Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4153. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica, stran 8130.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 in 28/01), 16., 17., 18. in 222. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 3., 25. in 105. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99) in 44. in 48. člena odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o odstranjevanju nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in način odvoza, hrambe in varovanja odstranjenih, nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil na javnih površinah na območju Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Lastnik vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila.
2. Imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana.
3. Izvajalec odstranjevanja, hrambe in varovanja vozil (v nadaljevanju: izvajalec) je pravna ali fizična oseba, s katerim Občina Slovenska Bistrica sklene pogodbo o odstranjevanju, hrambi in varovanju nepravilno parkiranih in ustavljenih vozil.
II. ODVOZ, HRAMBA IN VAROVANJE ODSTRANJENIH VOZIL
3. člen
Odstranitev vozila se odredi, če je vozilo ustavljeno ali parkirano:
– na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred prehodom;
– na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali kolesarskem pasu;
– v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega prečnega roba vozišča;
– na označenem avtobusnem postajališču na vozišču ali manj kot 15 m od njega; dovoljena je ustavitev na postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;
– na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale;
– na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom;
– kadar bi ustavljeno ali parkirano vozilo onemogočalo dostop za parkiranje drugemu vozilu ali bi onemogočalo odhod nekemu že parkiranemu vozilu;
– pred vhodnimi vrati dvorišč in garaž, poslovnih prostorov in večjih stanovanjskih zgradb;
– pred prostori, določenimi za posode za smeti in odvoz smeti;
– nad komunalnimi napravami (hidranti, jaški, ipd.), kjer je to posebej označeno;
– pred vsemi vhodi v gasilske domove;
– na prostoru določenem za dostavo blaga;
– na cesti ali drugi prometni površini, če bi ustavljeno ali parkirano vozilo oviralo ali onemogočalo izvajanje zimske službe;
– na označenem parkirnem prostoru za invalide;
– če lastnik ali imetnik uporabe vozila ne zahteva deblokade vozila kljub obvestilu in odredbi občinskega redarja.
4. člen
(postopek odstranjevanja vozil)
Odstranjevanje nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil se opravi na podlagi odredbe občinskega redarja.
5. člen
Odvoz, hrambo in varovanje vozil iz 3. člena opravlja izvajalec s posebnim vozilom (»pajkom«).
6. člen
Izvajalec na podlagi odredbe občinskega redarja odstrani vozilo in pred odvozom vozila izdela zapisnik o prevzemu vozila in fotografijo vozila. Zapisnik mora vsebovati kraj, kjer se vozilo nahaja, podatke o tipu vozila in ostale podatke o stanju vozila ter kraj, datum in uro odvoza vozila.
7. člen
Izvajalec opravlja dejavnost hrambe, varovanja in vračanja vozil na za to določenem in urejenem poslovnem prostoru. Na poslovnem prostoru mora biti na vidnem mestu označena firma izvajalca, s časom poslovanja in cenikom.
8. člen
Izvajalec odgovarja za morebitne poškodbe ali tatvino vozila, za čas od pričetka izvajanja odredbe za odvoz vozila do vračila vozila.
9. člen
Izvajalec je dolžan zagotoviti celodnevno (24-urno) vračanje vozil in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje za čas hrambe.
10. člen
(izročitev vozila lastniku ali imetniku pravice uporabe vozila)
Izvajalec izroči vozilo lastniku ali imetniku pravice uporabe vozila na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila in na podlagi podpisanega prevzemnega zapisnika.
Imetnik pravice uporabe vozila iz tega člena mora izkazati pravico uporabe vozila z uradno overjeno listino.
11. člen
Za vozilo, ki še ni bilo odstranjeno (ni naloženo na posebno vozilo), izdana pa je že odredba za odstranitev vozila mora lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila plačati izvajalcu polovico stroškov cene odvoza.
12. člen
(cena odvoza in hrambe vozil)
Ceno prevoza in hrambe vozila določi izvajalec po predhodnem soglasju župana Občine Slovenska Bistrica.
13. člen
Zoper kršitelja prometnega reda, po določilih odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00), uvede komunalni inšpektor ali občinski redar po uradni dolžnosti mandatno kazen.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/25-14/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost