Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4591. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 8975.

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 25. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Šmarje pri Jelšah ter oprostitve in znižanja komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in je prihodek Občine Šmarje pri Jelšah
II. ZAVEZANCI
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt ali legalizirati obstoječi objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo,
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti namembnost obstoječega objekta,
– zgraditi nadomestni objekt, če poveča priključke na javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivost priključkov ali se namembnost nadomestnega objekta spremeni glede na obstoječi objekt.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi, pod pogojem, da mu komunalni prispevek še ni bil zaračunan oziroma da ni na drug dokazljiv način prispeval lastnih sredstev.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če z izvedbenimi prostorskimi akti in načrti opremljanja stavbnih zemljišč ni določeno drugače, velja za opremljeno stavbno zemljišče tisto, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč. Osnovo za izračun komunalnega prispevka predstavljajo stroški prve izgradnje komunalne opreme, ki ima status javne infrastrukture in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov.
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč se komunalni prispevek izračuna in odmeri na naslednjih osnovah:
a) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih kompleksih in kompleksih v izvajanju je osnova za izračun komunalnega opremljanja dejanski strošek opremljanja kompleksa na podlagi sprejetega investicijskega oziroma izvedbenega programa urejanja stavbnih zemljišč;
b) na območjih dodatnega opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se komunalna oprema prenavlja ali na novo ureja, se komunalni prispevek obračuna po dejanskih stroških nove komunalne opremljenosti zemljišč, po investicijskem programu opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz drugega odstavka 2. člena);
c) na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zemljišč se kot podlaga za izračun komunalnega prispevka upoštevajo povprečni stroški izgradnje komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sisrtemov na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.
Za izračun komunalnega prispevka na podlagi povprečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča.
5. člen
Komunalni prispevek iz c) točke 4. člena se izračuna na podlagi:
– povprečnih stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih zemljišč v Občini Šmarje pri Jelšah,
– površine stavbnega zemljišča (velikost funkcionalnega zemljišča), ali bruto etažne površine delov objektov, ki se nadzidajo, prizidajo, rekonstruirajo ali se jim spremeni namembnost objekta,
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo.
6. člen
Izračun komunalnega prispevka iz c) točke 4. člena se opravi za posamezen primer (v nadaljevanju: KP) na sledeči način:
a) ugotovi se povprečna višina stroškov komunalnega opremljanja na kvadratni meter stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah (7. člen) (v nadaljevanju: Psko);
b) ugotovi se velikost površine, ki je osnova za izračun KP (Po):
– za novogradnje in legalizacije obstoječih objektov se za osnovo vzame velikost stavbnega zemljišča oziroma površina funkcionalnega zemljišča (v nadaljevanju: Fz),
– za prizidke in nadzidave obstoječih objektov se upošteva bruto kvadratura prizidanega ali nadzidanega dela objekta,
– za nadomestne gradnje je osnova za izračun razlika med bruto etažno površino obstoječega in novega objekta,
– pri spremembi namembnosti objekta in rekonstrukciji objekta se upošteva bruto etažna površina rekonstruiranega dela objekta;
c) določi se stopnja opremljenosti s komunalno infrastrukturo (v nadaljevanju: Stki). Pri ugotavljanju skupne stopnje opremljenosti se seštejejo vse stopnje komunalne opremljenosti za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt možno priključiti.
Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina stavbnega zemljišča zavezanca (Fz) pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 stavbnega zemljišča (Psko) in dejansko stopnjo komunalne opremljenosti (Stki). Dobljeni znesek se korigira s faktorjem namembnosti objekta (K), faktorjem vrste gradnje (F) in faktorjem razdelitve stroška komunalne opreme med občino in zavezancem (13. člen).
7. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Šmarje pri Jelšah v predhodnem letu, ki se uporablja za izračun komunalnega prispevka v tekočem letu, potrdi Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah z odlokom o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in je enak seštevku povprečnih stroškov za individualno in kolektivno ureditev (Psko). Na dan 30. 6. 2001 so znašali ti stroški 7.695 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja iz prvega odstavka tega člena se letno revalorizira z indeksom porasta cen – nizke gradnje, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Sekcija gradbeništva in IGM Slovenije in se objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
V povprečju stroškov komunalnega opremljanja za m2 stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Šmarje pri Jelšah v predhodnem obdobju je upoštevana opremljenost s komunalnimi objekti po naslednjih stopnjah (Stki):
Ceste:
– makadamska izvedba                    0,14
– asfaltna cesta                      0,25
Meteorna kanalizacija                    0,14
Javna razsvetljava                     0,05
Pločnik                           0,06
Vodovodno omrežje                      0,12
Električno omrežje                     0,10
Fekalna kanalizacija                    0,17
Telefonsko omrežje                     0,03
Plinsko omrežje                       0,08
9. člen
Izračunani komunalni prispevek se korigira glede na namembnost objekta na podlagi naslednjih korekcijskih faktorjev:
K = 1,0 za stanovanjske objekte
K = 1,4 za počitniške objekte
K = 1,0 za vinske kleti z bivalnimi prostori
K = 1,5 za poslovne objekte
K = 0,9 za proizvodne objekte
K = 0,5 za skladiščne objekte
K = 0,7 za objekte družbenih dejavnosti
K = 0,5 za garaže kot samostojne objekte, za zaprte športne objekte in bazene
K = 0,5 za parkirišča
K = 0,3 za kmetijske gospodarske objekte
K = 0,2 za kmetijske pomožne objekte
Dodatni korekcijski faktor glede na vrsto gradnje:
F = 1,0 za novogradnje in legalizacije
F = 0,5 za prizidke in nadzidave obstoječih objektov
F = 0,5 za nadomestne gradnje.
Pri spremembi namembnosti objekta in rekonstrukciji objekta se upošteva razlika v faktorju med prvotno in novo namembnostjo objekta. Če se objektu spremeni namembnost v objekt z nižjim korekcijskim faktorjem se zavezancem komunalni prispevek ne vrača.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
10. člen
Komunalni prispevek se ne plača:
– za objekte javne infrastrukture,
– za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj.
11. člen
Za gradnjo javnih objektov in objektov, katerih investitor je neposredni ali posredni uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri, zavezance pa se v skladu z investicijskim programom lahko v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka z odločbo.
O oprostitvah iz tega člena odloča župan na predlog občinske uprave.
12. člen
Zavezanca se lahko oprosti plačila komunalnega prispevka delno, in sicer maksimalno v višini 30% izračunanega, kolikor z dokazili (računi) ali potrdili pooblaščenih upravljalcev ali KS izkaže, da je prispeval z lastnimi sredstvi k izgradnji obstoječe komunalne infrastrukture. Veljajo samo dokazila o vlaganjih v infrastrukturo po letu 1995. O delni oprostitvi odloča župan.
13. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka iz c) točke 4. člena, se upošteva splošna razdelitev stroškov med občino in zavezancem, in sicer 80% občina in 20% zavezanec.
VI. POSTOPEK ODMERE
14. člen
Komunalni prispevek zavezancu, na njegovo zahtevo s pisno vlogo, odmeri občinska uprava z odločbo.
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka b) točke 4. člena, občinska uprava uvede postopek in odmeri prispevek po uradni dolžnosti.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
15. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
16. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sredstva za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in programe komunalnega urejanja v Občini Šmarje pri Jelšah.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka uporabe tega odloka še niso izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, izračuna po dosedanjih predpisih.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2002.
Št. 06202-62/01
Šmarje pri Jelšah, dne 26. oktobra 2001.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.