Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4155. Pravilnik o odstranitvi zapuščenih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica, stran 8132.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 in 28/01), 17., 18. in 222. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 3., 25. in 105. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99) in 48. člena odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o odstranitvi zapuščenih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določa postopek in način odstranjevanja, varovanje ter uničenje zapuščenih vozil, ki se nahajajo na javnoprometnih površinah in drugih javnih površinah ali na cestnem svetu zunaj vozišča.
2. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Zapuščena vozila so vozila, ki so poškodovana, dotrajana, nepopolna in je očitno, da zanje nihče ne skrbi; osebna vozila, dostavna tovorna vozila, vlečna vozila in avtobusi, s katerih so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije, bivalne prikolice, lahki priklopniki in ostala priklopna vozila vlečnih vozil.
2. Lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana. Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na pristojnem uradu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila.
3. Izvajalec odstranjevanja in upravljavec skladišča zapuščenih vozil je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana in usposobljena za opravljanje tovrstne dejavnosti in s katero sklene Občina Slovenska Bistrica pogodbo o odstranjevanju, varovanju in uničenju zapuščenih vozil.
4. Pooblaščena uradna oseba je oseba, ki na podlagi pooblastila določenega s splošnim aktom Občine Slovenska Bistrica izvaja zadeve iz svoje pristojnosti. Pooblaščena uradna oseba za izvajanje občinskega redarstva je redar, za izvajanje komunalnega nadzora pa komunalni inšpektor.
5. Nalepka je samolepilno obvestilo, s katerim se obvesti lastnik oziroma imetnik uporabe vozila o prekršku.
II. ODSTRANJEVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL
3. člen
(opozorilu lastniku, odredba o odstranitvi)
Pooblaščena uradna oseba, ki evidentira zapuščeno vozilo, sestavi uradni zapisnik in z nalepko, ki jo prilepi na vozilo, v katerem lastnika opozori, da je dolžan v treh dneh odstraniti zapuščeno vozilo ter da bo v nasprotnem primeru za zapuščeno vozilo odrejena odstranitev na njegove stroške.
Pooblaščena uradna oseba v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila stori vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega vozila.
Kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja, se odredi takojšnja odstranitev vozila.
Če lastnik na podlagi opozorila ne odstrani zapuščeno vozilo, pooblaščena uradna oseba izda odredbo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero lastnika zadolži, da vozilo odstrani v roku 5 dni, sicer bo na njegove stroške odstranjeno in odpeljano v skladišče zapuščenih vozil. V odredbi je tudi določen rok, v katerem lahko lastnik odpelje zapuščeno vozilo iz skladišča in opozorilo, da bo v nasprotnem primeru vozilo uničeno kot kosovni odpadek. Pooblaščena uradna oseba nalepi odredbo v nepremočljivi embalaži na vidno mesto zapuščenega vozila.
Za poškodovano vozilo v prometni nesrečni se z odredbo določi, da mora biti odstranjeno v 24 urah.
Če lastnik odstrani vozilo po tem, ko je pooblaščena uradna oseba pozvala izvajalca, da odstrani vozilo, mora lastnik plačati polovico stroškov odvoza.
4. člen
(kosovni odpadek)
Če na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti oziroma gre le še za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se ne glede na določbe tega odloka odredi uničenje vozila kot kosovnega odpadka.
5. člen
(zapisnik)
Pooblaščena uradna oseba v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku vozila, datum odstranitve, tip vozila in ostale evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o znanem lastniku vozila, lokacijo nahajališča zapuščenega vozila in podatke o pooblaščeni uradni osebi.
6. člen
(odstranitev zapuščenega vozila)
Izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil na podlagi odredbe pooblaščene uradne osebe odstrani zapuščeno vozilo in izdela zapisnik o prevzemu vozila.
Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja vozila.
III. VAROVANJE IN UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
7. člen
(skladišče)
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil je dolžan zagotoviti celodnevno (24 ur) varovanje prevzetih zapuščenih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
Na poslovnem prostoru izvajalca mora biti na vidnem mestu označena firma ter čas poslovanja in postopek izdajanja vozil.
8. člen
(evidenčna knjiga)
Izvajalec odstranjevanja in upravljavec skladišča zapuščenih vozil morata voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke: zapisnik o stanju vozila, ki ga je izdelala pooblaščena uradna oseba, fotografijo vozila, zapisnik o prevzemu vozila, podatke o znanem lastniku vozila ter stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.
9. člen
(izročitev zapuščenega vozila lastniku)
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil mora v roku 3 dni od prevzema vozila, s priporočeno pošiljko povabiti lastnika vozila, da naj v roku 7 dni prevzame in odpelje vozilo ter ga opozoriti, da bo vozilo prešlo v lastnino Občine Slovenska Bistrica, če ga v roku 45 dni ne bo prevzel.
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila ter o tem takoj obvesti Občino Slovenska Bistrica.
10. člen
Če lastnik vozila, ki je s priporočeno pošiljko povabljen naj prevzame vozilo v roku 7 dni, ne prevzame vozila v tem roku, mora izvajalec vozilo čuvati in varovati še 45 dni. Če lastnik vozila tudi v tem roku ne prevzame, se šteje, da je vozilo opustil, Občina Slovenska Bistrica pa s tem pridobi lastninsko pravico na zapuščenem vozilu.
11. člen
Kadar lastnik vozila izvajalcu pisno izjavi, da vozila ne želi več imeti v svoji posesti, se šteje, da je vozilo opustil. Izjava mora biti lastnoročno podpisana s strani lastnika vozila.
S podpisom pisne izjave pridobi Občina Slovenska Bistrica lastninsko pravico na zapuščenem vozilu. Stroške odstranitve in hrambe plača prejšnji lastnik vozila.
12. člen
Kadar priporočena pošiljka, s katero je bil lastnik vozila povabljen, da prevzame vozilo, ni izkazana, oziroma ni znano lastnikovo bivališče, ravna izvajalec po postopku, ki je določen v 13. in 14. členu.
13. člen
Kadar lastnik vozila ni znan, mora izvajalec najkasneje v 15 dneh od prevzema vozila, objaviti v dnevnem tisku natančen opis vozila, kraj, iz katerega je bilo vozilo odpeljano v čuvanje in določiti 45-dnevni rok, v katerem mora lastnik vozilo prevzeti. Istočasno ga mora opozoriti, da bo v nasprotnem primeru vozilo uničeno kot kosovni odpadek.
14. člen
Če lastnik vozila ne prevzame v roku 45 dni od dneva objave oglasa v dnevnem tisku, se šteje, da je vozilo opustil.
S potekom roka iz prvega odstavka tega člena pridobi Občina Slovenska Bistrica lastninsko pravico na zapuščenem vozilu.
15. člen
Stroške, ki jih je imel izvajalec z opuščenim vozilom mora poravnati prejšnji lastnik vozila, razen v primeru, kadar prejšnjega lastnika ni možno ugotoviti.
16. člen
Zapuščeno vozilo, na katerem je Občina Slovenska Bistrica pridobila lastninsko pravico, izvajalec proda ali uniči.
Izvajalec mora pred prodajo ali uničenjem vozila pridobiti cenitev sodno zapriseženega cenilca.
Zapuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni dražbi.
Zapuščeno vozilo, ki ni vredno več kot bi znašali stroški prodaje se uniči.
Del kupnine prodanega vozila, ki presega stroške izvajalca pripada Občini Slovenska Bistrica.
17. člen
(cena prevoza in hrambe zapuščenih vozil)
Ceno prevoza in hrambe zapuščenih vozil določita izvajalec odstranjevanja in upravljavec skladišča zapuščenih vozil po predhodnem soglasju župana Občine Slovenska Bistrica.
18. člen
(izterjava stroškov)
Stroške, povezane z odvozom, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila se izterja od lastnika zapuščenega vozila v skladu z veljavno zakonodajo.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega vozila Občina Slovenska Bistrica.
IV. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
19. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski komunalni inšpektor.
V. KAZENSKA DOLOČBA
20. člen
(denarna kazen)
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje posameznik-lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na javni prometni površini ali drugi javni površini ali v cestnem svetu zunaj vozišča brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba-lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo v naravnem okolju, na javni prometni površini ali drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča, z denarno kaznijo 60.000 SIT pa odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik-izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil ali upravljavec skladišča zapuščenih vozil, če ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14. in 17. člena tega odloka.
VI. KONČNI DOLOČBI
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določila 15., 16., 17. in 18. člena odloka o javnem redu in miru Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 47/97), ki se nanašajo na ravnanje z zapuščenimi vozili.
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/25-12/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti