot 70%.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka je socialno denarno pomoč za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih nesreč, drugih nesreč, požara ali smrti hranitelja, letovanja, šolo v naravi ter drugih stroškov vezanih na šolanje, hrano učencem in dijakom v času rednega šolanja ter drugih izjemnih okoliščin.
7. člen
V primeru izredno težkih socialnih razmer se lahko denarna pomoč dodeli čimprej na podlagi korespondenčne seje Komisije za reševanje vlog za dodelitev občinske denarne pomoči.
8. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki kot jih določa zakon o socialnem varstvu.
9. člen
Prosilci naslovijo in vložijo vlogo za dodelitev občinske denarne pomoči na Center za socialno delo Škofja Loka, ki je po zakonu o socialnem varstvu pristojno za ugotavljanje upravičenosti do socialne pomoči.
10. člen
Center za socialno delo Škofja Loka po pooblastilu Občine Škofja Loka odloči o dodelitvi denarne pomoči z odločbo čimprej, najkasneje pa v roku 30 dni od dneva prejema vloge. S Centrom za socialno delo v ugotovitvenem postopku sodeluje Komisija za reševanje vlog za dodelitev občinske denarne pomoči, ki jo imenuje župan Občine Škofja Loka kot svoje posvetovalno telo.
11. člen
Komisijo sestavlja osem članov, in sicer:
Občinski svet občine Škofja Loka – dva člana
Center za socialno delo Škofja Loka – en član
Šolska svetovalna služba – en član
Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka – en član
Župnijska Karitas Škofja Loka – en član
Občina Škofja Loka – občinska uprava – dva člana.
12. člen
Zoper odločbo Centra za socialno delo Škofja Loka je dovoljena pritožba pri županu Občine Škofja Loka v roku 8 dni od vročitve odločbe. Pritožba se lahko da ustno na zapisnik, vloži neposredno ali pošlje priporočeno organu, ki je izdal odločbo.
13. člen
Postopek za uveljavitev denarne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca ali po uradni dolžnosti na predlog vzgojno-izobraževalnih zavodov, CSD Škofja Loka ter humanitarnih organizacij in društev.
14. člen
Denarna pomoč se izplačuje v denarni ali v funkcionalni obliki.
15. člen
Za izvajanje tega odloka sklene Občina Škofja Loka s Centrom za socialno delo Škofja Loka pogodbo, s katero se določi tudi višina sredstev za njihovo delo.
16. člen
Obrazec vloge je sestavni del tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 552-15/01
Škofja Loka, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost