Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4128. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2000, stran 8095.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 25. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2000.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2000 za Občino Divača znašajo:
Zneski so v 000 SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                     347.364
II.  Skupaj odhodki                     337.191
III.  Proračunski presežek (I-II)               10.173
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    In prodanih kapitalskih deležev                –
V.   Dana posojila in povečanje
    Kapitalskih deležev                      –
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)           –
VII.  Skupni presežek (I+IV)-(II+V)              10.173
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                    –
IX.  Odplačilo dolga                      3.880
X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX.)              -3.880
XI.  Povečanje sredstev
    na računih (VII.-X.)                   6.293
3. člen
Presežek prejemkov nad izdatki po zaključnem računu proračuna iz leta 2000 se izkazuje kot povečanje splošnega sklada za 6,293.000 SIT.
4. člen
Stanje sredstev na žiro računu proračuna Občine Divača znaša konec leta 2000 36,624.000 SIT.
Navedena sredstva se prenesejo v proračun Občine Divača za leto 2001 za dokončanje programov iz leta 2000.
5. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada občine Divača izkazujejo po zaključnem računu občine Divača za leto 2000 naslednje stanje:
Zneski so v 000 SIT
1. Prenos iz leta 1999                 5.135 SIT
2. Priliv v letu 2000                 1.000 SIT
3. Odliv v letu 2000                  1.300 SIT
4. Stanje konec leta 2000               4.835 SIT
Sredstva rezervnega sklada Občine Divača iz leta 2000 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2001.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 25/01
Divača, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost