Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4103. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davčni službi (ZDS-F)
4104. Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1)
4105. Zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-B)
4106. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C)
4107. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ)
4108. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-B)

Odloki

4109. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4110. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4111. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4112. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4113. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4114. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4115. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4116. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4117. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4118. Uredba o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., v Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.
4119. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Krka za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Kalce-Naklo
4120. Uredba o ukrepih proti Talibanom (AFGANISTAN)
4121. Uredba o ukrepih proti UNITA (ANGOLA)
4122. Uredba o ukrepih proti Iraku

MINISTRSTVA

4123. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 16. 3. 2001 do 30. 9. 2001 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

4124. Odločba o delni razveljavitvi zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi
4125. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 157/98 z dne 27. 10. 1998, Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 53/98 z dne 28. 5. 1998 in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 934/96 z dne 11. 2. 1998 in o odpravi odločb Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje št. 4018033 z dne 9. 7. 1996 in 26. 4. 1996 ter vrnitev zadeve v novo odločanje
4126. Odločba o ugotovitvi, da pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna, članom sosveta ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta ni v neskladju z zakonom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4127. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 2001

OBČINE

Divača

4128. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2000

Hrastnik

4129. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1221 Trbovlje-Hrastnik, R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik-ost čez Savo pri "Riklovem mostu" v Hrastniku
4130. Program priprave zazidalnega načrta industrijske cone Podkraj
4131. Program priprave ureditvenega načrta Resnica S-5
4132. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Dirmajerjev hrib - PUP 5
4133. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje bivši Petrol - PUP 6

Kranj

4134. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj
4135. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj
4136. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Medvode

4137. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode

Metlika

4138. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2001
4139. Odlok o priznanjih Občine Metlika

Murska Sobota

4140. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o.
4141. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
4142. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.
4143. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta

Postojna

4144. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna
4145. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Prebold

4146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2000
4147. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2001
4148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Rogatec

4149. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec

Slovenska Bistrica

4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica
4151. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
4152. Pravilnik sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica
4153. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica
4154. Pravilnik o namestitvi klešč za blokiranje vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica
4155. Pravilnik o odstranitvi zapuščenih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica

Tabor

4156. Spremembe in dopolnitve pravilnika Občinskega sveta občine Tabor
4157. Sklep o zadolžitvi Občine Tabor
4158. Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor
4159. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor

Tržič

4160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2001
4161. Odlok o obliki in vsebini pečatov Občine Tržič
4162. Spremembe statuta Občine Tržič

Vojnik

4163. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti