Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4140. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o., stran 8109.

Na podlagi 25. člena in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01), 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01), 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99) ter določil sporazuma o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala d.o.o. Murska Sobota (Uradni list RS, št. 76/00) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 25. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o.
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi 3. člena sporazuma o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala d.o.o. Murska Sobota (Uradni list RS, št. 76/00) ustanavlja javno podjetje Vodovod Murska Sobota d.o.o. kot družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: podjetje) za opravljanje dejavnosti iz tega odloka kot gospodarskih javnih služb.
II. USTANOVITELJ PODJETJA
2. člen
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestni svet mestne občine Murska Sobota.
III. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Firma podjetja je Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.
Skrajšana označba firme je Vodovod Murska Sobota d.o.o.
Sedež podjetja je Kopališka ul. 2, 9000 Murska Sobota.
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino:
Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Kopališka 2.
IV. DEJAVNOST PODJETJA
4. člen
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov),
– zemeljska dela,
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– tehnično svetovanje.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti podjetja glasijo:
E/41.000  Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.110  Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.210  Splošna gradbena dela
F/45.310  Električne instalacije
F/45.330  Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
I/60.240  Cestni tovorni promet
I/60.330  Cevovodni transport
I/63.120  Skladiščenje
K/70.110  Organizacija izvedbe nepremičninskih
      projektov za trg
K/70.120  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo
      ali po pogodbi
K/71.100  Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210  Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/71.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme
      v najem
K/71.340  Dajanje drugih strojev in opreme
      v najem, d.n.
K/72.300  Obdelava podatkov
K/74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje
      in z njim povezano tehnično svetovanje
K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.600  Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
K/74.832  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833  Druga splošna tajniška opravila
K/74.843  Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Dejavnost podjetja se lahko spremeni samo s soglasjem ustanovitelja.
5. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
V. OSNOVNI KAPITAL
6. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 15,917.096 SIT (tolarjev) in predstavlja vrednost kapitala javnega podjetja, ki ga je po sporazumu o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala d.o.o. pridobila Mestna občina Murska Sobota.
VI. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
7. člen
Pristojnosti ustanovitelja so:
– sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja,
– odloča o cenah oz. tarifah za uporabo javnih dobrin,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah za katere tako določata ZGJS in ZGD ter drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem odlokom in statutom podjetja.
VII. ORGANI PODJETJA
8. člen
Organa podjetja sta:
– nadzorni svet
– direktor.
9. člen
Nadzorni svet
Nadzorni svet šteje tri člane, katere imenuje ustanovitelj.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Nadzorni svet podjetja sestavljajo vsakokratni člani nadzornega sveta v javnem podjetju Komunala d.o.o, katere imenuje ustanovitelj.
10. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja:
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja,
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– skrbi za izvajanje sklepov ustanovitelja,
– določa cene storitev in proizvodov, razen tistih o katerih odloča ustanovitelj,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja povezana z njegovim delovanjem se podrobneje določijo s statutom podjetja.
11. člen
Direktor
Delo in poslovanje javnega podjetja vodi direktor, ki je odgovoren za zakonito delo podjetja.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj podjetja.
Direktor javnega podjetja je vsakokratni direktor javnega podjetja Komunala d.o.o.
12. člen
S statutom se opredeli način sklicevanja sej organov podjetja in druga vprašanja pomembna za delovanje organov podjetja.
VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA
13. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor z omejitvijo, da po predhodni pridobitvi soglasja ustanovitelja sklepa pravne posle o pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin. Brez soglasja nadzornega sveta direktor lahko sklepa investicijske pogodbe do 5,000.000 SIT, pogodbe o nabavi opreme do višine 2,500.000 SIT, najema in daje posojila za investicije do 5,000.000 SIT in opreme do 2,500.000 SIT.
IX. FINANSIRANJE
14. člen
Viri financiranja so:
– z opravljanjem svoje dejavnosti - s ceno svojih proizvodov in storitev; cena je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– iz proračunskih sredstev,
– drugi viri, določeni z zakoni in predpisi občine.
Javno podjetje vodi poslovne knjige in dokumentacijo, izdeluje letni računovodski izkaz in poslovna poročila po predpisih, ki veljajo za gospodarske družbe in urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Javno podjetje je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom.
Podjetje sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
16. člen
Premoženje podjetja razen objektov in naprav namenjenih izvajanju gospodarsko javnih služb (infrastukturni objekti in naprave) je v pravnem prometu.
17. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Ustanovitelj za obveznosti podjetja ne odgovarja.
XI. DOBIČEK IN IZBUGA
18. člen
O razporejanju in delitvi dobička odloča ustanovitelj v skladu z zakonom.
Morebitno izgubo podjetja pokriva ustanovitelj v skladu z zakonom.
S statutom podjetja se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube podjetja ter način ugotavljanja in uporabe dobička.
XII. SPLOŠNI AKTI
19. člen
Javno podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja ter njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor podjetja lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XIII. DRUGE DOLOČBE
20. člen
Ustanovitelj podjetja sprejme statut najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Ta odlok je istočasno akt o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-14/01
Murska Sobota, dne 25. septembra 2001.
Župan
Meste občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost