Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4569. Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo, stran 8950.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 71/93), 2. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 23. redni seji dne 29. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
1. člen
Ta odlok ima status splošnega koncesijskega akta in velja za vse javne službe, ki se izvajajo na podlagi izdane koncesije. V skladu s 33. členom ZGJS in 3. členom odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Hajdina, je potrebno za posamezno ali skupino koncesioniranih javnih služb sprejeti ustrezen koncesijski akt.
2. člen
Kot gospodarske javne službe, ki se izvajajo na podlagi izdane koncesije, se v Občini Hajdina lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
1. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
2. ravnanje s komunalnimi odpadki,
3. javna snaga in čiščenje javnih površin,
4. urejanje javnih površin za pešce in zelenih površin,
5. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
6. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v mestih in naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
7. oskrba s toplotno energijo,
8. javna razsvetljava v naseljih,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,
10. gasilska služba,
11. vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
12. pogrebne storitve,
13. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, tehtnic, sanitarij in plakatnih mest,
14. oskrba s plinom,
15. urejanje javnih parkirišč,
16. javni potniški promet,
17. upravljanje javnih stanovanj.
3. člen
Posamezna koncesijska dejavnost se izvaja na celotnem območju, ali delu območja Občine Hajdina.
Javni razpis za pridobitev koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni. Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se razpisuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– in druge elemente, določene z javnim razpisom.
Merila za izbiro koncesionarja se določijo v koncesijskem aktu.
Javni razpis je veljaven, če se pravočasno prijavita najmanj dva ponudnika. V primeru neuspešne izbire koncesionarja, je naslednji javni razpis veljaven, če se nanj prijavi pravočasno najmanj en ponudnik, ki ustreza vsem razpisnim pogojem.
Odpiranje ponudb izvede strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
4. člen
V javnem razpisu določi koncedent merila in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, zlasti pa:
– obveznosti prevzema osnovnih sredstev in opreme v najem, odkup ali na leasing,
– prevzem zaposlenih delavcev s področja posameznih dejavnosti, ki so predmet prevzema,
– najnižjo ceno koncesije, ki jo mora plačati koncesionar (mesečno ali letno).
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki imajo registrirano razpisano dejavnost in ustrezne reference.
5. člen
S koncesijskim aktom se lahko da koncesionarju javno pooblastilo, če tako določa zakon.
6. člen
Koncesija se izdaja za dobo štirih let. Začetek trajanja koncesije se določi v razpisu oziroma s koncesijsko pogodbo.
7. člen
Način plačila koncesionarja koncedentu se določi s koncesijsko pogodbo.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe opravlja Občinska uprava občine Hajdina. Občinska uprava najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o uspešnosti koncesijskega razmerja.
9. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.
10. člen
O izboru koncesionarja odloči občinski svet na predlog župana po predhodnem mnenju strokovne komisije. Če občinski svet ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko župan občine izda sklep o izbiri brez tega mnenja. Koncesijsko pogodbo pripravi, odvisno od dejavnosti, pristojna strokovna služba Občinske uprave občine Hajdina.
11. člen
Posamezno gospodarsko javno službo po tem odloku v Občini Hajdina lahko župan po predhodnem sklepu, Občinskega sveta občine Hajdina, izjemoma brez javnega razpisa neposredno prenese v opravljanje javnim, zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost, ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva, večinsko podprte na zboru krajanov.
12. člen
Ob preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Ptuj se lahko izjemoma opredelijo koncesijske javne službe, ki jih bo začasno izvajalo preoblikovano Javno komunalno podjetje.
13. člen
Ta odlok ima status splošnega koncesijskega akta, na osnovi katerega se lahko opravi poizvedovanje interesa potencialnih koncesionarjev in izvedejo javni razpisi za posamezno koncesijsko dejavnost ali skupino dejavnosti.
Za vsako konkretno koncesijsko razmerje je potrebno predhodno oblikovati javni razpis, izpeljati postopek podelitve koncesije, izbrati koncesionarja in skleniti koncesijsko pogodbo najmanj v obsegu iz 39. člena ZGJS.
14. člen
Javni razpis na zahtevo župana pripravi ustrezna strokovna služba Občinske uprave občine Hajdina. Javni razpis se objavi v uradnih objavah občine in v Uradnem listu RS. Rok objave ne more biti krajši od 30 dni.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01/01
Hajdina, dne 29. oktobra 2001.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.