Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4152. Pravilnik sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica, stran 8128.

Na podlagi določil 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) in na predlog Upravnega odbora Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica, je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica Sklada za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica je Občina Slovenska Bistrica.
2. člen
Pravilnik ureja namen, financiranje, organizacijo in poslovanje Sklada za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: sklad).
3. člen
Namen sklada je štipendiranje študentov s stalnim prebivališčem v Občini Slovenska Bistrica in, ki so stalno prebivališče v občini prijavili najmanj eno leto pred oddajo vloge za štipendijo. Do štipendije sklada so pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, upravičeni študenti, ki študirajo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji po dodiplomskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali po dodiplomskem štiriletnem programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, če za isti študij v Republiki Sloveniji ne obstaja program dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
4. člen
Sredstva sklada zagotavlja Občina Slovenska Bistrica v okviru vsakoletnega proračuna občine.
Finančna sredstva lahko prispevajo tudi drugi darovalci, o čemer odloča Upravni odbor sklada.
II. UPRAVLJANJE SKLADA
5. člen
Sklad upravlja Upravni odbor sklada, ki ga imenuje Občinski svet občine Slovenska Bistrica v naslednji sestavi:
– en predstavnik občinskega sveta
– en predstavnik občinske uprave,
– en predstavnik študentov,
– en predstavnik gospodarstva,
– en predstavnik negospodarstva.
Občinski svet imenuje člane Upravnega odbora sklada po postopku in na način, določen s poslovnikom občinskega sveta, in sicer na predlog komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja.
Komisija pridobi predloge kandidatov za člana Upravnega odbora sklada:
– za predstavnika občinskega sveta od političnih strank, zastopanih v občinskem svetu,
– za predstavnika občinske uprave od župana,
– za predstavnika študentov od Kluba študentov Slovenska Bistrica,
– za predstavnika gospodarstva od Gospodarske zbornice in Obrtne zbornice. Predstavnik gospodarstva je lahko imenovan v Upravni odbor sklada pod pogojem, da je zaposlen v podjetju oziroma je samostojni podjetnik, s sedežem v Občini Slovenska Bistrica,
– za predstavnika negospodarstva od javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica.
Sklad ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izvoli izmed svojih članov na prvi konstitutivni seji, ki jo skliče župan.
Mandat Upravnega odbora sklada traja 4 leta.
Člani Upravnega odbora sklada so lahko v ta organ imenovani največ dvakrat zapored.
Mandat predstavnika študentov je vezan na status študenta.
6. člen
Naloge Upravnega odbora sklada so:
– sprejme letni delovni in finančni načrt sklada,
– skrbi za poslovanje sklada,
– ob zaključku vsakega študijskega leta izdela zaključno poročilo o delovanju sklada in ga predloži občinskemu svetu,
– razpisuje štipendije,
– obravnava vloge in dodeljuje štipendije,
– odloča o pritožbah v zvezi s podeljevanjem štipendij,
– odloča o prenehanju pravice do štipendije posameznemu kandidatu,
– predlaga spremembe tega pravilnika občinskemu svetu.
7. člen
Upravni odbor sklada dela na sejah. Upravni odbor sklada je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor sklada odloča z večino glasov vseh prisotnih članov. V primeru neodločenega rezultata glasovanja odloči glas predsednika, v njegovi odsotnosti pa podpredsednika.
8. člen
Predsednik Upravnega odbora sklada ima naslednje naloge:
– sklicuje in vodi seje Upravnega odbora sklada,
– skrbi za uresničevanje sklepov Upravnega odbora sklada,
– odgovarja za zakonitost delovanja sklada,
– opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom.
9. člen
Strokovne in administratitvno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja Občinska uprava občine Slovenska Bistrica, pri čemer upošteva navodila in sklepe Upravnega odbora sklada.
III. MERILA ZA DODELJEVANJE IN DOLOČANJE VIŠINE ŠTIPENDIJ
10. člen
Štipendije tega sklada so:
– celoletne štipendije za redne študente,
– polletne oziroma celoletne štipendije za absolvente.
11. člen
Štipendije tega sklada lahko pridobijo študenti od vključno II. letnika študija naprej in absolventi, ki:
– imajo vsaj prav dobro (8) poprečno oceno opravljenih izpitov v vseh letnikih študija. Pri tem se upoštevajo izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je bila oddana vloga za pridobitev štipendije,
– ob vpisu v prvi letnik in v času prejemanja te štipendije praviloma niso starejši od 26 let,
– redno opravljajo študijske obveznosti. Za redno opravljanje študijskih obveznosti se šteje, da študent nobeno leto študija ni ponavljal letnika ali prekinil študija. V nasprotnem primeru mora študent predložiti razpoložljivo dokumentacijo o vzroku ponavljanja letnika, kot so bolezen, nosečnost in drugi opravičljivi razlogi, o katerih odloča Upravni odbor sklada,
– opravljajo študij na visokošolskih zavodih po dodiplomskem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe oziroma za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, če za enak študij v Republiki Sloveniji ne obstaja dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
12. člen
Do štipendije tega sklada niso upravičeni študenti, ki prejemajo štipendijo iz drugega vira.
13. člen
Štipendist, ki ponavlja letnik ali podaljšuje absolventski staž, ali se zaradi ponavljanja ali iz drugih razlogov vpiše v drug visokošolski zavod ali študijsko smer, ne more prejemati štipendije iz tega sklada, razen v upravičenih primerih, ki jih oceni Upravni odbor sklada.
14. člen
Štipendist, ki v študijskem letu, za katero mu je bila dodeljena štipendija tega sklada, prekine študij oziroma izgubi status študenta oziroma absolventa, mora to dejstvo sporočiti Upravnemu odboru sklada v 15 dneh po nastali spremembi.
Pravica do štipendije preneha po sklepu Upravnega odbora sklada z dnem, ko je nastala sprememba, razen v primeru, ko je štipendist opravil študijske obveznosti pred iztekom študentskega oziroma absolventskega statusa in se mu preostali del pripadajoče štipendije po odločbi, izplača v enkratnem znesku pri naslednjem rednem izplačilu štipendij.
Neupravičeno prejeto štipendijo je štipendist dolžan vrniti skupaj z zakonskimi obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite. Obresti se ne zaračunajo, če študent v roku enega meseca od dne, ko je bil pismeno obveščen o dodelitvi ugodnejše štipendije iz drugega vira, vrne vse do tedaj prejete štipendije.
Načini in roki vračila štipendije se določijo z izvensodno poravnavo. Kolikor izvensodna poravnava ni mogoča, je za reševanje pristojno Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici.
15. člen
Višina štipendije za študente in absolvente se določa na naslednji način:
povprečna ocena         število točk
1. 8,00–8,20               800
2. 8,21–8,50               900
3. 8,51–8,90              1.000
4. 8,91–9,50              1.100
5. 9,51–10,00             1.300
Vrednost točke znaša 0,073% zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji. Vrednost točke za vsako šolsko leto potrdi na predlog Upravnega odbora sklada župan Občine Slovenska Bistrica s sklepom.
16. člen
V primeru, da je število vlog nad planiranim in v občinskem proračunu zagotovljenim obsegom finančnih sredstev sklada, Upravni odbor sklada s sklepom ustrezno zviša najnižjo poprečno oceno opravljenih izpitov iz prve alinee 11. člena tega pravilnika.
17. člen
Štipendije tega sklada se med šolskim letom valorizirajo skladno z gibanjem višine zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji.
IV. DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
18. člen
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis in pogoje za pridobitev štipendije tega sklada pripravi in objavi Upravni odbor sklada. Razpis traja najmanj 14 dni od dneva objave, zaključi pa se najkasneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje študijsko leto.
19. člen
Kandidati za štipendijo morajo predložiti Upravnemu odboru sklada:
– vlogo za štipendijo z življenjepisom,
– potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami vseh preteklih let študija,
– potrdilo o vpisu v dodiplomski študijski program na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji,
– izjavo, da ne prejemajo štipendije iz drugega vira,
– izjavo, da lahko štipenditor zbira, posreduje oziroma javno objavi podatke v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov,
– dokument, iz katerega je razvidno kandidatovo stalno prebivališče in datum prijave stalnega prebivališča.
20. člen
V roku prispele vloge kandidatov obravnava Upravni odbor sklada, ki s sklepom določi seznam upravičencev in višino štipendije za posameznega upravičenca.
21. člen
Prosilci za štipendije tega sklada prejmejo na podlagi sklepa iz 20. člena tega pravilnika ustrezno odločbo, ki jo izda Občinska uprava občine Slovenska Bistrica.
22. člen
Zavrnjeni kandidati imajo pravico do vpogleda v seznam upravičencev do štipendije in pravico do pritožbe na Upravni odbor sklada v 15 dneh po prejemu odločbe. Občinska uprava izda o pritožbi odločbo na podlagi sklepa Upravnega odbora sklada. Zoper odločbo občinske uprave je možna pritožba, o kateri odloča župan kot drugostopenjski organ.
V. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ
23. člen
Štipendije iz tega sklada se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec.
24. člen
V primeru spremembe višine zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji se opravi poračun in se izplača skupaj s prvim rednim izplačilom štipendij po objavi uradnega podatka.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
25. člen
Upravni odbor sklada se mora v skladu z določili 5. člena tega pravilnika konstituirati v roku treh mesecev po konstituiranju občinskega sveta v novem mandatu.
Sedanjim članom Upravnega odbora sklada preneha mandat z dnem konstituiranja Upravnega odbora sklada po tem členu pravilnika.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema na Občinskem svetu občine Slovenska Bistrica.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente občine Slovenska Bistrica z dne 27. 9. 1999 in s spremembami z dne 7. 9. 2000.
Št. 10/032-01/25-17/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost