Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica, stran 8123.

Na podlagi 18. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98, 70/00, 100/00 in 28/01), statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) ter zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/96 in 65/98), ki določa status, organiziranost, naloge in pristojnosti, način financiranja in druge zadeve, ki urejajo delovanje krajevnih skupnosti.
2. člen
3. člen se dopolni tako, da dopolnjen glasi:
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
3. člen
6. člen se dopolni tako, da dopolnjen glasi:
V Občini Slovenska Bistrica je 18 krajevnih skupnosti. Posamezne krajevne skupnosti sestavljajo naselja ali deli naselij kot sledi:
1. Krajevna skupnost ALFONZ ŠARH, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Devinska ulica, Na Jožefu, Kratka ulica, Ulica Dr. Štefke Hribarjeve, Grogova ulica, Gombačeva ulica, Mladinska ulica, Štuhčeva ulica, Ob Parku, Trg A. Šarha, Ulica Pohorskega bataljona, Ulica Sagadinovih, Vinarska ulica, Zadružna ulica – del, Zidanškova ulica, Mariborska cesta - del)
ter naselja Devina, Klopce, Ritoznoj in Šentovec.
2. Krajevna skupnost DR. JAGODIČ, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Bazoviška ulica, Cesta zmage, Čopova ulica, Gradišče, Grajska ulica, Izseljenska ulica, Jurčičeva ulica, Kolodvorska cesta, Proti Jezam, Lackova ulica, Leonova ulica, Leskovarjeva ulica, Maistrova ulica, Miklošičeva ulica, Obrtniška ulica, Ozka ulica, Partizanska ulica – del, Zelena ulica, Potrčeva ulica, Na Poljanah, Prečna ulica, Ratejeva ulica, Stepišnikova ulica, Ob Stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Štancerjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Ljubljanska cesta – del, Mariborska cesta – del, Trg Svobode, Trubarjeva ulica, Slomškova ulica, Ulica Borisa Winterja, Ulica dr. Jagodiča, Slovenska ulica, Krekova ulica, Vošnjakova ulica, Zadružna ulica – del, Žolgarjeva ulica)
ter naselja Cigonca, Prepuž, Spodnja Nova vas in Videž.
3. Krajevna skupnost IMPOL, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Jamova ulica, Kajuhova ulica – del, Levstikova ulica, Mroževa ulica, Ob potoku, Ribiška ulica, Sernčeva ulica, Ob Gozdu, Tovarniška ulica, Travniška ulica, Kraigherjeva ulica, Samova ulica, Ulica Bračičeve brigade)
ter naselja Kostanjevec – del, Kovača vas, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Visole in Zgornja Bistrica.
4. Krajevna skupnost POHORSKI ODRED, ki vključuje:
del mestnega območja Slovenska Bistrica (Aljaževa ulica, Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta 14. divizije, Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Gregorčičeva ulica, Jenkova ulica, Kajuhova ulica – del, Kettejeva ulica, Kopališka ulica, Na Ajdov hrib, Murnova ulica, Nazorjeva ulica, Partizanska ulica – del, Prešernova ulica, Prežihova ulica, Ulica Anice Černejeve, Ingoličeva ulica, Ob Stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Taborniška ulica, Ljubljanska cesta – del, Tomšičeva ulica, Šolska ulica, Prvomajska ulica, Ulica Pohorskega odreda, Ulica Slave Klavore, Vodovnikova ulica, V Zafošt, V Črnec, Vrtnarska ulica, Župančičeva ulica)
ter naselje Spodnja Ložnica.
5. Krajevna skupnost ČREŠNJEVEC, ki vključuje naselja:
Brezje pri Slovenski Bistrici, Črešnjevec, Farovec, Lokanja vas, Pretrež, Trnovec pri Slovenski Bistrici in Vrhloga.
6. Krajevna skupnost KEBELJ, ki vključuje naselja:
Cezlak, Kebelj, Lukanja, Kot na Pohorju, Modrič, Nadgrad in Podgrad na Pohorju.
7. Krajevna skupnost LAPORJE, ki vključuje naselja:
Dolgi Vrh, Drumlažno, Hošnica, Ješovec, Kočno ob Ložnici, Križni Vrh, Laporje, Levič, Razgor pri Žabljeku, Vrhole pri Laporju, Zgornja Brežnica in Žabljek.
8. Krajevna skupnost LESKOVEC – STARI LOG, ki vključuje naselji:
Leskovec in Stari Log.
9. Krajevna skupnost MAKOLE, ki vključuje naselja:
Dežno pri Makolah, Jelovec pri Makolah, Ložnica, Makole, Mostečno, Pečke, Savinsko, Stari Grad, Stopno, Stranske Makole, Strug, Štatenberg in Varoš.
10. Krajevna skupnost POLJČANE, ki vključuje naselja:
Čadramska vas, Ljubično, Lovnik, Lušečka vas, Podboč, Poljčane, Spodnja Brežnica Spodnje Poljčane, Stanovsko in Zgornje Poljčane.
11. Krajevna skupnost PRAGERSKO – GAJ, ki vključuje naselji:
Gaj in Pragersko.
12. Krajevna skupnost SPODNJA POLSKAVA, ki vključuje naselji:
Pokoše in Spodnja Polskava.
13. Krajevna skupnost STUDENICE, ki vključuje naselja:
Brezje pri Poljčanah, Globoko ob Dravinji, Hrastovec pod Bočem, Krasna, Križeča vas, Modraže, Novake in Studenice.
14. Krajevna skupnost ŠMARTNO NA POHORJU, ki vključuje naselja:
Bojtina, Frajhajm, Kalše - del naselja, Močnik, Ošelj, Smrečno Spodnje Prebukovje, Šmartno na Pohorju, Zgornja Nova vas in Zgornje Prebukovje.
15. Krajevna skupnost TINJE, ki vključuje naselja:
Fošt – del naselja, Jurišna vas, Malo Tinje, Planina, Radkovec, Rep, Tinjska Gora Turiška vas na Pohorju, Urh in Veliko Tinje.
16. Krajevna skupnost VRHOLE-PRELOGE, ki vključuje naselja:
Preloge, Sevec, Vinarje – del naselja in Vrhole pri Slovenskih Konjicah.
17. Krajevna skupnost ZGORNJA LOŽNICA, ki vključuje naselja:
Fošt – del naselja, Gladomes, Korplje, Kostanjevec – del naselja, Vinarje – del naselja in Zgornja Ložnica.
18. Krajevna skupnost ZGORNJA POLSKAVA, ki vključuje naselja:
Bukovec, Gabernik, Kalše – del naselja, Kočno pri Polskavi, Ogljenšak, Sele pri Polskavi in Zgornja Polskava.
4. člen
24. člen se dopolni tako, da dopolnjen glasi:
Premoženje krajevne skupnosti predstavljajo nepremičnine in premičnine, denarna sredstva in pravice.
Za premoženje krajevne skupnosti veljajo pravni predpisi, kot veljajo za občinsko premoženje.
V primeru, da krajevna skupnost preneha obstajati, ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preide premoženje krajevne skupnosti v last občine.
Krajevna skupnost mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
5. člen
26. člen se spremeni in dopolni tako, da dopolnjen glasi:
Vsi prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v finančnem načrtu krajevne skupnosti, ki mora biti usklajen s proračunom občine in je njegov sestavni del.
Svet krajevne skupnosti mora osnutek finančnega načrta predložiti v ugotovitev skladnosti županu, ki ga usklajenega predloži predlogu proračuna.
Po sprejemu občinskega proračuna finančni načrt sprejme svet krajevne skupnosti.
Sredstva krajevne skupnosti se smejo uporabiti le za namene določene s finančnim načrtom. Za izvrševanje finančnega načrta je odgovoren predsednik krajevne skupnosti.
Po preteku leta za katerega je bil sprejet finančni načrt je svet krajevne skupnosti dolžan pripraviti zaključni račun in ga predložiti županu, ki ga vključi k zaključnemu računu proračuna občine.
Vso finančno poslovanje krajevne skupnosti in knjigovodske evidence morajo krajevne skupnosti voditi v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za poslovanje občine.
6. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/25-9/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost