Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4103. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davčni službi (ZDS-F), stran 8045.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davčni službi (ZDS-F)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davčni službi (ZDS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. septembra 2001.
Št. 001-22-103/01
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O DAVČNI SLUŽBI (ZDS-F)
1. člen
V zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 54/99 – ZFPPod in 85/00) se za drugim odstavkom 3. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Davčna uprava odmerja, pobira in izterjuje obvezni zbornični prispevek oziroma članarino od obveznih članov Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Medsebojna razmerja določita posamezna zbornica in Davčna uprava s pogodbo.“
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 67. člena se besede “najpozneje do 1. januarja 2002.“ nadomestijo z besedami “najpozneje do zaključka poslovanja Agencije Republike Slovenije za plačilni promet.“
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/91-11/17
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost