Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4161. Odlok o obliki in vsebini pečatov Občine Tržič, stran 8138.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00) ter 8. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/2001), je Občinski svet občine Tržič na 17. seji dne 26. 9. 2001 sprejel
ODLOK
o obliki in vsebini pečatov Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa oblika in vsebina pečatov organov Občine Tržič, občinske uprave, Občinske volilne komisije (v nadaljevanju besedila: pečati občine) in pečatov krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič (v nadaljevanju besedila: pečati krajevnih skupnosti).
2. člen
S pečati občine in pečati krajevnih skupnosti se potrjuje verodostojnost njihovih aktov, dopisov in dokumentov.
Pečat župana Občine Tržič se lahko uporablja le v protokolarne namene.
II. OBLIKE IN BESEDILA PEČATOV
3. člen
Pečati občine in pečati krajevnih skupnosti so izdelani iz gumija, iz kovine ali iz drugega ustreznega materiala in morajo ustrezati določbam tega odloka.
Žig je pečat, izdelan iz kovine.
4. člen
Pečati občine in pečati krajevnih skupnosti so okrogle oblike.
Premer pečatov občine in pečatov krajevnih skupnosti znaša 35 mm.
Pečati občine in pečati krajevnih skupnosti so obrobljeni z dvema koncentričnima krogoma.
5. člen
V sredini pečatov občine in pečatov krajevnih skupnosti je grb Občine Tržič (v nadaljevanju besedila: grb), ki je visok 15 mm.
6. člen
V zgornjem delu, ob obodu zunanjega kroga pečatov organov Občine Tržič in Občinske volilne komisije je besedilo ‘’OBČINA TRŽIČ”. V spodnjem delu, ob obodu zunanjega kroga, je navedeno ime organa Občine Tržič ali Občinska volilna komisija.
Pečat župana Občine Tržič ima v sredini nad grbom in pod besedilom ‘’OBČINA TRŽIČ” ključ dolžine 7 mm.
Občinska uprava ima v zgornjem delu, ob obodu zunanjega kroga pečatov besedilo ‘’OBČINA TRŽIČ”.
V zgornjem delu, ob obodu zunanjega kroga pečatov krajevnih skupnosti, je besedilo ‘’KRAJEVNA SKUPNOST”. V spodnjem delu, ob obodu zunanjega kroga pečatov je navedeno ime krajevne skupnosti, ki pečat uporablja. Pečati krajevnih skupnosti imajo na sredini, levo od grba, besedilo ‘’OBČINA”, desno od grba pa besedilo ‘’TRŽIČ”.
7. člen
Kadar organ Občine Tržič, Občinska volilna komisija, občinska uprava ali krajevna skupnost uporabljajo več pečatov z istim besedilom, morajo imeti drugi in vsi nadaljnji pečati v spodnjem delu, pod grbom, zaporedno številko.
8. člen
Poleg pečata, ki je opisan v 4. členu tega odloka, lahko organi Občine Tržič, Občinska volilna komisija, občinska uprava in krajevne skupnosti uporabljajo tudi mali pečat premera 20 mm.
Pečat male oblike je obrobljen z enim krogom, velikost grba je 7 mm, besedilo pa mora odgovarjati določilom 6. in 7. člena tega odloka.
III. EVIDENCA IN HRAMBA PEČATOV
9. člen
Pečate lahko izdelujejo samo izdelovalnice pečatov, ki imajo za to posebno dovoljenje republiškega organa, pristojnega za upravo.
Izdelovalnica pečatov mora naročniku obenem s pečatom izročiti tudi matrico izdelanega pečata. Naročnik mora matrice izdelanih pečatov varno hraniti pri sebi ali jih komisijsko uničiti. Komisijsko se uničijo tudi pečati, ki se prenehajo uporabljati. Uničenje pečata se zabeleži v evidenci pečatov.
10. člen
Občinska uprava mora voditi posebno evidenco o pečatih, ki jih uporabljajo in hranijo organi Občine Tržič, Občinska volilna komisija in občinska uprava. Predsedniki krajevnih skupnosti pa morajo voditi posebno evidenco o pečatih, ki jih uporabljajo in hranijo krajevne skupnosti. Evidenca pečatov se vodi v posebni knjigi. Za posamezen pečat se v evidenci vpiše:
– tekoča številka pečata,
– številka in datum naročila pečata,
– odtis pečata,
– začetek uporabe pečata,
– uporabnik pečata,
– podpis delavca, ki hrani pečat,
– datum, ko je pečat vzet iz uporabe,
– morebitna oprema.
11. člen
Če se pečat občine ali krajevne skupnosti izgubi, se mora izguba pečata objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in pečat razglasiti za neveljavnega.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Organi Občine Tržič, Občinska volilna komisija, občinska uprava in krajevne skupnosti morajo v skladu z določili tega odloka spremeniti svoje pečate do 31. decembra 2001.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati drugi, tretji in četrti odstavek 4. člena odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 069-01/97-10
Tržič, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti