Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4119. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Krka za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Kalce-Naklo, stran 8064.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON in 22/00 – ZJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Krka za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Kalce–Naklo
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesije za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Krka za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Kalce–Naklo (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
Koncesionar s tem pridobi izključno pravico odvzema vode za namakanje kmetijskih zemljišč iz vodotoka Krka, ki ne presega 91,5 l/s oziroma 43.120 m3/leto.
2. člen
(dejavnost koncesionarja)
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodo iz vodotoka Krka samo za potrebe namakalnega sistema Kalce–Naklo, za namakanje kmetijskih zemljišč v skupni površini 110 ha. Namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Kalce -Naklo je uvedeno z odredbo o uvedbi namakanja na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 84/00 in 63/01, v nadaljnjem besedilu: odredba).
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko le pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji.
4. člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih in pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo dejavnost gospodarskega izkoriščanja vode potekala v okviru predpisanih standardov in normativov,
– ukrepe, ki zagotavljajo nemoteno izvajanje pravice do gospodarskega izkoriščanja vode iz vodotoka Krka drugih obstoječih uporabnikov,
– izvajanje koncesije na način, ki bo omogočal smotrno rabo in izkoriščanje vode v okviru dodeljene koncesije ves čas trajanja koncesije,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.
5. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek za celotno količino načrpane vode v višini 0,3 promila od povprečne prodajne cene pitne vode v Republiki Sloveniji.
Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere se nahaja vodni vir, razdeli v razmerju 20 : 80 v korist države.
Način obračunavanja in plačevanja plačila za koncesijo se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
7. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima pravico:
– gospodarsko izkoriščati vodo iz vodotoka Krka izključno za namakanje območja Namakalnega sistema Kalce–Naklo, ki je predmet koncesije,
– druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s to uredbo.
8. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
9. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(prenos objektov in naprav)
Po prenehanju koncesije preidejo brezplačno, v brezhibnem stanju v posest koncedenta vsi objekti in naprave za črpanje vode iz vodotoka Krka, ki so zgrajeni na vodnem zemljišču, in jih je za koncedenta zgradil ali drugače pridobil koncesionar.
11. člen
(način pridobitve koncesije)
Z odredbo je določeno, da je investitor melioracijskih del Kmečka zadruga Kostanjevica, z.o.o., Kambičev trg 1, Kostanjevica na Krki, zato se, na podlagi 116. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), ta določi za koncesionarja brez javnega razpisa.
Koncesionarja določi vlada z upravno odločbo.
Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke povezane s posegom v prostor in opravljati druge investitorske posle.
Koncesionar mora v roku treh let od izdaje odločbe iz drugega odstavka tega člena skleniti koncesijsko pogodbo, sicer koncesija preneha veljati.
12. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo petnajst let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
13. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
14. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-06/2001-1
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost