Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001

Kazalo

4167. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa , stran 8155.

Na podlagi 3. člena in petega odstavka 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa kriterije in pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, postopek za podelitev in odvzem takšnega statusa ter evidenco teh društev.
2. člen
(mednarodno društvo, zveza društev)
Mednarodno društvo lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa po kriterijih in pogojih ter po postopku, določenem v tem pravilniku, če je v Republiki Sloveniji vpisano v evidenco mednarodnih društev ali zvez mednarodnih društev.
Ta pravilnik se uporablja tudi za zveze društev, ki so organizirane in registrirane v skladu z zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99).
3. člen
(postopek priznanja)
O podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, odloča minister, pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister).
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa podeli minister z odločbo, v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
4. člen
(pristojnost več ministrstev)
Če vloži predlog za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, društvo, ki poleg dejavnosti iz prve oziroma druge točke 6. člena tega pravilnika opravlja še drugo dejavnost, ki je v pristojnosti drugega ministrstva oziroma ministrstev, minister za ta del dejavnosti društva pred izdajo odločbe, pridobi soglasje pristojnega ministra oziroma ministrov.
Minister izda v skladu s tem pravilnikom, na predlog drugega ministrstva, predhodno soglasje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, za tisti del dejavnosti društva, ki se izvaja na področju športa.
II. KRITERIJI IN POGOJI ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA
5. člen
(kriteriji)
Društvo, katerega namen ustanovitve in delovanje presegata uresničevanje interesov njegovih članov in pomeni nepridobitno delovanje v javnem interesu na področju športa ter sta od njegove ustanovitve pretekli najmanj 2 leti, lahko vloži predlog, da se mu podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.
6. člen
(pogoji)
Društvo lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, če poleg kriterijev iz prejšnjega člena hkrati izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. da je iz predloženega temeljnega akta društva in na pristojnih organih sprejetega programa dela razvidno, da društvo deluje v javnem interesu na področju športa,
2. dejavnost in naloge društva oziroma programi in projekti ki jih izvaja, v pretežni meri sodijo na področje športa,
3. deluje v javnem interesu tudi za nečlane društva in širšo javnost,
4. pretežni del svojih prihodkov uporablja za izvajanje dejavnosti, ki je v javnem interesu športa,
5. če se večino članstva aktivno ukvarja s športom,
6. da je društvo član nacionalne panožne športne zveze ali druge športne zveze.
III. POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA
7. člen
(predlog)
Društvo, ki želi pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, mora na ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vložiti pisni predlog. Predlogu je potrebno priložiti:
1. sklep pristojnega organa društva o vložitvi predloga za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa,
2. temeljni akt društva,
3. program dela društva,
4. utemeljitev, zakaj predlagatelj meni, da je njegovo delovanje v javnem interesu,
5. poročilo o delu društva za preteklo koledarsko leto,
6. finančno stanje po poslovnem obračunu za preteklo leto,
7. poročilo o projektih oziroma programih, ki so bili prijavljeni in so se opravljali na podlagi razpisa ministrstva,
8. odločbo o registraciji društva oziroma potrdilo o vpisu v evidenco mednarodnih društev.
8. člen
(nepopolni predlogi)
Če predlog ne vsebuje vseh podatkov in listin oziroma dokazil iz prejšnjega člena, ga ministrstvo vrne društvu, da ga v 30 dneh dopolni oziroma predloži manjkajoče listine ali dokazila.
Če društvo pomanjkljivosti ne odpravi v roku iz prejšnjega odstavka, ministrstvo predlog zavrže. Priložena dokumentacija se vrne društvu.
9. člen
(odločba)
Če društvo izpolnjuje kriterije oziroma pogoje, določene s tem pravilnikom, mu minister podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, za dobo pet let.
Če društvo pogojev, določenih s tem pravilnikom, ne izpolnjuje, minister predlog za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, zavrne.
Minister odločbo iz prejšnjih dveh odstavkov izda v 30 dneh od prejema predloga oziroma od konca roka za dopolnitev vloge.
Odločbo s pravnim poukom se vroči društvu in tudi drugim, ki imajo pravni interes, če to zahtevajo.
10. člen
(obveznosti društva po pridobitvi statusa)
Društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, mora:
1. v primeru morebitnih sprememb in dopolnitev temeljnega akta, najkasneje v treh mesecih po sprejemu, le-te sporočiti ministrstvu,
2. najkasneje šest mesecev pred iztekom petih let od podelitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, vložiti zahtevo za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, če želi obdržati status.
Za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa mora predlagatelj vlogi za podaljšanje statusa priložiti dokumentacijo iz 3., 5., 6. točke 7. člena tega pravilnika. Drugo dokumentacijo iz 7. člena tega pravilnika pa samo, če so podatki različni, kot so bili v času, ko je društvo zaprosilo za status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.
IV. PRENEHANJE STATUSA
11. člen
(razlogi)
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, preneha:
1. z iztekom roka, za katerega je bil podeljen,
2. če je društvo prenehalo obstajati, o čemer mora obvestiti ministrstvo,
3. če je društvo spremenilo temeljni akt oziroma svoje delovanje, tako da ne izpolnjuje več kriterijev in pogojev iz 5. in 6. člena tega pravilnika,
4. če predloži zahtevo, da ne želi več imeti statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.
O prenehanju statusa izda minister odločbo o izbrisu na zahtevo društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa v primeru iz 2. in 4. točke prejšnjega odstavka, ali po uradni dolžnosti v primeru iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka.
V. RAZVID DRUŠTEV
12. člen
(razvid društev)
Ministrstvo vodi razvid društev s statusom, pridobljenim v skladu s tem pravilnikom.
Podatki, vpisani v razvid, so javni.
13. člen
(vsebina razvida)
Vpis v razvid se opravi po dokončnosti odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa. Razvid vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedna številka in datum vpisa,
2. datum in zaporedno številko odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis,
3. ime društva,
4. sedež društva,
5. podatke o registraciji društva (upravna enota, ki je odločbo o registraciji izdala, datum registracije),
6. vrste programov oziroma nalog društva.
V razvid se vpisujejo tudi spremembe podatkov iz 3. do 6. točke prejšnjega odstavka in datum sprememb.
14. člen
(izbris iz razvida)
Društvo, ki deluje v javnem interesu na področju športa se izbriše iz razvida z dokončnostjo odločbe o izbrisu.
V primeru izbrisa se v razvid vpiše datum izbrisa, številko in datum odločbe, na podlagi katere je opravljen izbris, z navedbo razloga izbrisa.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(poseben postopek pridobitve statusa)
Društva, ki so bila v letu pred uveljavitvijo tega pravilnika sofinancirana iz državnega ali lokalnih proračunov iz postavke, namenjene športu, na podlagi Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), se upoštevajo kot društva, ki delujejo v javnem interesu na področju športa.
Ministrstvo najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika pridobi od lokalnih skupnosti podatke o društvih, ki so bila v letu pred uveljavitvijo tega pravilnika financirana iz lokalnega proračuna iz postavke, namenjene športu.
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, pridobljen po tem členu, traja, dokler je društvo sofinancirano iz državnega ali lokalnih proračunov iz postavke, namenjene športu.
Na podlagi podatkov, pridobljenih od lokalnih skupnosti iz drugega odstavka tega člena, oziroma podatkov o financiranju, s katerimi razpolaga ministrstvo, in predloga športnega društva, ki ga mora društvo podati v roku treh mesecev po pričetku veljavnosti tega pravilnika, izda minister odločbo o vpisu v razvid društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-107/2001
Ljubljana, dne 1. oktobra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost