Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4200. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

MINISTRSTVA

4164. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o programu spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za proračunsko leto 2001
4165. Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme paznikov ter o uporabi, označitvi in opremi vozil
4166. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodiščih
4167. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa
4168. Navodilo o nadzoru nad boleznimi školjk
4169. Minimalno zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2001
4201. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

BANKA SLOVENIJE

4170. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 15. 10. do 21. 10. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4171. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2001

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

4172. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gorenja vas - Poljane
4173. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane
4174. Sklep o prenehanju javnega dobra
4175. Sklep o prenehanju javnega dobra

Jesenice

4176. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2001

Kamnik

4177. Odlok o javnem redu na območju Velike planine
4178. Odlok o spremembi odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "ravnanje z odpadki"
4179. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik

Kobarid

4180. Sklep o cenah v vrtcih

Kobilje

4181. Sklep o določitvi cen programa v vrtcu v Občini Kobilje
4182. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti Občine Kobilje

Laško

4183. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Laško za leto 2001
4184. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Prireditveni center Laško
4185. Statut Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
4186. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Lendava

4187. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava za leto 2001

Mislinja

4188. Sklep o plačevanju fiksnega dela k vodarini

Radeče

4189. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Radeče
4190. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče

Trebnje

4191. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2001

Tržič

4192. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane v Podljubelju za kulturni spomenik lokalnega pomena
4193. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine v Lomu pod Storžičem za kulturni spomenik lokalnega pomena
4194. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa v Križah za kulturni spomenik lokalnega pomena
4195. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha v Žiganji vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
4196. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja v Gozdu nad Tržičem za kulturni spomenik lokalnega pomena
4197. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jerneja v Seničnem za kulturni spomenik lokalnega pomena

Žirovnica

4198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001
4199. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

51. Uredba o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

Popravki

2. Popravek obvestila o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost