Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4105. Zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-B), stran 8053.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-B)
Razglašam zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. septembra 2001.
Št. 001-22-105/01
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA IN PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V LASTI SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE (ZZLPPO-B)
1. člen
V zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98, 72/98 – odločba US, 12/99 in 50/99) se 51. člen spremeni, tako da se glasi:
“51. člen
(zavrnjene zahteve za denacionalizacijo)
(1) Sredstva in delnice, ki so bile v postopku lastninskega preoblikovanja zavarovane v korist upravičencev do denacionalizacije v smislu II. Poglavja ZLPP, (zavarovane delnice in sredstva), pa je bila njihova izročitev denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, postanejo last Slovenske razvojne družbe.
(2) Zavarovane delnice, katerih izročitev je bila denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, priznana pa jim je bila odškodnina v obveznicah Odškodninskega sklada, prenese Slovenska razvojna družba v ustreznem deležu na Odškodninski sklad.
(3) Zavarovane delnice, katerih izročitev je bila denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, ker denacionalizacija sploh ni možna, ponudi Slovenska razvojna družba delničarjem oziroma družbenikom podjetja v razmerju njihovih lastniških deležev v odkup za denarna vplačila. Delničarji oziroma družbeniki podjetja so upravičeni do 50% popusta na prodajno ceno delnic in do obročnega odkupa, če je podjetje v postopku lastninskega preoblikovanja kot eno izmed metod izbralo tudi notranji odkup. Delničarji oziroma družbeniki podjetja so v primeru obročnega odkupa dolžni takoj odkupiti 20% delnic, v naslednjih štirih letih pa preostale delnice, vsako leto najmanj eno četrtino, in sicer po vrednosti iz četrtega odstavka tega člena. Popust in možnost obročnega odkupa se nanašata v podjetjih, kjer je notranji odkup dejansko že izveden, na delež delnic izvedenega notranjega odkupa, v podjetjih v katerih notranji odkup še poteka, pa na delež delnic namenjenih notranjemu odkupu.
(4) Vrednost delnic iz prejšnjega odstavka tega člena in sredstev iz devetega odstavka tega člena se določi na podlagi ocenjene vrednosti določene na enak način, kot je podjetje določilo vrednost osnovnega kapitala za izvedbo lastninskega preoblikovanja, upoštevajoč pri tem stanje in vrednost na dan 1. 1. 1993 in se valorizira z indeksom drobnoprodajnih cen do dneva vplačila kupnine. Prodajne cene ni mogoče določiti pod ocenjeno vrednostjo.
(5) Delničarji oziroma družbeniki podjetja, za katere veljajo enaka cena in pogoji za odkup delnic, se lahko med seboj sporazumejo o drugačnih deležih pri odkupu ponujenih delnic kot bi sledili iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko pooblaščene investicijske družbe odkupijo pripadajoči delež delnic ali lastniški delež z lastniškimi certifikati.
(7) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, Slovenska razvojna družba prenese pripadajoči delež delnic na Odškodninski sklad in Kapitalski sklad brezplačno.
(8) Če gre za delnice ali delež podjetja iz 57. člena ZZad, prenese Slovenska razvojna družba, ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena, ustrezen del na delničarje ali družbenike, ki so zadružni upravičenci v skladu s pravnomočno odločbo iz 62. čLena ZZad.
(9) Zavarovana sredstva podjetja, ki so bila izločena iz otvoritvene bilance podjetja po ZLPP in glede katerih je bila zahteva upravičencev po predpisih o denacionalizaciji za vrnitev v naravi pravnomočno zavrnjena, Slovenska razvojna družba, ponudi podjetju v odkup z opcijo 60 dni po ceni iz četrtega odstavka tega člena.
(10) Če podjetje v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne sprejme ponudbe za odkup oziroma izjavi, da ponujenih sredstev ne bo odkupilo, Slovenska razvojna družba zavarovana sredstva ponudi podjetju kot stvarni vložek za povečanje osnovnega kapitala podjetja, pri čemer se za določitev vrednosti zavarovanih sredstev uporabi določba četrtega odstavka tega člena.
(11) Pristojni organ podjetja mora v roku 90 dni po prejemu ponudbe Slovenske razvojne družbe sprejeti sklep o povečanju osnovnega kapitala s ponujenim stvarnim vložkom, s katerim tudi izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev oziroma družbenikov do vpisa novih delnic oziroma do prevzema novih poslovnih deležev. O sprejetju prej navedenega sklepa je podjetje dolžno nemudoma, najkasneje pa v roku 3 dni po sprejemu sklepa, obvestiti Slovensko razvojno družbo.
(12) Novo izdane delnice oziroma poslovni delež prevzame Slovenska razvojna družba, ki jih v roku 60 dni ponudi delničarjem oziroma družbenikom v odkup v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Če delničarji oziroma družbeniki ponudbe Slovenske razvojne družbe ne sprejmejo v roku 15 dni po prejemu, ravna Slovenska razvojna družba v skladu s petnajstim odstavkom tega člena.
(13) Za povečanje osnovnega kapitala iz desetega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na revizijo stvarnega vložka.
(14) Če je bil upravičencu po predpisih o denacionalizaciji s pravnomočno odločbo zavrnjen zahtevek za izročitev zavarovanih sredstev podjetja, priznana pa mu je bila odškodnina v obveznicah Odškodninskega sklada, prenese Slovenska razvojna družba ustrezen del kupnine za ta sredstva oziroma delnice po 49. členu tega zakona na Odškodninski sklad.
(15) Zavarovane delnice in sredstva, ki jih Slovenska razvojna družba ne proda na način iz tretjega oziroma ne vloži na način iz enajstega odstavka tega člena, proda pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate.
(16) Kupnino za delnice in poslovne deleže podjetij iz tretjega odstavka tega člena ter za sredstva iz devetega odstavka tega člena, ki jo Slovenska razvojna družba pridobi v denarju, razporedi po odbitku stroškov prodaje za naslednje namene:
– 20% za Odškodninski sklad;
– 20% za Kapitalski sklad;
– 20% za prenos pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate;
– 40% za uporabo v skladu s 14. členom tega zakona.
(17) Slovenska razvojna družba prenese deleže kupnine na uporabnike iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 30 dni, če ni za posamezne primere določeno drugače. Prenos na deleže kupnine pooblaščenim investicijskim družbam se izvede pri prvi prodaji premoženja za certifikate.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/97-27/32
Ljubljana, dne 26. septembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti