Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4151. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, stran 8125.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98 in 75/98), 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 73/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93).
2. člen
1. člen se spremeni tako, da sedaj glasi:
“Ta odlok ureja prostorsko ureditvene pogoje za območja naselij v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: PUP), ki jih je izdelal IBIS, d.o.o. Inženiring biro investicijsko svetovanje, Slovenska Bistrica v marcu 2000, pod št. 2/00.
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 72/99).
Centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica so: Slovenska Bistrica, Zgornje Poljčane, Poljčane, Makole in Zgornja Polskava.”
3. člen
2. člen se spremeni tako, da glasi:
“Začasni ureditveni pogoji določajo:
I. Splošne določbe
II. Obseg območja
III. Skupna merila in pogoji za posege v prostor:
a) za graditev novih objektov
b) za gradnjo stanovanjskih objektov
c) za gradnjo gospodarskih objektov
č) za gradnjo objektov za proizvodnjo in obrt
d) pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč in velikosti gradbenih parcel
e) posegi na obstoječih objektih
f) gradnja pomožnih objektov
g) postavljanje spominskih obeležij
h) urejanje zelenih površin, površin za vrtičkarstvo, škarp in ograj
i) prometna ureditev
j) komunalno urejanje
k) vodooskrba
l) odvajanje odpadnih voda
m) posegi na vodotokih
n) oskrba z električno energijo
o) odstranjevanje odpadkov
p) ogrevanje
r) oskrba s plinom
s) omrežje zvez
š) širitev pokopališč
t) ukrepi za varstvo okolja
u) posegi na kmetijskih zemljiščih
IV. Podrobnejši pogoji in merila za posege v prostor v značilnih območjih:
a) stara vaška in mestna jedra
b) vaška naselja
c) območja novejše stanovanjske gradnje
d) pogoji v proizvodno obrtnih področjih
V. Varovanje naravne in kulturne dediščine
VI. Pogoji za izrabo prostora
VII. Prehodne in končne določbe”.
4. člen
Doda se 2.a člen, ki glasi:
“2.a člen:
PUP so prostorsko izvedbeni akti in so podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in neposredna podlaga za izdajo dovoljenj za posege v prostor.
Lokacijska dokumentacija za enega ali več objektov se izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije.
Namenska raba površin mora biti identična namenski rabi določeni s planskimi dokumenti Občine Slovenska Bistrica.
Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni meri, da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namembnost območja in vpliv novih dejavnosti ne presega zakonsko določenih vplivov na okolje.
Pri posegih v prostor, pri katerih je pričakovan večji vpliv na okolje in prostor, je potrebno predložiti ustrezne strokovne osnove.
Investitor je dolžan predložiti ekspertize, kadar gre za tehnično zahtevne objekte ter zazidave večjih površin.
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih površinah morajo biti načrtovani tako, da je občanom omogočen neoviran in varen dostop do objektov, naprav in zemljišč ter njihova splošna uporaba.”
5. člen
3. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Območje Občine Slovenska Bistrica, ki se ureja s predloženimi PUP, obravnava ureditvena območja centralnih naselij.
Ureditvena območja so prikazana na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1: 5000 s prikazom namenske rabe prostora.
Meje ureditvenih območij so določene v kartografski dokumentaciji veljavnega dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica – prostorski del.”
6. člen
Črta se 4. člen odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93). Vsi ostali členi se ustrezno preoštevilčijo.
7. člen
Dopolni se drugi odstavek 5. člena tako da glasi:
“Novogradnje se morajo objektom v morfološki enoti prilagoditi z gradbeno črto, smerjo slemena, gabariti, obdelavo in barvo fasad, kritino in drugimi gradbenimi materiali, arhitekturnimi detajli in stavbnimi odprtinami.”
Spremeni se zadnji odstavek 5. člena, ki glasi:
“Odmiki od državnih cest morajo biti pri novih objektih usklajeni z zakonom o javnih cestah, odmiki od občinskih cest pa usklajeni z odlokom o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica.”
8. člen
V prvem odstavku 6. člena se razmerje “1:1,5” nadomesti z razmerjem “1:1,2”.
V istem odstavku se za besedama “urbanistične službe” črta beseda “službe”, ki se nadomesti z besedo “komisije”.
Pred zadnjim stavkom drugega odstavka 6. člena se doda besedilo:
“Objekti imajo lahko tudi klet, če to dopuščajo terenske in geološke razmere.”
Zadnji stavek v drugem odstavku 6. člena se spremeni tako, da se besedi “obstoječemu tkivu” nadomestni z besedami “ obstoječi okoliški pozidavi”.
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
“Streha: simetrična dvokapnica z naklonom 35°–45°, izjemoma je lahko naklon manjši, kolikor je okoliška pozidava s položnejšimi nakloni”.
V zadnjem odstavku 6. člena se pred besedo “opečna” dodata besedi “temne ali”.
9. člen
V 7. členu se črtata besedi “nadomestne gradnje” in se nadomesti z besedo “novogradnje”.
10. člen
Črta se zadnji stavek prvega odstavka 8. člena.
V četrtem odstavku 8. člena se razmerje “1:2” nadomesti z razmerjem “1:1,5”.
V petem odstavku 8. člena se brišejo besede: “in 12 m višine”.
Zadnji odstavek 8. člena se spremeni tako, da glasi:
Oblikovanje strešin in kritin: naklon strešin osnovnega objekta (prevladujoč tlorisni gabarit) 35°–45°, lahko tudi manj, glede na obstoječo okoliško pozidavo, kritina temne ali opečne barve (žgana opeka).
11. člen
Za prvim stavkom 9. člena se vrine nov stavek, ki glasi:
“Gradnja objektov za proizvodnjo je možna v območju, ki je opredeljeno za proizvodne dejavnosti.”
12. člen
Doda se nov 8.a člen z naslednjim besedilom:
“8.a člen
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti objekta, njegovi velikosti ter naravnim in ustvarjenim danostim prostora.
Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev vseh spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti, razen v primeru, če je zagotovljeno njihovo skupno zadovoljevanje v širšem območju.
Velikost gradbene parcele za individualno stanovanjsko hišo ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel v območju.
Novograjeni objekti za obrtno in proizvodno dejavnost in kmetijsko gospodarski objekti imajo sorazmerno večje parcele.”
13. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
“Velikost funkcionalnega zemljišča objekta mora omogočati normalno gradnjo, uporabo in vzdrževanje objekta.
Pri določevanju velikosti funkcionalnega zemljišča za vse posege je potrebno upoštevati obliko parcele in razgibanost terena.
Velikost funkcionalnega zemljišča za gospodarske objekte in objekte namenjene obrtni in proizvodni dejavnosti mora omogočiti normalno uporabo objektov vključno s potrebnimi manipulacijskimi površinami, površinami za parkiranje in izvajanje ukrepov za zaščito okolice pred vplivi objekta oziroma dejavnosti.
Velikost funkcionalnega zemljišča za nove objekte se določi tako, da se okrog bodoče lokacije vriše pas 4m ali pas širine do parcelne meje z drugimi lastniki, če je odmik manjši od 4m. Razen tako dobljene površine je potrebno v funkcionalno zemljišče všteti še vse ostale površine, ki po dokončanju ne bodo rabile več kmetijskemu namenu (dostopi, dovozi, parkirišča, obračališča, hišne cvetlične grede...).
Obstoječim objektom, ki nimajo opredeljeno funkcionalno zemljišče, določimo funkcionalno zemljišče tako, da zemljišče za redno rabo določimo na podlagi ogleda na terenu in vanj vključimo še dostope, obračališča, cvetlične grede... Funkcionalno zemljišče za izredno rabo objekta (ureditvena dela) pa določimo po potrebi v širini od 0 do 4m okrog objekta.”
14. člen
Doda se nov 9.a člen, ki glasi:
9.a člen:
“Pri novogradnjah in drugih posegih na objektih mora biti v vsaki lokacijski dokumentaciji vrisano funkcionalno zemljišče in izmerjena njegova površina.”
15. člen
V prvem odstavku 11. člena se brišeta besedi “nadomestne gradnje”, na koncu odstavka pa se za besedo dela dodata besedi “in rekonstrukcije”.
V šestem odstavku 11. člena se letnica “1945” nadomesti z letnico “1967”.
Osmi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
“Pri posegih na obstoječih objektih morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki ali drugi ukrepi (izbira ognjeodpornih materialov, izvedba protipožarnih zidov in podobno) za preprečevanje prenosa požara.”
16. člen
V 12. členu se v prvem stavku beseda “veljavnim” nadomestni z besedo “občinskim”.
Spremeni se tretja alinea drugega odstavka 12. člena, tako da glasi:
“za pomožne objekte veljajo ista načela kot za druge objekte: podolžni tloris, 35°–45° strma simetrična streha krita s temno ali opečno kritino, klet mora biti popolnoma vkopana.”
V 12. členu se črta besedilo zadnjega odstavka.
17. člen
Doda se 12.a člen z naslednjim besedilom:
“12.a člen:
Začasni objekti in naprave namenjeni začasnemu zadovoljevanju prostorskih potreb za storitvene in družbene dejavnosti ter ostale potrebe (do zgraditve trajnega objekta), sezonski turistični ponudbi ali občasnim prireditvam, se lahko postavijo na zemljiščih, kjer v tekočem planskem obdobju ni predviden trajen poseg v prostor. V aktu, s katerim upravni organ dovoli postavitev začasnega objekta, mora biti opredeljeno, kdaj je potrebno objekt odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem roku.
Pogoji za postavitev začasnih objektov so analogni pogojem kot za trajni poseg v prostor.”
18. člen
Spremeni se prvi odstavek 17. člena, ki glasi:
“ Za prometno omrežje v območjih urejanja veljajo določila zakona o javnih cestah, določila odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica in določila odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica.”
V 17. členu se črta zadnji stavek tretjega odstavka.
Peti odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:
“V rezervatu prometnice, za katero še niso dokončno določene tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije so dovoljeni posegi v prostor s soglasjem predlagatelja prometnega rezervata.”
19. člen
V 18. členu prvega odstavka se besede “soglasjem pristojne organizacije za vzdrževanje cest, stavb in naprav” nadomestijo z besedo “soglasodajalca”.
Črtata se tretji in četrti odstavek 18. člena.
20. člen
Dodata se 17.a in 17.b člen, z naslednjim besedilom:
“17.a člen
Za zagotavljanje mirujočega prometa je potrebno pri novogradnjah, dozidavah in nadzidavah ali v primeru spremembe namembnosti obstoječega objekta zagotoviti možnost parkiranja.
Za stanovanjske objekte se zagotovi poleg garažnega mesta v objektu vsaj eno parkirno mesto na zemljišču investitorja. Kolikor se v stanovanjskem objektu opravlja tudi dejavnost, je potrebno zgraditi še dodatna parkirna mesta za konkretno dejavnost.
17.b člen
Pri objektih različnih dejavnosti je potrebno zagotoviti primerno število parkirišč na zemljišču investitorja. Za vsako dejavnost je nujno zagotoviti vsaj dve parkirni mesti za stranke.
Število potrebnih parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti se določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, leto 1991).
Kolikor investitor ne more zagotoviti primernega števila parkirišč na svojem zemljišču, mora soinvestirati v bližnje javno parkirišče v proporcionalnem delu. Če v radiusu 100 m ni možno zagotoviti parkirišča, se dejavnost ne more opravljati.”
20. člen
Doda se 20.a člen, ki glasi:
“20.a člen:
Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo biti v skladu s predpisi. Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna brez iztoka. Razredčena vsebina se mora odvažati na kmetijske površine.”
21. člen
22. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za vse posege v varovalnem pasu vodotokov in v območju vodotokov je potrebno po veljavni zakonodaji pridobiti vodnogospodarske smernice in vodnogospodarsko soglasje.”
22. člen
V 26. členu se spremeni zadnji odstavek, tako da besedilo glasi:
“Za posege v bližini plinovoda (zaščitni pas plinovoda 2 x 200 m in varovalna pasova 2 x 30 m ter 2 x 5 m) je potrebno pridobivati soglasja upravljalca plinovoda.”
23. člen
Dodata se 26.a in 26.b člen, z naslednjim besedilom:
“26.a člen
Ob upoštevanju obstoječih tras TK omrežja je predhodno potrebno pridobiti soglasje upravljalca TK voda.
26.b člen
Širitve pokopališč so možne v skladu z veljavno zakonodajo. Načrtovanje širitev se dimenzionira na 30-letne potrebe. Pri širitvah, ureditvah ter drugih posegih v območje pokopališča pa veljajo pogoji:
– širitve se dovoljujejo na območje proti odprtemu prostoru, ne pa v smeri naselij
– pokopališča naj imajo minimalen 10-metrski varovalni nezazidan pas
– v vplivnem pasu 100 m se pogoji bivanja in delovanja prilagodijo nemotenemu delovanju pokopališč.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije za širitev pokopališč je potrebno poleg ureditve grobnih polj definirati tudi pogoje ureditve dostopov, poslovilnih ploščadi, ureditve prostorov za odpadke, oskrbo z vodo. Pred izdajo dovoljenj je potrebno pridobiti pozitivno soglasje pristojne službe za varstvo voda, ki opredeli pogoje glede izcednih vod.”
24. člen
V 27. členu se pred zadnjo alineo dodata novi alinei z naslednjim besedilom:
“– urediti ustrezno skladiščenje tekočih goriv in naftnih derivatov
– vzdrževanje obstoječih in urejanje novih javnih zelenih površin kot so javni parki in nasadi, zelenice, varovalni zeleni pasovi”.
V 27. členu se pod točko u) Posegi v kmetijskih površinah, črta drugi in tretji odstavek.
25. člen
V prvi, drugi in šesti alinei 27. člena se za besedo ‘’vaških” dodata besedi ‘’in mestnih”.
V šesti alinei 27. člena se pred besedo ‘’vaških” doda beseda ‘’starih”.
26. člen
V prvi alinei 30. člena se črta zadnji stavek.
27. člen
V drugem odstavku 31. člena se v pred besedo ‘’ekološka” dodata besedi ‘’po potrebi”.
V tretjem odstavku 31. člena se črta ‘’strokovno oceno po 7. členu zakona o varstvu pred hrupom ter”.
28. člen
39. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93)”.
29. člen
40. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’Grafične priloge projekta št. 2/00: Namenska raba v merilu 1: 5000 so sestavni del tega odloka.”
30. člen
V 41. členu se besedilo ‘’pristojnem upravnem organu za urejanje prostora in varstvo okolja SO Slovenska Bistrica” nadomesti z besedilom ‘’pristojni Upravni enoti za okolje in prostor ter promet in zveze ter na Občini Slovenska Bistrica”.
31. člen
V 42. členu se besedo ‘’urbanistična” doda beseda ‘’komunalna”.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/25-10/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost