Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4130. Program priprave zazidalnega načrta industrijske cone Podkraj, stran 8096.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na 16. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta industrijske cone Podkraj
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog v postopku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta industrijske cone Podkraj, nosilec strokovnih aktivnosti in subjekti oziroma organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi zazidalnega načrta ter način njihovega sodelovanja oziroma njihove naloge in obveznosti; določijo se tudi roki za posamezne faze priprave zazidalnega načrta ter zagotovitev sredstev za njihovo izdelavo.
2. člen
Zazidalni načrt Industrijske cone Podkraj (v nadaljnjem besedilu: ZN) se pripravi z vsebino in v obsegu, ki jo predpisuje zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (v nadaljnjem besedilu: ZUNDPP) in s smiselnim upoštevanjem 12. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). ZN bo obsegal izdelavo tekstualnega (odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvijo ipd.) in grafičnega dela, ter faze osnutka in predloga. V postopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3. člen
Organizacija priprave ZN
a) Izdelovalec ZN bo izbran v skladu z določili zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
b) Naročnik ZN je Občina Hrastnik.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije, ki morajo za pripravo osnutka ZN podati svoje pogoje (in posebne strokovne podlage za posamezna področja), so:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju, Glavni trg 1, 3000 Celje (strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine),
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (državne ceste),
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, izpostava Trbovlje, Ul. 1. junija 2, 1420 Trbovlje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana (vodno gospodarstvo; varstvo pred visokimi vodami in zaščito pred erozijo),
– Elektro Ljubljana, p.o., PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje (distribucija električne energije),
– Telekom Slovenije, d.d., PE Trbovlje, Trg revolucije 27a, 1420 Trbovlje (t. k. omrežje in naprave),
– Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odplak),
– Elstik d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik (KRS – KKS sistem),
– Europllin d.o.o. (tekoči naftni plin), Opekarna 28a, 1420 Trbovlje,
– Občina Hrastnik (cestno omrežje v pristojnosti občine).
Kolikor se v postopku priprave ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov oziroma organizacij, ki niso navedena v tem členu programa, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če jih posreduje po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije oziroma organa, ki jih je povzročil.
5. člen
Terminski plan
S pripravo ZN se bo pričelo v septembru 2001.
Osnutek ZN se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor do januarja 2002 oziroma najkasneje v roku enega meseca po prejemu vseh pogojev in strokovnih podlag pristojnih organov in organizacij.
Župan Občine Hrastnik osnutek ZN posreduje v obravnavo Občinskemu svetu občine Hrastnik s predlogom sklepa o javni razgrnitvi; sprejet sklep se objavi v uradnem glasilu.
Javna razgrnitev osnutka ZN se izvede na sedežu občine in traja najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve ZN.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeni osnutek ZN, na podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne službe pristojne za prostor. Po sprejemu stališč izdelovalec v roku 30 dni pripravi dopolnjen osnutek ZN in nanj pridobi soglasja sodelujočih organov in organizacij iz 4. člena tega programa.
Predlog ZN se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku 10 dni po prejemu vseh soglasij pristojnih organov in organizacij.
Občinski svet bo obravnaval in z odlokom sprejel usklajen predlog ZN. Odlok se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
Sredstva za izdelavo ZN zagotovi Občina Hrastnik.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-1/01
Hrastnik, dne 27. septembra 2001.
Predsedujoči
podžupan Občine Hrastnik
Marjan Dolanc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti