Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4122. Uredba o ukrepih proti Iraku, stran 8073.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih proti Iraku
1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepovedi in ukrepe proti Iraku.
2. člen
(1) Prepoveduje se uvoz blaga in storitev s poreklom v Iraku.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za blago izvoženo ali odpremljeno iz Iraka do vključno 6. avgusta 1990.
3. člen
(1) Prepoveduje se izvoz ali dobava blaga in storitev ne glede na poreklo kateremu koli posamezniku ali pravni osebi v Iraku ali kateremu koli posamezniku ali pravni osebi zaradi opravljanja poslov v tej državi.
(2) Prodaja ali dobava po prejšnjem odstavku zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit takšnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.
(3) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za blago, ki je namenjeno za zdravstvene ali humanitarne potrebe, in za prehrambene proizvode. V tem primeru je fizična ali pravna oseba, ki bo opravila izvoz, dolžna pred tem pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
(4) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, odobri izvoz na podlagi potrdila ministrstva, pristojnega za prehrano, zdravje ali industrijo, da gre za prehrambene proizvode ali za blago, ki je namenjeno za zdravstvene ali humanitarne potrebe. Pred izdajo dovoljenja mora ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, dobiti soglasje Odbora Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, ki je ustanovljen v skladu z resolucijo Varnostnega sveta št. 661 (1990) (v nadaljnjem besedilu: odbor).
4. člen
(1) Prepovedujejo se vse aktivnosti fizičnih in pravnih oseb, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga s poreklom v Iraku.
(2) Prepovedujejo se vse aktivnosti fizičnih ali pravnih oseb, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga v Irak, ne glede na poreklo blaga.
5. člen
(1) Prepoveduje se opravljanje prevozne dejavnosti, povezane z blagom s poreklom v Iraku.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za trgovske ladje pod zastavo Republike Slovenije ter za letala, registrirana v Republiki Sloveniji.
(3) Prepovedano je tehnološko ali servisno vzdrževanje letal ter druge aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem letal, registriranih v Iraku, ali letal, ki so pod nadzorom oseb iz Iraka, oziroma delujejo za te osebe.
6. člen
Prepoveduje se tranzit blaga, ki je bilo iz Iraka izvoženo po 6. avgustu 1990.
7. člen
(1) Prepovedano je:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolagati z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem iraške vlade in pravnih oseb s sedežem v Iraku ali omogočiti uporabo teh sredstev ali finančnega premoženja;
– dajati posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdajati in potrjevati akreditive ali kako drugače omogočiti dostop do sredstev ali finančnega premoženja osebam iz prejšnje alinee;
razen, če to dovoli Banka Slovenije na podlagi pisne prošnje rezidenta.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda Banka Slovenije samo za zdravstvene ali humanitarne namene in po predhodnem soglasju odbora.
8. člen
Denarna sredstva in drugo finančno premoženje iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena so zlasti:
– gotovina;
– čeki, denarna nakazila in drugi plačilni instrumenti;
– depoziti pri finančnih institucijah, stanja na računih, dolgovi in obveznosti;
– vrednostni papirji, certifikati, obveznice, zadolžnice, pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih;
– obresti, dividende in drugi prihodki iz sredstev;
– pravice do pobota, jamstva za dobro izvedbo posla ter druge finančne zaveze, konosamenti, zaključnice;
– dokumenti o obstoju obresti.
9. člen
Prepovedi 2., 3., 4., 5., 6. in 7. člena te uredbe se ne uporabljajo v primerih, ko gre za izvajanje Sporazuma Nafta za hrano (Oil-for-Food Agreement), ki ga je določil Varnostni svet Organizacije Združenih narodov z resolucijo št. 986 (1995) in s poznejšimi resolucijami.
10. člen
(1) Z denarno kaznijo v višini najmanj desetkratnega zneska vrednosti blaga ali storitve, ki je predmet prekrška, se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– uvozi ali poskusi uvoziti blago ali storitve s poreklom v Iraku, razen blaga, ki je bilo izvoženo oziroma odpremljeno iz Iraka do vključno 6. avgusta 1990 (prvi in drugi odstavek 2. člena);
– izvozi ali dobavi blago in storitve ne glede na poreklo kateremu koli posamezniku ali pravni osebi v Iraku ali kateremu koli posamezniku ali pravni osebi z namenom opravljanja poslov v Iraku, razen prehrambenih proizvodov oziroma blaga, ki je namenjeno za zdravstvene ali humanitarne potrebe (prvi odstavek 3. člena);
– opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga s poreklom v Iraku ali nudi storitve osebam ali organom za namene poslovanja v Iraku (prvi odstavek 4. člena);
– opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga in storitev v Irak, ne glede na poreklo blaga in storitev (drugi odstavek 4. člena);
– opravlja prevozno dejavnost, povezano z blagom s poreklom v Iraku, v cestnem prometu, ladijskem prometu s trgovskimi ladjami pod zastavo Republike Slovenije, ali letalskem prometu z letali, registriranimi v Republiki Sloveniji (prvi odstavek 5. člena);
– opravlja tehnološko ali servisno vzdrževanje in zavarovanje letal ter druge aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem in zavarovanjem letal (tretji odstavek 5. člena);
– opravlja tranzit blaga s poreklom v Iraku, ki je bilo od tam izvoženo po 6. avgustu 1990, ali opravlja tranzit blaga in proizvodov ne glede na poreklo preko meja Iraka (6. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori katero koli od dejanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z denarno kaznijo od 5,000.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolaga z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem iraške vlade in pravnih oseb s sedežem v Iraku ali omogoči uporabo teh sredstev ali finančnega premoženja (prva alinea prvega odstavka 7. člena);
– daje posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdaja in potrjuje akreditive ali kako drugače omogoča dostop do sredstev ali finančnega premoženja osebam iz prejšnje alinee (druga alinea prvega odstavka 7. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1,500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori katero koli od dejanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki vozi oziroma upravlja z motornim vozilom, plovilom ali letalom, ki vozi blago, ki je predmet prekrška po tej uredbi.
13. člen
Za prekršek iz 10. člena te uredbe se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je predmet prekrška.
14. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi in organi za notranje zadeve.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-3
Ljubljana, dne 4. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost