Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4118. Uredba o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., v Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., stran 8060.

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00) in 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 71/94) ter 408. in 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 36/00) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., v Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, p.o., preoblikuje v Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje).
Javno podjetje je univerzalni pravni naslednik družbenega podjetja Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št. reg. vložka 1-197-00.
Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Republika Slovenija, ki izvršuje ustanoviteljska in lastniška upravičenja preko Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj).
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma javnega podjetja je: Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.
Skrajšana firma javnega podjetja je: RŽV, d.o.o.
Poleg firme lahko javno podjetje uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki jo določi direktor s sklepom.
Sedež javnega podjetja je: Gorenja vas.
Poslovni naslov javnega podjetja je: Todraž 1, Gorenja vas.
Na podlagi sklepa direktorja se lahko naslov javnega podjetja spremeni brez spremembe te uredbe.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Dejavnosti javnega podjetja so:
– CA 12.000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud,
– CB 14.210 Pridobivanje gramoza in peska,
– DJ 28.520 Splošna mehanična dela,
– F 45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
– F 45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje,
– F 45.340 Druge inštalacije pri gradnjah,
– I 60.240 Cestni tovorni promet,
– I 63.120 Skladiščenje,
– K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K 71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem,
– K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
– K 74.201 Geo-meritve, kartiranje,
– K 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
– K 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– K 74.700 Čiščenje stavb.
Javno podjetje lahko brez vpisa v sodni register opravlja poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvedbo trajnega zaprtja rudnika urana.
V okviru dejavnosti javnega podjetja iz prve alinee prvega odstavka tega člena javno podjetje kot gospodarsko javno službo opravlja naslednje naloge:
– načrtovanje in izvedba zapiranja rudnika urana,
– načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja okolja pred posledicami izkoriščanja rudnika urana,
– druge dejavnosti, ki so po zakonu in noveliranem programu zapiranja potrebne za izvedbo dokončne izvedbe zaprtja rudnika urana.
IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI
4. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 1.420,431.434 tolarjev.
5. člen
Osnovni kapital javnega podjetja je sestavljen iz enega osnovnega vložka, ki tvori en poslovni delež.
Osnovni kapital je sestavljen iz stvarnih vložkov, katerih predmet in vrednost je navedena v prilogi 1 uredbe.
Vse stvarne vložke je prispevala Republika Slovenija kot preneseno premoženje v skladu s 4. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00) in z dnem uveljavitve uredbe postanejo last javnega podjetja.
Javno podjetje upravlja v imenu in za račun Republike Slovenije z neposlovnimi sredstvi (kmetijska zemljišča in gozdovi), ki so navedena v prilogi 2 uredbe, dokler niso pogodbeno urejena razmerja s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Javno podjetje neposlovna sredstva v svojem računovodstvu vodi izvenbilančno.
V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA JAVNEGA PODJETJA
6. člen
Ustanovitelj samostojno odloča o vprašanjih po zakonu o gospodarskih družbah in zakonu o gospodarskih javnih službah ter drugih zakonih in po statutu javnega podjetja, kakor tudi:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,
– sprejme statut javnega podjetja,
– odloča o spremembah in dopolnitvah statuta javnega podjetja,
– sprejema program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh,
– sprejema letni finančni načrt in program dela javnega podjetja,
– sprejema letno poročilo javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– izreka nezaupnico direktorju,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta,
– daje soglasje k načrtovani prodaji ali nakupu kapitalskih naložb javnega podjetja,
– daje smernice za uresničevanje predloženih planskih dokumentov,
– odloča o prenehanju javnega podjetja in statusnih spremembah,
– odloča o višini sejnin članov nadzornega sveta,
– odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje direktorja in nadzornega sveta.
VI. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
7. člen
Organa javnega podjetja sta:
– nadzorni svet in
– direktor.
8. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavljajo štirje člani.
Nadzorni svet sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja in en predstavnik delavcev javnega podjetja.
Na seje nadzornega sveta se po potrebi vabi predstavnika lokalne skupnosti.
Člani nadzornega sveta se izvolijo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki ustanovitelja, izvoli predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika.
Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ali statutom javnega podjetja ni drugače določeno.
9. člen
Nadzorni svet javnega podjetja ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje in spremlja vodenje poslov javnega podjetja, tako da najmanj enkrat v četrtletju na skupni seji obravnava poslovanje javnega podjetja in skladnost poslovanja s sprejetim letnim načrtom,
– obravnava letni načrt javnega podjetja (program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh),
– obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,
– predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti ustanovitelja,
– predsednik nadzornega sveta sklepa z direktorjem individualno pogodbo o zaposlitvi, katere vsebina mora biti skladna z merili in kriteriji, ki jih določi Vlada Republike Slovenije,
– sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta,
– obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svojim mnenjem predloži ustanovitelju,
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega podjetja,
– odloča o investicijskih vlaganjih v okviru finančnega načrta,
– imenuje komisije in druge organe javnega podjetja,
– imenuje disciplinsko komisijo za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji,
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu ustanovitelja in to uredbo.
Nadzorni svet predlaga Vladi Republike Slovenije v obravnavo in sprejem, vsako leto v predpisanih rokih, operativni plan aktivnosti za izvedbo programa za zapiranje rudnika, z oceno potrebnih sredstev ter poročilo o izvajanju programa za preteklo leto.
S statutom javnega podjetja se lahko podrobneje določijo pristojnosti in druga vprašanja povezana z delovanjem nadzornega sveta.
10. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja javnega podjetja imenuje ustanovitelj za dobo štirih let pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
11. člen
Direktor predstavlja in zastopa javno podjetje.
Za sklepanje poslov v vrednosti nad 40,000.000 tolarjev, o prometu z nepremičninami in najemanju dolgoročnih kreditov direktor potrebuje soglasje nadzornega sveta.
VII. FINANCIRANJE JAVNEGA PODJETJA
12. člen
Potrebna sredstva za opravljanje dejavnosti javnega podjetja, ki so javna služba, se poleg zagotavljanja iz lastnih virov javnega podjetja zagotovijo tudi iz proračuna Republike Slovenije.
VIII. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA
13. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
IX. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA PODJETJA
14. člen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.
Ustanovitelj, nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata z delom dosedanji upravni in nadzorni odbor javnega podjetja.
Člani dosedanjega upravnega odbora nadaljujejo z delom kot v.d. člani nadzornega sveta do imenovanja novega nadzornega sveta, vendar najdlje do 31. decembra 2001.
16. člen
Dosedanji direktor nadaljuje z delom kot v.d. direktorja do imenovanja direktorja po tej uredbi, vendar najdlje do 31. decembra 2001.
17. člen
Ustanovitelj sprejme statut javnega podjetja v šestdesetih dneh po uveljavitvi te uredbe.
Splošni akti javnega podjetja Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., ki niso v nasprotju s to uredbo, se uporabljajo kot splošni akti javnega podjetja do uveljavitve novih splošnih aktov po tej uredbi.
18. člen
Javno podjetje v roku dveh mesecev od uveljavitve te uredbe predloži ustanovitelju v sprejem revidirano otvoritveno bilanco stanja po stanju na dan uveljavitve te uredbe.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-00/2001-5
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 1

PREDMET IN VREDNOST STVARNIH VLOŽKOV OSNOVNEGA KAPITALA Rudnik
Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o.


LoRiS, revizija in storitve, d.o.o.
2370 DRAVOGRAD, Koroška cesta 47
Telefon/faks: (02) 87-83-251, 87-10-750, 87-10-751
E-mail: revizijaŽloris.si; http://www.loris.si
TR pri NLB, Koroški banki: 20470-001037701


LASTNIKOM DRUŽBE
RUDNIK ŽIROVSKI VRH, p.o.
Todraž 1,GORENJA VAS


POROČILO POOBLAŠČENE REVIZORKE
O VREDNOSTI STVARNIH VLOŽKOV


V skladu z zakonom o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude
in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
(Uradni list RS, št. 36/92), zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
(Uradni list RS, št. 28/00), smo na podlagi naročila družbe
RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana,
p.o., Todraž 1, Gorenja vas, opravili revizijo stvarnih vložkov.

Revizija je opravljena v skladu z določili zakona o gospodarskih
družbah, slovenskimi računovodskimi standardi, mednarodnimi
standardi revidiranja in splošnimi pogoji revidrianja, ki jih s
sprejel Slovenski inštitut za revizijo.

Z revidiranjem smo preizkusili realnost in verodostojnost
stvarnega vložka v obliki nepremičnin in konverzije posojila, ki
jih vlaga Republika Slovenija.


Vpis v sodnem registru

Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana,
p.o., Todraž 1, Žirovski vrh, je vpisan v sodni register pri
Temeljnem sodišču v Kranju, enota v Kranju, z dnem 4. 12. 1992
pod št. vložka 1-197-00, s sklepom Srg 2007/92. Ustanovitelj je
Skupščina Republike Slovenije. Družba nima osnovnega kapitala;
skupni znesek sredstev ustanovitelja so vsa sredstva, s katerimi
razpolaga Rudnik Žirovski vrh (8. člen zakona ...).


Pravna podlaga za osnovni kapital

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne
17. marca 2000 sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS,
št. 28/00). V 4. členu je določeno, da se z aktom o
preoblikovanju javnega podjetja za premoženje Republike
Slovenije, s katerim upravlja javno podjetje, opredeli višina
prenesenega premoženja, višina osnovnega kapitala javnega
podjetja in višina neposlovnih sredstev.


Dokumentacija

Dokumentacija, na podlagi katere smo izvršili revizijo stvarnih
vložkov, je naslednja:

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v
Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00);

pisno obvestilo družbe Rudnik Žirovski vrh, p.o., Gorenja vas o
stvarnem vložku: določitev vrednosti osnovnega kapitala za
preoblikovano podjetje RŽV z dne 5. 9. 2001 pod št. I/67;

cenitveno poročilo za nepremičnine v lasti Rudnika Žirovski vrh z
dne 29. 6. 2001 in dodatek k cenitvenemu poročilu z dne 16. 7.
2001, ki ju je sestavil sodni izvedenec in cenilec Janez Fajfar,
univ. dipl. inž. gr.;

dopis Ministrstva za okolje in prostor št. 310-00/98-9 z dne 30.
8. 2001 za obravnavo na 86. seji Upravnega odbora RŽV, dne 31. 8.
2001;

izpis odprtih postavk na dan 31. 12. 2000 Ministrstva za finance,
sektorja za javno računovodstvo, za kratkoročna posojila, dana v
letu 1990 od Republiškega sekretariata za energetiko, Ljubljana.


Stvarni vložki so:

A) Nepremičnine          1.250,116.873,70 SIT

B) Konverzija
kratkoročnega posojila        170,314.560,30 SIT

Skupaj stvarni vložki (A+B)    1.420,431.434,00 SIT


A) Nepremičnine

Nepremičnine v lasti Rudnika Žirovski vrh je ocenil Janez Fajfar,
univ. dipl. inž. gr., sodni izvedenec in cenilec, stanujoč Brezje
pri Tržiču 57, 4290 Tržič. Vrednotenje je bilo izvršeno na dan
31. 5. 2001, cenitveno poročilo pa je bilo sestavljeno z datumom
29. 6. 2001, pozneje pa še dodatek k cenitvenemu poročilu -
nepremičnine v lasti Rudnika Žirovski vrh z datumom 16. 7. 2001.
S cenitvijo je ugotovil pošteno tržno vrednost.


A)1. Objekti v sklopu rudnika    450,746.300,00 SIT

A)2. Komunalna oprema        125,302.322,00 SIT

A)3. Stavbna zemljišča        339.069.087,80 SIT

A)4. Stanovanja in počitniške
kapacitete              334,999.163,90 SIT

Skupaj nepremičnine        1.250,116.873,70 SIT


A)1. Objekti v sklopu rudnika
_________________________________________________________________

Vrsta objektov           Vrednost SIT      Opomba
_________________________________________________________________

Objekti predelovalnega obrata   341,547.200,00  Priloga št. 1

Zunanji jamski objekti      109,199.100,00  Priloga št. 2

Skupaj objekti          450,746.300,00
_________________________________________________________________


A)2. Komunalna oprema
_________________________________________________________________

Lokacija komunalne opreme      Vrednost SIT      Opomba
_________________________________________________________________

Plato pred P-10          30,363.221,80      /

Plato Todraž            94,939.100,20      /

Skupaj komunalna oprema      125,302.322,00  Priloga št. 3
_________________________________________________________________


A)3. Stavbna zemljišča
_________________________________________________________________

Lokacija zemljišča         Vrednost SIT      Opomba
_________________________________________________________________

Območje platoja P-10       107,672.444,00  Priloga št. 4

Območje Todraž          229,447.127,00  Priloga št. 5

Površine zunaj ožjega območja
rudnika               1,949.516,80  Priloga št. 6

Skupaj zemljišče         339,069.087,80
_________________________________________________________________


A)4. Stanovanja in počitniške kapacitete
_________________________________________________________________

Vrsta nepremičnin          Vrednost SIT      Opomba
_________________________________________________________________

Stanovanja            295,875.535,90  Priloga št. 7

Počitniške kapacitete       39,123.628,00  Priloga št. 8

Skupaj stanovanja in
počitniški objekti        334,999.163,90
_________________________________________________________________


B) Konverzija kratkoročnega posojila

Rudnik urana Žirovski vrh v ustanavljanju, Todraž 1, Gorenja vas,
je v letu 1990 prejemal na podlagi kreditnih pogodb z Republiškim
sekretariatom za energetiko, Gregorčičeva 25, Ljubljana,
kratkoročne kredite za tekoče poslovanje.

Nominalna vrednost prejetih kratkoročnih kreditov znaša
170,314.560,30 SIT. Vrnjen ni bil noben kredit, niti ni bila
obračunana revalorizacija ali obresti, tako da je obveznost v
poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2000 ista (priloga št. 9).

Ministrstvo za okolje in prostor je z dopisom št. 310-00/098-9 z
dne 30. 8. 2001, posredovalo upravnemu odboru RŽV stališča za
sejo dne 31. 8. 2001, po katerih se vrednost terjatev iz naslova
kreditnih pogodb med RŽV in Republiškim komitejem za energetiko
cedira na RŽV kot stvarni vložek.


Mnenje pooblaščene revizorke

Skupna vrednost stvarnega vložka Vlade Republike Slovenije v
Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas, znaša
1.420,431.434 SIT. Stvarni vložek sestavlja preneseno premoženje
v nepremičninah in konverzija kratkoročnega posojila.


Ljubljana, dne 6. septembra 2001.


                 Direktorica
          Antonija Ločičnik, univ. dipl. ek. l. r.
               pooblaščena revizorka

PRILOGA 2

NEPOSLOVNA SREDSTVA

Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana,
d.o.o.

Iz skupne specifikacije zemljišč ostane v lasti Republike
Slovenije zemljišča navedena na straneh 93, 94 in 95 Cenitvenega
poročila nepremičnin v lasti RŽV (z dne 29.06.2001, ki ga je
sestavil sodni izvedenec Janez Fajfar, univ. dipl. inž. gr. To so
zemljišča, ki obsegajo naslednje enote:

- jalovišče HMJ Boršt              22,525.549,10 SIT

- odlagališče P-9 z ventilacijsko postajo P-36  4,125.149,30 SIT

- odlagališče P-1                 716.866,20 SIT

- jalovišče jamske jalovine Jazbec       23,259.086,00 SIT
_________________________________________________________________
SKUPAJ                     50,626.650,60 SIT

Zemljišča bo RŽV upravljal do konca zapiranja saj jih bo v času
izvajanja del še potreboval. Šele po izvedbi vseh zapiralnih del
bo tudi določen status teh zemljišč. Vsa zemljišča bo RŽV vodil v
zunajbilančni evidenci.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti