Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2001, stran 8138.

Na podlagi odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2001 (Uradni list RS, št. 2/01, 38/01), 3. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 18. in 86. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.15/99, 20/01) je Občinski svet občine Tržič na 17. redni seji dne 26. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tržič za leto 2001 (Uradni list RS, št. 2/01 in 38/01) se besedilo 2. člena v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
“2. člen
Proračun Občine Tržič za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.   Skupaj prihodki             1.685,788.683
II.  Skupaj odhodki              1.857,564.879
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)     -171,776.196
B)   Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev         1,500.000
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                   17,000.000
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)   -15,500.000
C)   Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna           125,000.000
IX.  Odplačilo dolga                   0
X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX.)       125,000.000
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih (III.+VI-X.)          -62,276.196
– Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2000 znaša 64,281.000 SIT
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu leta 2000, se uporabljajo za financiranje izdatkov proračuna leta 2001.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.“
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 401-011/00-06
Tržič, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti