Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4108. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-B), stran 8056.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. oktobra 2001.
Št. 001-22-108/01
Ljubljana, dne 10. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH (ZJF-B)
1. člen
V zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) se v prvem odstavku 3. člena za 1. točko doda 1.a točka, ki se glasi:
“1.a Spremembe proračuna so akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem Državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Ministrstvo, pristojno za finance, vodi seznam neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki ga minister, pristojen za finance, po potrebi tudi objavi.“
2. člen
Za 13. členom se doda 13.a člen, ki se glasi:
“13.a člen
(1) Vlada predloži Državnemu zboru skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, pri čemer mora predložiti:
1. dokumente iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega člena, ki se nanašajo na ta proračun in
2. predloge finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, za leto, ki sledi prihodnjemu letu, če so ti pripravljeni.
Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.
(2) Če je proračun iz prejšnjega odstavka sprejet, vlada najkasneje do 1. oktobra prihodnjega leta predloži Državnemu zboru predlog sprememb proračuna, ki so potrebne zaradi bistvenih sprememb predpostavk gospodarskega razvoja ali usmeritev ekonomske in javnofinančne politike, pri čemer mora predložiti:
1. dokumente iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega člena, ki se nanašajo na spremembe proračuna, če je to glede na vrsto in obseg dopolnitev ali sprememb proračuna potrebno in
2. predloge finančnih načrtov oziroma njihove spremembe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, za prihodnje leto.
Če je občinski proračun iz prejšnjega odstavka sprejet, lahko župan v roku iz drugega odstavka 28. člena tega zakona prihodnjega leta predloži občinskemu svetu spremembe tega proračuna.
(3) Ob predlogu sprememb proračuna vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena predloži Državnemu zboru tudi predlog proračuna za leto, ki sledi letu, za katerega so pripravljene spremembe proračuna. Ob predlogu sprememb občinskega proračuna lahko župan predloži občinskemu svetu tudi predlog občinskega proračuna za leto, ki sledi letu, za katerega so pripravljene spremembe proračuna.“
3. člen
V 14. členu se na koncu drugega odstavka pika črta in doda besedilo “in ga posreduje Državnemu zboru.“
4. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Vlada mora določiti predlog proračuna oziroma sprememb proračuna in ga predložiti Državnemu zboru do 1. oktobra tekočega leta.
(2) Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma sprememb občinskega proračuna občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru.
(3) Če se med pripravo predloga proračuna oziroma sprememb proračuna bistveno spremenijo predpostavke gospodarskega razvoja, usmeritve ekonomske in javnofinančne politike, obseg in sestava proračuna, sprejme vlada ob predlogu državnega proračuna oziroma sprememb proračuna tudi spremembe proračunskega memoranduma.“
5. člen
V 29. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Državni zbor mora spremembe proračuna sprejeti pred začetkom leta, za katerega naj velja in sicer po postopku, ki ga določa poslovnik Državnega zbora. Občinski svet mora spremembe občinskega proračuna sprejeti pred začetkom leta, za katerega velja in sicer po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta.“
6. člen
V drugem odstavku 42. člena se na koncu pika spremeni v vejico in doda besedilo: “sredstva proračunske rezervacije v proračunu, ki je sprejet za leto, ki sledi prihodnjemu letu, pa ne 2% navedenih prihodkov.“
7. člen
V 61. členu se v prvem odstavku v obeh stavkih za besedo “računa“ doda beseda “države“.
V drugem odstavku se črta pika in doda naslednje besedilo, ki se glasi: “, in ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa občine.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V sistem enotnega zakladniškega računa države oziroma občin se na način in v rokih, ki jih določi minister, pristojen za finance, vključijo tudi posredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov. Računi občine se lahko na predlog župana vključijo v sistem enotnega zakladniškega računa države.“
8. člen
V 68. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Iz prostih denarnih sredstev na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države, lahko minister, pristojen za finance, od posrednih uporabnikov proračuna in občin, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države, najema in jim daje likvidnostna posojila pod pogoji, ki jih določi zakon in po drugih pravilih, ki jih v skladu z zakonom določi minister, pristojen za finance.“
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi in stroški, nastali v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa države oziroma občin, so sorazmerno glede na udeležbo na teh sredstvih prihodek oziroma odhodek državnega oziroma občinskih proračunov oziroma pravnih oseb, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa.“
9. člen
V 69. členu se za besedo “banke“ doda beseda “, hranilnice“.
10. člen
V 70. členu se v podnaslovu doda besedilo “, ki niso vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa“.
Za besedilom “občinskega proračuna,“ se doda besedilo “ki niso vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa,“ in za besedilom “denarna sredstva“ se doda besedilo “na način in pod pogoji, ki jih določi minister, pristojen za finance“.
11. člen
74. člen se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Kupnina od prodaje kapitalskih naložb države oziroma občine se uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se kupnina od prodaje kapitalskih naložb lahko uporabi:
1. v skladu s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, ki določa drugačen namen porabe kupnine od prodaje določenih kapitalskih naložb;
2. za nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja države oziroma občine, če kupnina presega obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu, ali
3. za plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe.“
12. člen
V 81. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
“Obseg zadolževanja države, ki je določen z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, se lahko poveča največ do razlike med pravicami porabe za odplačilo glavnic dolga, nominiranimi v tuji valuti, ki so načrtovane v sprejetem proračunu in pravicami porabe, potrebnimi za realizacijo odplačil navedenih glavnic, nastale zaradi povečanja tečajev tujih valut pri realizaciji izplačila v razmerju do tečaja teh valut pri načrtovanju proračuna. Za enak obseg se povečajo tudi pravice porabe v finančnem načrtu pristojnega neposrednega uporabnika.“
13. člen
Za 111.a členom se doda 111.b člen, ki se glasi:
“111.b člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna Republike Slovenije za leto 2001 ne more uravnovesiti, se lahko država likvidnostno zadolži največ do višine 8% sprejetega proračuna.“
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/99-56/11
Ljubljana, dne 2. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti