Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4735. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 9153.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00 in 62/01) se v 1. členu beseda “ter” nadomesti z vejico, za besedo “vračanja” pa se doda besedilo “ter evidentiranje in nadzor nad vplačevanjem”.
2. člen
V 2. členu se v 1. in 2. točki črta beseda “delovno”.
V 2. točki se za besedilom “osebni avtomobil” doda vejica in besedilo “osebno specialno vozilo, razen osebnega specialnega vozila za prevoz določenih oseb”.
V 5. točki se črtata besedi “potniških” ter “potniški”.
V 6. in 7. točki se besedilo “ki presega največjo dovoljeno maso” nadomesti z besedilom “katerega največja dovoljena masa presega”.
V 8. in 10. točki se za besedilom “glede na največjo dovoljeno maso” doda besedilo “oziroma dovoljeno skupno maso”.
V 11. točki se za besedilom “potujočo knjižnico” doda vejica in besedilo “specialni vlačilec (unimog)”.
3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku besedilo “pooblaščena organizacija za opravljanje tehničnih pregledov vozil” nadomesti z besedilom “organizacija, pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov bolj zelenih in bolj varnih tovornih vozil in priklopnih vozil po Resoluciji CEMT št. 94/4 in 96/5”.
4. člen
V 4. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: ”(Vozila, za katera se letno povračilo za uporabo cest ne plačuje)”.
Za tretjo alineo se dodata novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
“– za traktorje in traktorske priklopnike;
– (za kolesa z motorjem;“
Dosedanji četrta in peta alinea postaneta šesta in sedma alinea.
5. člen
V 5. členu se v naslovu člena črta beseda “Druge”.
V prvem odstavku se besedilo “Letnega povračila za uporabo cest iz 2. in 3. točke 2. člena te uredbe se ne plačuje” nadomesti z besedilom “Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest iz 2. in 3. točke 2. člena te uredbe se lahko uveljavi”.
V drugem odstavku se besedilo “originalne odločbe invalidske komisije pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali druge v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju navedene komisije” nadomesti z besedilom “originalne odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije”.
V tretjem odstavku se besedilo “za otroke in mladostnike pa na podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe o priznanem statusu invalida” nadomesti z besedilom “za otroke in mladostnike pa na podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe o razvrstitvi oziroma napotitvi”.
V petem odstavku se besedilo “uveljavljajo njegovi starši ali skrbnik ob predložitvi dokazila o dodelitvi skrbništva” nadomesti z besedilom “uveljavljajo njegovi starši oziroma tisti od staršev, pri katerem otrok živi, v primeru ko otrok ne živi pri obeh starših, oziroma druga oseba, ki dokaže, da otrok živi pri njej”.
6. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“O oprostitvi plačila letnega povračila za uporabo cest odloča Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija) z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.
Če je bilo letno povračilo za uporabo cest plačano pred dokončnostjo odločbe iz prejšnjega odstavka, ima upravičenec pravico do vračila vplačanega letnega povračila za uporabo cest, od dne vložitve vloge za oprostitev.”.
7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Letno povračilo za uporabo cest je prihodek proračuna Republike Slovenije in se plača v enkratnem znesku za obdobje dvanajst mesecev vnaprej oziroma za krajše obdobje, v primerih iz prvega odstavka 10. člena te uredbe.
Stranka sama obračuna znesek letnega povračila za uporabo cest in ga plača neposredno pri od direkcije pooblaščeni organizaciji ali na vplačilni račun, predpisan z odredbo o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99, 37/00 in 100/00).
Direkcija oziroma od direkcije pooblaščena organizacija preveri pravilnost obračuna in plačila letnega povračila za uporabo cest ter izda potrdilo iz šestega odstavka tega člena, če ugotovi, da je bilo letno povračilo v pravilnem znesku plačano.
Potrdilo iz šestega odstavka tega člena izda direkcija oziroma od direkcije pooblaščena organizacija tudi v primeru, če ugotovi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača, ker so izpolnjeni pogoji iz 4. člena te uredbe oziroma, da je bila priznana oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest v primerih iz 5. člena te uredbe.
Če znesek obračunanega letnega povračila za uporabo cest ni plačan v pravilnem znesku, pooblaščena organizacija napoti lastnika oziroma uporabnika vozila na direkcijo, ki z odločbo odmeri višino letnega povračila za uporabo cest. O pritožbi zoper to odločbo odloča ministrstvo, pristojno za promet.
Motorno oziroma priklopno vozilo se ne sme označiti z veljavno nalepko za tehnični pregled vozila, izdano v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa, če se ne predloži potrdila o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), ki ga izda direkcija oziroma od direkcije pooblaščena organizacija. Vsebino in obliko potrdila predpiše minister, pristojen za promet.”.
8. člen
8. in 9. člen se črtata.
9. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Če se motorno vozilo oziroma priklopno vozilo registrira začasno oziroma, če se izda nalepka za tehnični pregled za obdobje, krajše od enega leta, se plača za čas registracije vozila oziroma za čas veljavnosti nalepke za tehnični pregled vozila sorazmeren delež letnega povračila za uporabo cest. Sorazmeren delež se določi v višini dvanajstine letnega povračila za uporabo cest za vsak začeti mesec, v katerem je vozilo začasno registrirano oziroma v katerem velja nalepka za tehnični pregled vozila.”.
10. člen
V 11. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
“Vloga za vračilo sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest se predloži direkciji na s strani direkcije določenem obrazcu. Vlogo je treba predložiti direkciji najkasneje v 30 dneh po odjavi vozila. Vlogi je treba priložiti:
– dokazilo, ki ga izda pristojna upravna enota, da je vozilo odjavljeno iz prometa,
– dokazilo, ki ga izda pooblaščena organizacija za tehnične preglede vozil, da je nalepka odstranjena z vozila,
– dokazilo o plačilu letnega povračila za uporabo cest,
– dokazilo o prijavi kraje vozila – v primeru, ko je bilo vozilo ukradeno, in
– poročilo o ogledu prometne nezgode – v primeru, ko je bilo vozilo uničeno.
Če direkcija ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za vračilo zneska, navedenega v vlogi iz prejšnjega odstavka, izda o vračilu odločbo v obliki uradnega zaznamka. V primeru, da ugotovi, da zahtevku ni mogoče ugoditi oziroma mu ni mogoče ugoditi v celoti, izda o tem posebno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.”.
11. člen
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo “stalnega bivališča v drugo registracijsko območje” nadomesti z besedilom “prebivališča na območje druge upravne enote”.
12. člen
Za 12. členom se dodajo novi 12.a, 12.b in 12.c člen, ki se glasijo:
“12.a člen
(Evidentiranje vplačil)
Za potrebe obračuna in nadzora nad vplačili ter za potrebe odmere letnega povračila za uporabo cest direkcija in od direkcije pooblaščene organizacije brezplačno uporabljajo iz evidence registriranih vozil po zakonu o varnosti cestnega prometa naslednje podatke o vozilih:
– o registrski označbi,
– o nalepki za tehnični pregled (serijska številka nalepke, obdobje veljavnosti, organizacija, ki je nalepko izdala),
– tehnične podatke (vrsta, znamka, tip, številka šasije oziroma karoserije, moč in prostornina motorja, masa praznega vozila, dovoljena nosilnost, število sedežev, oblika in namen karoserije, vrsta goriva, ki ga troši).
Za potrebe obračuna in nadzora nad vplačili ter za potrebe odmere letnega povračila za uporabo cest direkcija in od direkcije pooblaščene organizacije vodijo in zbirajo za vozila iz osme, devete in desete točke 2. člena te uredbe naslednje podatke:
– dovoljene obremenitve osi po deklaracijski tablici,
– dvojne osi tovornega vozila (razmiki, vzmetenje),
– Euro standard (vrsta, številka certifikata).
Za potrebe nadzora nad pobiranjem letnega povračila za uporabo cest in priprave letnega poročila iz 12.b člena te uredbe vodijo direkcija in od direkcije pooblaščene organizacije evidenco izdanih potrdil, evidenco vplačil letnega povračila za uporabo cest, evidenco o vozilih, za katera se povračilo za uporabo cest ne plačuje, evidenco o vozilih, za katera je bila priznana oprostitev iz 5. člena te uredbe ter evidenco opravljenih vračil.
12.b člen
(Letno poročilo o pobiranju letnih povračil za uporabo cest)
Direkcija mora za vsako koledarsko leto pripraviti letno poročilo o pobiranju letnih povračil za uporabo cest ter ga najkasneje do konca februarja naslednjega leta posredovati ministru, pristojnemu za promet.
V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni naslednji podatki:
– število pobranih povračil in skupni zneski pobranih povračil za uporabo cest po posameznih točkah iz 2. člena te uredbe ter zneski znižanja in nevplačanih povračil na podlagi 4. in 5. člena te uredbe - po posameznih zneskih iz 2. člena te uredbe,
– število znižanj letnega povračila za uporabo cest na podlagi 3. člena te uredbe - po posamezni stopnji znižanja,
– število vozil, za katere je bilo na podlagi 4. člena te uredbe ugotovljeno, da se zanje letno povračilo za uporabo cest ne plača - po posameznih kategorijah vozil iz 4. člena, in
– število priznanih oprostitev plačil letnega povračila za uporabo cest na podlagi 5. člena te uredbe - po posameznih kategorijah upravičencev iz 5. člena.
12.c člen
(Nadzor nad pobiranjem letnih povračil za uporabo cest)
Direkcija v pooblastilu za opravljanje nalog iz 7. in 12.a člena te uredbe podrobneje določi tudi pogoje opravljanja teh nalog ter opravlja nadzor nad njihovim izvajanjem.
Nadzor nad direkcijo glede izvajanja te uredbe opravlja ministrstvo, pristojno za promet.“.
13. člen
Določba 6. člena te uredbe se začne uporabljati 1. junija 2002.
Določba 9. člena uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00 in 62/01) se glede uveljavljanja oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest in organov, pri katerih se oprostitev plačila uveljavlja, smiselno uporablja do pričetka uporabe določbe iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Minister, pristojen za promet, predpiše vsebino in obliko potrdila iz šestega odstavka 7. člena te uredbe najkasneje do 1. februarja 2002.
Do začetka uporabe predpisa iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja potrdilo o plačanem letnem povračilu za ceste, ki ga je določila direkcija.
15. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 3. decembra 2001.
Št. 425-00/2001-2
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost