Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4566. Odlok o plakatiranju v Občini Hajdina, stran 8943.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in odločitev ustavnega sodišča, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99 ter 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99 in 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 23. redni seji dne 29. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Hajdina
1. člen
Ta odlok ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati in transparenti),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatnikov),
– obračunavanje plakatiranja ter
– sankcije ob neupoštevanju določil odloka.
Določila tega odloka so obvezna za vsa podjetja ter druge organizacije, skupnosti in občane, ki želijo ob raznih prireditvah, shodih in posebnih prilikah namestiti plakate ter transparente, reklame ter druga obvestila.
Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Hajdina.
2. člen
Plakatov, transparentov, reklam ter drugih obvestil, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega miru in javne morale, ni dovoljeno obešati. Prav tako ni dovoljena politična propaganda, razen v času pred volitvami.
3. člen
Izvajalec posameznega plakatiranja je Občinska uprava občine Hajdina, organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
4. člen
Postavitev in vzdrževanje plakatnikov je naloga občinske uprave.
Izvajalec plakatiranja je odgovoren za lepljenje in odstranjevanje plakatov.
Plakatniki so stalni in pomični.
Lokacijo stalnih plakatnikov se določi z ureditvenim načrtom. Njihovo število se lahko poveča glede na potrebe v okviru prireditvenih lokacij namestitve.
Pomični plakatniki se postavljajo ob raznih večjih prireditvah, shodih in posebnih prilikah.
5. člen
Na občinskih plakatnikih so lahko plakati veliki do 0,40 m2. Po potrebi se nabavijo tudi premični plakatniki. Vrsto in obliko plakatnikov določi in potrdi občinski svet na predlog Odbora za varstvo okolja in urejanje prostora v sodelovanju z občinsko upravo. Odločbo o priglasitvi del izda Upravna enota Ptuj v soglasju z lastnikom stavbe ali zemljišča.
6. člen
Plakate lepi izvajalec ob torkih in četrtkih, v izrednih primerih pa tudi ob drugih delovnih dnevih. Plakate je potrebno dostaviti v potrditev Občinski upravi občine Hajdina v času uradnih ur.
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnikih.
Plakatiranje v izložbenih oknih ter v in na stavbah je dovoljeno samo z dovoljenjem lastnika ter za te primere določbe tega odloka ne veljajo.
Metanje letakov brez posebnega pisnega dovoljenja je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki še ni bila.
7. člen
Izvajalec mora v roku 5 dni odstraniti vse raztrgane in onesnažene plakate s plakatnikov ter le-te čistiti.
8. člen
Za predvolilno, politično in reklamno delovanje se postavijo dodatni pomični plakatniki in se določi način uporabe s sklepom, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet.
9. člen
Občina Hajdina s tem odlokom določa, da so organizacije Rdečega križa, Karitas, športna, gasilska in vsa druga društva, ki delujejo na območju Občine Hajdina, oproščena stroškov objavljanja oglasov in transparentov, vendar mora biti plakatiranje usklajeno z določili tega odloka.
10. člen
Pristojbina za m2 plakatnega prostora na stalnem plakatniku se plača:
– do 10 kosov plakatov 5.000 SIT + DDV,
– od 11 do 20 kosov se pristojbina poveča za 50% + DDV,
– od 21 kosov plakatov naprej se pristojbina poveča za 100% + DDV.
Pristojbina za posamične premične plakatnike, ki se dodatno postavijo, se plača v višini 1.000 SIT + pripadajoči DDV za 1 m2 prostora na enem plakatniku.
11. člen
Pred nameščanjem plakatov mora izvajalec vse plakate potrditi na Občinski upravi občine Hajdina in zanje vnaprej plačati pristojbino in davek.
Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki se nakaže na njen žiro račun oziroma se plača na blagajni občinske uprave.
Plakati se lepijo na panoje za obdobje 11 dni. Po tem roku jih izvajalec odstrani. Plakatiranje za čas daljši od 11 dni se obračuna dodatno, v skladu s prvim odstavkom tega člena.
12. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizično pravne osebe, v korist katere je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na Občinski upravi občine Hajdina.
13. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve oziroma ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnika;
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatnik in ni predpisano potrjen (žigosan);
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljalca oziroma lastnika poslovnih prostorov;
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje tudi pravna oseba, ki krši določbe zgornjega odstavka.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki nadzoruje ta odlok.
14. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje izvajalec iz 3. člena za naprej naveden prekršek:
– če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest (6. člen);
– če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest in izven njih (7. člen);
– če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila;
– odgovorna oseba pravne osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava, komunalna inšpekcija, redarji in policija.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/01
Hajdina, dne 29. oktobra 2001.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost