Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4562. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2001, stran 8940.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski svet občine Črenšovci na 25. redni seji dne 30. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2001 (Uradni list RS, št. 16/01) se spremeni 3. člen in glasi:
»Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev ter račun financiranja.
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov            SIT
I.    Skupaj prihodki               629,747.000
     – davčni prihodki              310,561.000
     – nedavčni prihodki             20,522.000
     – prihodki od financiranja          2,000.000
     – prihodki od premoženja           1,100.000
     – transferi iz drugih javno
     finančnih institucij            260,164.000
     – ostali lastni prihodki KS         35,400.000
II.   Skupaj odhodki               696,398.000
     – tekoči odhodki               32,641.000
     – tekoči transferi             199,938.000
     – investicijski odhodki           402,480.000
     – investicijski transferi          19,532.000
     – odhodki KS                 35,400.000
     – rezerve                   6,407.000
III.   Proračunski primanjkljaj (I-II)       –66,651.000
B)    Račun finančnih terjatev in naložb          –
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja
     kapitalskih deležev                  –
V.    Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev    –
VI.   Prejeta minus dana posojila in spremembe
     kap. deležev                     –
C)    Račun financiranja                  –
VII.   Zadolževanje proračuna                –
VIII.  Odplačilo dolga                    –
IX.   Neto zadolževanje proračuna              –
X.    Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev
     na računih – stanje na ŽR proračuna
     ob koncu preteklega leta           66,651.000
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 162/25-01
Črenšovci, dne 30. oktobra 2001.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.