Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4163. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vojnik, stran 8140.

Na podlagi 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na 22. seji dne 23. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Namen odloka
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Vojnik ter za priznanje oprostitev in olajšav komunalnega prispevka.
Zavezanci
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo;
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti namembnost obstoječega objekta če je za to potrebno povečati zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo ter je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja, tako da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivosti priključkov.
Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov javne infrastrukture mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projektanta.
Opremljenost stavbnega zemljišča
3. člen
Če s prostorskimi akti ali z drugimi akti občine ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto,
– podlage za izračun komunalnega prispevka.
4. člen
Komunalni prispevek se na območju občine odmerja na podlagi izračunov komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se izračuna ter odmeri posameznim uporabnikom stavbnih zemljišč na podlagi izračunov komunalnega prispevka izdelanih v okviru programa opremljanja stavbnih zemljišč za posamezna območja opremljanja.
Program opremljanja potrdi župan.
5. člen
Na območjih:
– za katera ne obstojajo ustrezne podlage za izdelavo programa opremljanja,
– ki so komunalno že opremljena,
se komunalni prispevek izračuna na podlagi elementov, določenih s tem odlokom.
II. ELEMENTI ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
V primerih iz 5. člena tega odloka se komunalni prispevek izračuna na podlagi naslednjih elementov:
– lokacije stavbnega zemljišča (Kl)
– namembnosti objekta (Kn)
– površina stavbne parcele, ki je enaka površini stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (Psn)
– izkoriščenost stavbnega zemljišča (Ki)
– povprečni strošek opremljanja stavbnih zemljišč po posameznih vrstah komunalne opreme (Pxs)
– povprečni stroški izdelave prostorsko-izvedbenih aktov (UD).
7. člen
a) Lokacija
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo korekcijski faktorji po posameznih območjih opremljanja, ki so odraz:
– dejanskih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč po območjih opremljanja,
– razvojna strategija občine.
Korekcijski faktorji po območjih so:
I.  območje Kl =   1,00
II. območje Kl =   0,75
III. območje Kl =   0,60
IV. območje Kl =   0,50
V.  območje KI=    0,40
Območja opremljanja stavbnih zemljišč iz prejšnjega odstavka tega člena pa so naslednja:
I. območje obsega naselja:
Vojnik.
II. območje obsega naselja:
Arclin, Ilovca, Ivenca, Višnja vas, Nova Cerkev hišne številke od 1 do 4 in 13 do 130.
III. območje obsega naselja:
Frankolovo ožji del hišne številke od 1 do 37 in hišne številke od 40 do 49a, Stražica hišne številke od 1 do 6a, Bezovica, Bovše, Dedni vrh pri Vojniku, Globoče, Gradišče pri Vojniku, Jankova, Koblek, Konjsko, Lešje, Pristava, Razgor, Želče, Male Dole hišne številke 1, 2, 3, 4, 44, 45, 76 in 77, Lemberg pri Novi Cerkvi hišne številke od 1 do 4a, 8, od 12 do 23a, Polže razen št. 20, Razdelj hišne številke 1 do 15, Socka hišne številke od 1 do 1b, 5 do 6 in od 9 do 68, Hrenova hišne številke 20 do 27 in od 35 do 37, Vizore hišne številke od 1 do 10.
IV. območje obsega naselja:
Frankolovo širši del hišne št. od 38 do 39 ter hišne št. od 50 do 56, Verpete, Beli Potok, Bezenškovo Bukovje, Brdce hišne številke od 1 do 9, Črešnjice hišne številke od 1 do 10, Dol pod Gojko, Lindek hišne številke od 1 do 9a, Lipa hišne številke od 1 do 14 in od 20 do 24/a ter 38, Podgorje pod Čerinom (razen hišne številke 23), Rakova Steza, Rove, Stražica od 7 do 33a, Črešnjevec, Gabrovec pri Dramljah, Hrastnik, Kladnart, Razgorce, Tomaž nad Vojnikom, Male Dole hišne številke, ki niso uvrščene v območje III, Lemberg hišne številke 5 do 7, od 9 do 11, 22, od 24 do 25, 27, Socka hišne številke od 40 do 46, Hrenova hišne številke od 14 do 18 in od 28 do 34, Vizore hišne številke od 11 do 21, Homec hišne številke od 1 do 16, Vine, Zlateče, Landek hišne številke od 9 do 23, Selce hišne številke od 8 do 14, Novake hišne številke 1 do 9, Trnovlje pri Socki hišne številke 5 do 12, od 15 do 16, od 21 do 31, Čreškova hišne številke od 1 do 15, od 25 do 34, Razdelj hišne številke 16 do 18, Nova Cerkev hišne številke 5 do 12, Socka hišne številke 2 do 4, od 7 do 8.
Polže 20, Hrenova hišne številke 1 do 13 in 19, Homec hišne številke od 17 do 21, Landek hišne številke 1 do 8, in 24, Selce hišne številke 1 do 7 in 15 do 22, Trnovlje pri Socki hišne številke 2 do 4, od 13 do 14 in od 17 do 20, Novake hišne številke 10 do 22, Razdelj hišne številke 19 do 20, Čreškova hišne številke 16 do 24, Straža pri Novi Cerkvi, Velika Raven
V. območje obsega naselja:
Brdce hišne številke od 10 do 17, Črešnjice hišne številke od 11 do 16, Lindek hišne številke od 10 do 24, Lipa hišne številke od 16 do 19 in od 25 do 36, Podgorje pod Čerinom hišna številka 23, Straža pri Dolu, Zabukovje.
Sredstva zbrana po tem odloku se evidentirajo ločeno po krajevnih skupnostih in tudi vračajo se nazaj na območje, na katerem so bila zbrana.
b) Namembnost objekta
8. člen
Korekcijski faktorji po namembnosti objektov so naslednji:
Kn = 1,00 za stanovanjske objekte, gospodarske kleti z bivalnim prostorom in zidanice,
Kn = 0,85 za stanovanjsko blokovno gradnjo in poslovne objekte
Kn = 0,30 za garaže, kolikor se gradijo kot samostojni objekti in parkirišča
Kn = 0,20 za zidane kmetijske gospodarske objekte
Kn = 0,10 za zidane pomožne gospodarske objekte.
c) Izkoriščenost stavbnega zemljišča
9. člen
Izkoriščenost stavbne parcele po tem odloku predstavlja razmerje med površino (neto koristna) objekta (Kpo) in površino stavbne parcele (Psn):
Ki = Kpo/Psn
Potrebni podatki za izračun Ki bodo povzeti po projektni dokumentaciji. Kolikor iz projektne dokumentacije zahtevani podatki ne bodo razvidni, jih bo pristojna služba občine ocenila na podlagi veljavne metodologije za oceno vrednosti stanovanjskih objektov.
Ne glede na izračunano razmerje izkoriščenosti stavbnega zemljišča, bo občina pri izračunu komunalnega prispevka upoštevala le faktorje izkoriščenosti med 0,15 in 2,00.
d) Povprečni strošek komunalne opreme
10. člen
Povprečni strošek komunalne opreme bo določen s sklepom župana, najkasneje do zadnjega dne v mesecu februarju za tekoče leto. Letni strošek komunalne opreme se med letom revalorizira z indeksom za obračun razlik v ceni gradbenih storitev za ostalo nizko gradnjo.
Povprečni strošek komunalne opreme je izračunan za komunalno opremljenost, ki zajema: vodovodno omrežje, mešano kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, električno omrežje, z napajanjem preko trafo postaje, podzemno telefonsko omrežje, asfaltirana cesta s pločnikom in kolesarsko stezo, odvodnjavanje/meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in zelene in rekreacijske površine.
Delež posameznih komunalnih vodov v stroških komunalne opreme je naslednji:
---------------------------------------------------------------------------
Komunalna oprema                       SKUPAJ (koef)
---------------------------------------------------------------------------
A) Indvidualna raba                          0,500
+ vodovod                               0,210
+ kanalizacija                            0,290
* fekalna                       0,105
* mešana                        0,290
B) Splošna raba                            0,500
+ cesta                                0,250
* makadamska cesta do 5 m širine            0,077
* asfaltirane ceste do 5 m širine           0,115
* asfaltirana cesta s pločniki             0,173
* asfaltirana cesta s pločniki in koles. stezami    0,250
+ parkirišča                             0,115
+ odvodnjavanje/meteorna kanalizacija                 0,048
+ javna razsvetljava                         0,029
+ zelene in rekreacijske površine                   0,058
---------------------------------------------------------------------------
C) SKUPAJ A + B                           1,000
---------------------------------------------------------------------------
Pri izračunu komunalnega prispevka se upošteva le delež tiste javne komunalne infrastrukture (to je za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe), na katero bo objekt možno priključiti.
III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Stroški komunalnega opremljanja (Kpx) pri 100% komunalni opremljenosti z javno infrastrukturo se izračunajo kot zmnožek:
– povprečnega stroška komunalnega opremljanja (Pxs)
– velikosti stavbnega zemljišča (Psp)
– faktorja lokacije (Kl)
– faktorja namembnosti objekta (Kn)
– faktorja izrabe (Ki)
Kpx = Pxs * Psp * Kl * Kn * Ki
Izračunani stroški komunalnega opremljanja se korigirajo glede na dejansko mogočo priključitev na javno infrastrukturo.
To se izračuna kot sledi:
Kpxd = Epsilon (Kpx * dki)
pri tem je:
– Kpxd = dejansko obračunani strošek komunalne opreme
– Kpx = strošek komunalne opreme pri 100 opremljenosti stavbne parcele
– dki = delež posameznih vodov in naprav javne komunalne infrastrukture, opredeljen v 10. členu tega odloka.
12. člen
V ostalih primerih (prizidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, nadomestne gradnje) se komunalni prispevek izračuna na podlagi ugotovitve razlike med stroški opremljanja izračunanih pri obstoječem in novo predvidenem izkoristku stavbne parcele.
V primeru spremembe namembnosti objekta se upošteva le tista vrsta komunalne opreme, za katero je potrebno povečati priključke oziroma njeno zmogljivost, in sicer v deležu, za kolikor se povečajo priključki oziroma zmogljivost.
IV. POSTOPEK ODMERE, PLAČILA TER OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
13. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri z odločbo občinska uprava na njegovo zahtevo.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
14. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi dokumentacije, ki jo mora investitotr predložiti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
V primeru da iz uporabnikove dokumentacije niso razvidni vsi elementi potrebni za izračun, se izračun opravi na podlagi ocene in se upošteva kot akontacija do končnega obračuna.
15. člen
Pri izračunu dejanske razpoložljivosti komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati načelo enake obremenitve za vse uporabnike na istem območju opremljanja.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt možno priključiti.
V primeru izgradnje javne komunalne infrastrukture, ki je za določeno območje nova, se dodatna obremenitev uporabnikov opravi na podlagi sprejetega programa opremljanja. S programom določenim povprečnim stroškom opremljanja za novo zgrajeno omrežje se obremenijo tako novi, kot tudi obstoječi uporabniki prostora na tangiranem območju.
V primeru, da določeni uporabnik stavbnega zemljišča s svojimi zahtevami po zmogljivostih komunalne opreme presega možnosti opredeljene s prostorsko-ureditveno dokumentacijo, ga bremenijo vsi stroški, ki presegajo možnosti veljavne prostorske dokumentacije.
16. člen
Za izgradnjo javne infrastrukture in za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača. Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se komunalni prispevek odmeri in zavezanec v skladu z investicijskim programov v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
17. člen
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče, vendar le v obsegu obstoječe velikosti priključka oziroma zmogljivosti.
Ta olajšava se upošteva, v kolikor je to sestavni del programa za odpravo škode, ki ga sprejme občinski svet.
18. člen
V primeru, da investitor z ustrezno dokumentacijo (potrdilo o plačilu samoprispevka ali drugih prispevkov, iz katere je možno razbrati: namen plačila, višina plačila, uporabnik sredstev, datum plačila) dokaže, da je v zadnjih 10 letih vlagal sredstva v izgradnjo javne komunalne infrastrukture na območju, za katero se opravi izračun komunalnega prispevka se mu prizna olajšava pri odmeri komunalnega prispevka, največ do višine vlaganj v posamezno vrsto javne infrastrukture. Višina olajšave se določi v dejansko vloženi višini, korigirani z indeksom gibanja cen v gradbeništvu. V primeru nejasnosti se pridobi pisno mnenje krajevne skupnosti.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o odmeri komunalnega prispevka izven ureditvenih območij št. 1105-8/98-2 z dne 9. 9. 1998.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 543/5-2001/7
Vojnik, dne 23. maja 2001.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost