Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4135. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj, stran 8104.

Na podlagi 15., 16., 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 27. seji dne 26. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj
1. člen
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 2/01 – v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V 1. členu odloka se naziv poglavja “VI. Odstranitev nepravilno parkiranih vozil in zapuščenih vozil” spremeni tako, da se glasi “VI. Odstranitev vozil”.
3. člen
(pomen izrazov v odloku)
2. člen odloka se dopolni in spremeni tako, da se glasi:
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku imajo enak pomen, kot izrazi v 19. členu zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 – v nadaljevanju: zakon) in v 14. členu zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97).
(2) Naselja po tem odloku so območja, označena s prometnim znakom “ime naselja” (III-14) in “konec naselja” (III-15).
(3) Javne prometne površine v Mestni občini Kranj so kategorizirane javne ceste – lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje, v naseljih tudi pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih, ki so v upravljanju izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest, krajevnih skupnosti ali mestnih četrti oziroma stanovanjskih in drugih objektov.
(4) Posebne prometne površine, namenjene pešcem, so območja za pešce in območja umirjenega prometa. To so posebej označene prometne površine v mestu ali naseljih, na katerih je promet z vozili prepovedan oziroma je omejen, celotno prometno površino pa lahko uporabljajo pešci.
(5) Druge javne površine, na katerih se uporabljajo določila tega odloka, so:
– javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh, ob spomenikih, turističnih objektih ter varovane zelene površine, obrežja vodotokov in podobno,
– otroška, športna in druga igrišča z okolico.
(6) Pajek je posebno vozilo, prilagojeno za odvoz vozil.
(7) Parkirna ura je naprava za označitev časa prihoda in trajanja parkiranja.
(8) Posebna prevozna sredstva, ki se ne štejejo za vozila, omogočajo pa gibanje hitrejše od hoje pešca, so bolniški vozički, otroška prevozna sredstva in športni pripomočki ali naprave (skiro, kotalke, rolke, rolerji, drsalke, smuči, sanke, otroško kolo, motorne sani in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva in pripomočki).
(9) Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki stoji na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini in ob njej, nima registrskih tablic ali ni registrirano oziroma mu je registracija potekla za več kot 30 dni ter zanj nihče ne skrbi.
(10) Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in je razviden iz evidence motornih vozil, oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.
4. člen
(označevanje vozil v območju umirjenega prometa)
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Motorna vozila razen vozil iz drugega odstavka 5. člena odloka, ki smejo voziti v območju umirjenega prometa na podlagi 5. in 6. člena tega odloka, morajo biti v času zadrževanja v tem območju označena z dovolilnico, ki jo izda Oddelek za GJS. Dovolilnica mora biti nameščena na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom.”
5. člen
(ustavljanje in parkiranje vozil na območju umirjenega prometa)
(1) V drugem odstavku 9. člena se besedilo “Vozniki morajo čas parkiranja vozila označiti na vidnem mestu s parkirno uro.” spremeni in dopolni tako, da se glasi “Vozniki morajo čas parkiranja vozila označiti s parkirno uro na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom.
(2) V tretjem odstavku 9. člena se beseda “Stanovalcev” zamenja z besedo “Stanovalci”.
6. člen
(javne parkirne površine)
(1) V 21. členu se v drugem in tretjem odstavku izraz “modra cona” zamenja z izrazom “območje kratkotrajnega parkiranja (modra cona)”.
(2) Četrti odstavek 21. člena se za besedami “…označiti s parkirno uro na vidnem mestu” dopolni z besedami “armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom”.
(3) V petem odstavku 21. člena se besede “parkirni listek pustiti na vidnem mestu v vozilu” zamenjajo z besedami “parkirni listek pustiti na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom”.
(4) V devetem odstavku se v zadnjem stavku med besedami »…na vidnem mestu« in „označiti z dovolilnico…“ vnesejo besede »armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom”.
7. člen
(rezervirane parkirne površine)
(1) V drugem odstavku 22. člena se besede „iz 2. in 3. točke prvega odstavka“ zamenjajo z besedami „iz druge in tretje alinee prvega odstavka“.
(2) Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
„Uporabo rezerviranih parkirnih površin iz prve alinee prvega odstavka tega člena nadzira uporabnik.“
8. člen
(prepovedi ustavljanja in parkiranja)
(1) V prvem odstavku 25. člena se besedi „na načih“ zamenjata z besedama „na način“.
(2) V 1. točki prvega odstavka 25. člena se besede „na voziščih javnih cest v naseljih“ zamenjajo z besedami „na javnih prometnih površinah“.
(3) Besedilo 4. točke prvega odstavka 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
„na zelenicah, otroških in drugih igriščih ter na drugih javnih površinah,“
(4) V 7. točki prvega odstavka 25. člena se besedi „trafo postajami“ zamenjata z besedama „transformatorskimi postajami“.
(5) V drugem odstavku 25. člena se denarna kazen 10.000 tolarjev zamenja z denarno kaznijo 15.000 tolarjev.
9. člen
(ustavljanje avtobusov na avtobusni postaji)
V petem odstavku 26. člena se besede „v nasprotju z drugim in petim odstavkom tega člena“ zamenjajo z besedami „v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom tega člena“.
10. člen
(čiščenje prometnih površin)
V četrtem odstavku 30. člena se denarna kazen 5.000 tolarjev zamenja z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.
11. člen
(prepoved parkiranja priklopnih vozil)
V drugem odstavku 32. člena se denarna kazen 10.000 tolarjev zamenja z denarno kaznijo 30.000 tolarjev.
12. člen
(odstranitev nepravilno parkiranega vozila)
V odloku se 33. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
„Občinski redar odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila na stroške lastnika, če ugotovi:
1. da parkirano vozilo ovira ali ogroža druge udeležence v prometu,
2. da je vozilo parkirano na javnih prometnih površinah, namenjenih pešcem,
3. da je vozilo parkirano v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa brez ustrezne dovolilnice oziroma vstopne karte na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom,
4. da parkirano vozilo zakriva prometno signalizacijo ali napravo, ki daje svetlobne signale,
5. da je vozilo parkirano na ozkem in nepreglednem delu ceste tako, da drugo vozilo ne bi moglo varno mimo,
6. da je vozilo parkirano na delu ceste, kjer je prost prehod med parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti, širok manj kot 3 m,
7. da je vozilo parkirano v podvozu ali v podhodu, na nadvozu, na mostu in na viaduktu,
8. da je vozilo parkirano na prehodu za pešce ali v razdalji, manjši od 5 m pred prehodom,
9. da je vozilo parkirano v križišču ali v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega roba vozišča prečne ceste,
10. da je vozilo parkirano na območju razvrstilnih pasov pred križiščem,
11. da je vozilo parkirano na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer,
12. da je vozilo parkirano na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od njega oziroma ovira ali onemogoča odvijanje prometa tirnih vozil,
13. da je vozilo parkirano na avtobusnem postajališču ali manj kot 15 m od njega oziroma na obračališču,
14. da je vozilo parkirano na pločniku ali pešpoti, na kolesarski poti, kolesarski stezi ali kolesarskem pasu,
15. da je vozilo parkirano na dovozih do objektov, dvorišč in drugih površin ter na dovozu intervencijske poti,
16. da parkirano vozilo ovira ali onemogoča promet intervencijskim vozilom,
17. da je vozilo parkirano na mestu, kjer onemogoča vključitev v promet že parkiranemu vozilu,
18. da je vozilo parkirano na parkirnem prostoru za invalide in ni označeno s parkirno karto,
19. da parkirano vozilo onemogoča dostop do hidranta ali transformatorske postaje,
20. da parkirano vozilo onemogoča dostop do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje komunalnih odpadkov,
21. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, javnih prireditev in podobno,
22. da je vozilo parkirano na zelenici, otroškem ali drugem igrišču oziroma na javni prometni površini, ki ni namenjena prometu vozil (območje za pešce, intervencijska pot, pas za pešce in podobno).
13. člen
(pokvarjena ali poškodovana vozila)
V odloku se 34. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
„(1) V primeru, ko občinski inšpektor ali redar ugotovi, da se pokvarjeno ali poškodovano vozilo nahaja na javni prometni površini ali na zemljišču, namesti na tako vozilo obvestilo, da se mora vozilo odstraniti v osmih dneh.
(2) Če lastnik vozila ne odstrani v določenem roku, odredi občinski inšpektor ali redar odstranitev vozila na stroške lastnika.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne oseba pa z denarno kaznijo 60.000 tolarjev.“
14. člen
(zapuščena vozila)
V odloku se 35. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
(1) Na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini je prepovedano puščati zapuščena vozila.
(2) V primeru, ko občinski inšpektor ali redar ugotovi, da se zapuščeno vozilo nahaja na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, namesti na zapuščeno vozilo obvestilo, da se mora vozilo odstraniti v osmih dneh.
(3) V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na javni površini, odredi občinski inšpektor ali občinski redar odstranitev vozila in hrambo na varovanem prostoru. Stroški povezani z odstranitvijo ter hrambo vozila bremenijo lastnika vozila.
(4) V primeru, ko občinski inšpektor ali redar ne more ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, odredi odstranitev vozila na stroške proračuna Mestne občine Kranj.
(5) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne oseba pa z denarno kaznijo 60.000 tolarjev.
15. člen
(hramba in vrnitev vozil)
V odloku se 36. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Pojasnilo vsebine člena „(hramba in vrnitev pokvarjenega, poškodovana ali zapuščena vozila)“ se spremeni in se glasi „(hramba in vrnitev vozil)“.
V nadaljevanju se člen glasi:
(1) Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ 30 dni pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku, pooblaščenem za odvoz vozil. Stroške odvoza in hrambe plača lastnik vozila. Vozilo se vrne lastniku ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katero dokazuje lastništvo in po plačilu denarne kazni za prekršek tujca ter stroškov odvoza in hrambe.
(2) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v roku, določenem v prejšnjem odstavku, se šteje, da je vozilo brez lastnika. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Mestna občina Kranj, ki vozilo proda, iz kupnine pa se poravnajo stroški odstranitve in hrambe vozila.
(3) Izvajalec odvoza vozil mora občinskemu inšpektorju ali redarstvu sporočiti podatke o prevzemniku vozila najkasneje naslednji delovni dan.
(4) O najdenem pokvarjenem, poškodovanem ali zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi mora občinski inšpektor ali redar izdati posebno odredbo.
16. člen
(postopek odvoza vozila)
V 37. členu se pojasnilo vsebine člena „(postopek odvoza nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila)“ spremeni in se glasi „(postopek odvoza vozila)“.
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
„(1) Če voznik ali lastnik vozila odstrani vozilo potem, ko je občinski redar že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na pajka oziroma je pajek oddaljen manj kot 15 m od vozila, za katerega je bil odrejen odvoz, mora voznik ali lastnik plačati dotlej nastale stroške. Če se je vozilo že pričelo odstranjevati – nalagati na vozilo za odvoz, vendar še ni naloženo, mora voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov določene cene. Ko je vozilo naloženo na vozilo za odvoz, se šteje, da je odvoz vozila izvršen, zato mora voznik ali lastnik vozila plačati polno ceno odvoza.“
17. člen
(odvoz vozila)
V odloku se 38. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Pojasnilo vsebine člena „(odvoz nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila)“ se spremeni in se glasi „(odvoz vozila)“.
(1) Odvoz in hrambo nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje take dejavnosti in jo za izvajanje odvoza na podlagi javnega razpisa pooblasti župan.
(2) Ceno za odvoz nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil določi na predlog izvajalca župan z odredbo.
(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje izvajalec odvoza pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil, če ne odstrani vozila v roku določenem v odredbi.
(4) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca odvoza zapuščenih vozil, če ne odstrani vozila v roku določenem v odredbi.
18. člen
V odloku v 16., 29., 30., 40. in 41. členu se denarna kazen za fizično osebo (voznik, jezdec, gonič živine, lastnik živali) spremeni iz 5.000 tolarjev na 10.000 tolarjev.
19. člen
V odloku v 6., 14., 19., 26., 27., 28., 31., 32. in 42. členu se denarna kazen za odgovorno osebo pravne osebe spremeni iz 50.000 tolarjev na 60.000 tolarjev.
20. člen
V odloku v 35., 36. in 45. členu se izraz “inšpektor za ceste” zamenja z izrazom “občinski inšpektor”.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34301-0016/99-14
Kranj, dne 26. septembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost