Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4121. Uredba o ukrepih proti UNITA (ANGOLA), stran 8067.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih proti UNITA (ANGOLA)
1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepovedi in ukrepe proti Nacionalni zvezi za popolno osvoboditev Angole (v nadaljnjem besedilu: UNITA).
2. člen
(1) Prepoveduje se vsaka prodaja ali dobava nafte in naftnih derivatov ne glede na izvor na ozemlje Angole, razen skozi določene točke vstopa na njeno ozemlje, ki jih določi Vlada Angole in pošlje Odboru Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, ustanovljenemu v skladu z resolucijo Varnostnega sveta št. 864 (1993) (v nadaljnjem besedilu: odbor).
(2) Prepoveduje se vsaka prodaja ali dobava orožja in vojaške opreme vseh vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila, naprave, rezervni in sestavni deli in podobno) na ozemlje Angole, razen skozi določene točke vstopa na njeno ozemlje, ki jih določi Vlada Angole in pošlje odboru.
(3) Prepoveduje se vsaka prodaja ali dobava diamantov na ozemlje Angole, razen skozi določene točke vstopa na njeno ozemlje, ki jih določi Vlada Angole in pošlje odboru.
(4) Prepovedano je dajanje na razpolago ali dobava letal, delov letal, rudarske opreme, motornih vozil in plovil ter njihovih nadomestnih delov na ozemlje Angole, razen skozi določene točke vstopa na njeno ozemlje, ki jih določi Vlada Angole in pošlje odboru.
(5) Prodaja ali dobava po prejšnjih odstavkih obsega neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom, ki je registrirano v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit takšnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.
3. člen
(1) Prepovedi iz prejšnjega člena ne veljajo za blago, ki je namenjeno za zdravstvene ali humanitarne potrebe, in za prehrambene proizvode. V tem primeru je fizična ali pravna oseba, ki bo opravila izvoz, dolžna pred tem pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, odobri izvoz na podlagi potrdila ministrstva, pristojnega za prehrano, zdravje ali industrijo, da gre za prehrambene proizvode ali za blago, ki je namenjeno za zdravstvene ali humanitarne potrebe. Pred izdajo dovoljenja mora ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, dobiti soglasje odbora.
4. člen
Prepovedano je tehnološko ali servisno vzdrževanje in zavarovanje naslednjih letal ter druge aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem in zavarovanjem:
– letal UNITA;
– letal, ki niso vstopila na ozemlje Angole skozi imenovane točke;
– letal, registriranih v Angoli, razen letal, ki so na seznamu, ki ga je Vlada Angole posredovala odboru.
5. člen
(1) Prepovedano je:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolagati z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem UNITA, višjih uradnikov UNITA in odraslih članov njihovih družin, ki so določeni v prilogi, ki je sestavni del te uredbe;
– omogočiti uporabo denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja iz prejšnje alinee osebam, navedenim v prejšnji alinei;
– dajati posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdajati in potrjevati akreditive ali kako drugače omogočiti dostop do denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja osebam iz prve alinee tega odstavka;
razen, če to dovoli Banka Slovenije na podlagi pisne prošnje rezidenta.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda Banka Slovenije samo za zdravstvene ali humanitarne namene in po predhodnem soglasju odbora.
6. člen
Denarna sredstva in drugo finančno premoženje iz prve in druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena so zlasti:
– gotovina;
– čeki, denarna nakazila in drugi plačilni instrumenti;
– depoziti pri finančnih institucijah, stanja na računih, dolgovi in obveznosti;
– vrednostni papirji, certifikati, obveznice, zadolžnice, pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih;
– obresti, dividende in drugi prihodki iz sredstev;
– pravice do pobota, jamstva za dobro izvedbo posla ter druge finančne zaveze, konosamenti, zaključnice;
– dokumenti o obstoju obresti.
7. člen
(1) Z denarno kaznijo od 5,000.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ne upoštevaje imenovane točke vstopa na ozemlje Angole, prodaja ali dobavlja nafto in naftne derivate, orožje in vojaško opremo vseh vrst (orožje, strelivo, vojaška vozila, naprave, rezervni in sestavni deli in podobno) ali diamante, dobavlja ali daje na razpolago letala in dele letal, rudarsko opremo, motorna vozila in plovila ter njihove nadomestne dele (prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 2. člena);
– v nasprotju z določbami 4. člena te uredbe opravlja tehnološko ali servisno vzdrževanje in zavarovanje letal ter druge aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem in zavarovanjem letal;
– na ozemlju Republike Slovenije razpolaga z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem UNITA in njenih višjih uradnikov oziroma odraslih članov njihovih družin, ki so določeni v prilogi te uredbe (prva alinea prvega odstavka 5. člena);
– omogoči uporabo denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja iz prejšnje alinee osebam, navedenim v prejšnji alinei (druga alinea prvega odstavka 5. člena);
– daje posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdaja in potrjuje akreditive ali kako drugače omogoča dostop do denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja osebam iz tretje alinee tega odstavka (tretja alinea prvega odstavka 5. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori katero koli od dejanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
Za prekršek iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je predmet prekrška.
9. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi in organi za notranje zadeve.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-2
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost